Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień

Będą nowe legitymacje o niepełnosprawności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że 6 października br. podpisło umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmującą produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

Resort polityki społecznej poinformował, iż wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r., rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

Korzystanie z ulg i uprawnień do czasu uzyskania nowej legitymacji

Osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń. Prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony. Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku. 

Porady prawne

Osoba, która nie posiada legitymacji, w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia. W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. "w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (…)".

Dokumenty poświadczające uprawnienia osób niepełnosprawnych do korzystania z ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 

W swoim stanowisku (nr DBl.3.054.6.2017.RS) Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wyjaśniło, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. poz. 810), dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niepełnosprawnych do korzystania z ulg przy przejazdach środ kami publicznego transportu zbiorowego są odpowiednio dokumenty wyszczególnione w § 3, § 6 i § 7 przedmiotowego rozporządzenia.

Każdy z dokumentów wymienionych w ww. rozporządzeniu , niezależnie od siebie, uprawnia osobę niepełnosprawną do korzystania z ulg przejazdowych.

Posiadanie orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji uprawnia osobę niepełnosprawną do korzystania z ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego. W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) ppkt a) i b) oraz § 6 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne