Nabór do Konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2019/II

Przedmiotem konkursu są stypendia, mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, na realizację określonego przedsięwzięcia twórczego lub z zakresu upowszechniania kultury. Nabór wniosków potrwa do 15 kwietnia 2019 r.

Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2019/II

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz.U. z 2012 r. poz. 612).

Regulamin konkursu, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny, opis dziedzin oraz instrukcje wypełnienia elektronicznego formularza wniosku i obsługi systemu EBOI stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Elektroniczny Formularz znajduje się w systemie EBOI: esp.mkidn.gov.pl 

Dokumenty do pobrania:

Jakie stypendium można uzyskać?

Przedmiotem konkursu są stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami,
 8. twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Wysokość stypendium wynosi 3.500,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2.870,00 zł netto).  

Konkursem objęte są stypendia:

a) półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.;

b) mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. 

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości, finansowanie nauki w szkołach, na studiach wyższych bądź kursów doszkalających.

Jak ubiegać się o stypendium?

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 15 kwietnia 2019 r., zgodnie z Regulaminem konkursu złoży wniosek, opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na rok 2019/II. Jednocześnie do MKiDN należy dostarczyć (osobiście bądź pocztą) podpisane Potwierdzenie Złożenia Wniosku o przyznanie stypendiów z budżetu (w przypadku gdy wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) wraz z wymaganym załącznikiem, tj.: nośnikiem elektronicznym, który zawiera portfolio Wnioskodawcy, o objętości nie przekraczającej 300 MB. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania portfolio znajdują się w Regulaminie Konkursu (§ 11 ust. 1 pkt 3).

Dokument „Potwierdzenie Złożenia Wniosku” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI ostateczną wersją Wniosku, który został wypełniony i przesłany za pośrednictwem Elektronicznego Formularza w systemie EBOI.

Dokument „Potwierdzenie Złożenia Wniosku”nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI roboczą wersją Wniosku, oznaczoną znakiem wodnym „wersja robocza”.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 15 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.

Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2019 r.:

 1. do godz. 16:00, w przypadku osobistego przekazania Potwierdzenia Złożenia Wniosku oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN;
 2. do godz. 23:59, w przypadku przekazania drogą pocztową Potwierdzenia Złożenia Wniosku oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN. Liczy się data stempla pocztowego.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

 1. w czasie trwania konkursu (tj. od chwili ogłoszenia do momentu rozstrzygnięcia konkursu) jest uczniem lub jest studentem bez względu na kierunek i tryb kształcenia; student – osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie)  lub jednolitych studiach  magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;
 2. w czasie trwania konkursu kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;
 3. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister (stypendia z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendia „Aktywność Obywatelska”, „Stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy bibliotek publicznych – IFLA, Wrocław 2017” (I i II nabór) oraz stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w programach „Młoda Polska”, „Gaude Polonia” oraz w „Konkursie stypendialnym na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski”);
 4. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister – przed upływem 2 lat od dnia rozliczenia tego stypendium;
 5. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem 3 lat od dnia wezwania do zwrotu (w przypadku zwrotu kwoty stypendium w ratach – przed upływem 3 lat od dnia spłaty ostatniej raty).

Oceny formalnej wniosków dokonuje Organizator konkursu w terminie do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji (powołanej zarządzeniem Ministra z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (Dz.Urz. z 2014 r. poz. 12 oraz z 2016 r. poz. 30 oraz z 2017 r. poz. 11 oraz z 2018 r. poz. 12)

Stypendia przyznawane będą decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapadnie w terminie do 28 czerwca 2019 r.   

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później, niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

MKiDN zaprasza do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w szczególności  z Regulaminem konkursu, Instrukcją "Krok po Kroku" oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznego Formularza,  w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium.

Potwierdzenie Złożenia Wniosku oraz nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio (do 300 MB) wnioskodawcy należy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Mecenatu Państwa

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

Z dopiskiem: "Stypendia 2019/II" oraz podaniem nazwy dziedziny.

Konsultacje, dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać, kontaktując się z pracownikami Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN:

(22) 42 10 578, (22) 42 10 332

oraz pod adresem mailowym: stypendia@mkidn(dot)gov(dot)pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: