Nowe zwolnienia z opłaty od pozwu

8.5.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowelizacja dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie będą podlegać opłacie. Opłata od pozwu nie będzie pobierana od kombatantów i ich zstępnych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, gdy sprawa dotyczy ochrony wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, narodu polskiego lub patriotycznych zmagań narodu polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Jak wspomniano, ustawa ma na celu wprowadzenie do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300 i 398) nowych przesłanek zwolnienia z mocy prawa od obowiązku uiszczania opłat od pozwu w postępowaniu cywilnym.

Z przedmiotowego zwolnienia z opłaty od pozwu korzystać będą dodatkowo:

  1. kombatanci oraz ich zstępni dochodzący ochrony dóbr osobistych, jeżeli ich roszczenia mają związek z „patriotycznymi tradycjami zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem”; na analogicznych zasadach ze zwolnienia korzystać będą również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, lecz posiadające zdolność prawną, pod warunkiem że ochrona patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem należy do ich celów statutowych,
  2. podmioty dochodzące roszczeń majątkowych z tytułu zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennej lub zbrodni agresji,
  3. organizacje pozarządowe jako podmioty uprawnione do wytaczania powództw o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego stosownie do art. 53o ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty ma być również Instytut Pamięci Narodowej, jeżeli na postawie art. 53p wyżej powołanej ustawy wystąpi z pozwem o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego.

Kiedy nowelizacja wejdzie w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: