Nowy system planowania strategicznego w ochronie zdrowia?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Rząd chce wprowadzić nowy system planowania strategicznego w ochronie zdrowia. Dzięki temu możliwe będzie lepsze prowadzenie długoterminowej polityki zdrowotnej w naszym kraju. Planowane działania oparte zostaną o potrzeby zdrowotne występujące w polskim społeczeństwie. Celem jest umożliwienie funkcjonowania systemu, w którym działania przewidziane są z odpowiednim wyprzedzeniem.

Porady prawne

Rozwiązania dotyczące mapy potrzeb zdrowotnych

Usprawniona zostanie organizacja tworzenia mapy potrzeb zdrowotnych oraz wykorzystania jej do prowadzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Minister zdrowia będzie opracowywał mapę potrzeb zdrowotnych, obejmującą: analizy demograficzne i epidemiologiczne oraz analizy stanu i wykorzystania zasobów systemu opieki zdrowotnej, w tym personelu medycznego – zamieszczane one będą naspecjalnej stronie internetowej w formie zaawansowanego narzędzia analitycznego; wyzwania systemu opieki zdrowotnej, a także rekomendowane kierunki działań na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Minister zdrowia będzie współpracował w wojewodami, jeśli chodzi o określanie w mapie potrzeb zdrowotnych rekomendowanych kierunków działań dla danego województwa.

Mapa potrzeb zdrowotnych ustalana będzie na okres 7 lat (pierwsza edycja na okres 6 lat), przy czym wyniki analiz demograficznych i epidemiologicznych, analiz stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego – aktualizowane będą co roku.

Wzmocniony zostanie nadzór ministra zdrowia nad realizacją rekomendowanych kierunków działań wskazanych w mapie potrzeb zdrowotnych. Obecnie brak jest mechanizmów jakiegokolwiek nadzoru, który umożliwiałby zapewnienie, że potrzeby zdrowotne będą brane pod uwagę w działalności poszczególnych instytucji.

Minister zdrowia będzie ogłaszał mapę potrzeb zdrowotnych w obwieszczeniu. Pierwsza mapa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r.

Dotychczasowe Wojewódzkie Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych zostaną rozwiązane. W ich miejsce powołane zostaną nowe, znacznie mniej liczne, wojewódzkie rady do spraw potrzeb zdrowotnych.

Pozostałe rozwiązania

Dotychczasowe priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej zostaną zastąpione nowym dokumentem o nazwie plan transformacji. Chodzi o wzmocnienie roli podmiotów uczestniczących w tworzeniu i wdrażaniu mapy, z wyraźnym rozdzieleniem kompetencji dotyczących określania potrzeb zdrowotnych. 

Utworzony zostanie krajowy plan transformacji oraz wojewódzkie plany transformacji – dokumenty będą uwzględniać rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia.

Plan transformacji będzie określał potrzeby zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej na poziomie ponadregionalnym lub wojewódzkim. Plan ustalany będzie na okres 7 lat (pierwsza edycja na okres 6 lat).

Za ustalenie i wdrożenie krajowego planu transformacji będzie odpowiedzialny minister zdrowia, natomiast wojewódzkiego planu transformacji – wojewoda.

Kiedy nowe rozwiązania mają wejść w życie?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne