Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Mają nim zostać objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Co reguluje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.?

Ustawa ta reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r., jak również zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników tego spisu.

Porady prawne

Określa ona zatem organizację i tryb przeprowadzenia spisu powszechnego. Spis ma umożliwić pozyskanie obiektywnych informacji pozwalających na efektywne podejmowanie decyzji strategicznych.

Spis przeprowadzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r. 

Spis powszechny to badanie przeprowadzane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, realizowane co 10 lat, które dostarcza administracji publicznej, organom rządzącym, instytucjom naukowym i badawczym, ośrodkom analitycznym, szkołom wyższym, mediom, a także osobom prywatnym pełnych informacji opisujących stan i strukturę społeczno-demograficzną kraju.

Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego wynika m.in. z zobowiązań międzynarodowych. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 14), ustanawia wspólne zasady dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej dotyczące dostarczania danych na temat ludności i mieszkań. Każde z państw członkowskich jest obowiązane do dostarczenia, co dziesięć lat, wyczerpujących danych objętych tematami spisu. Rozporządzenie określa również zakres informacji pozyskiwanych w spisach, jak również formy i zakres informacji wynikowych.

Jak będzie przeprowadzany spis?

Jak wspomniano, spis ma być przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. według stanu na 31 marca 2021 r. - w podobny sposób, jak w 2011 r., czyli przy użyciu elektronicznego formularza spisowego dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (tzw. samospis). Spis zostanie poprzedzony 2 spisami próbnymi, które mają sprawdzić rozwiązania metodologiczne, organizacyjne i techniczne. Pierwszy ma być przeprowadzony w 2 gminach 1–31 października 2019 r., drugi zaś w 16 gminach 1–30 kwietnia 2020 r.

Dane od respondentów przekazywane będą w formie samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego albo w formie bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego. Ustawa nakłada na osoby fizyczne obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r.

Osobom fizycznym nieposiadającym technicznych możliwości umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem do przeprowadzenia samospisu internetowego; lista tych pomieszczeń zostanie umieszczona na stronie internetowej GUS do 31 marca 2021 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. ze względu na stan zdrowia osoby objętej spisem, dane będą zbierane telefonicznie lub bezpośrednio przez rachmistrzów spisowych.

Obowiązkiem spisowym będą objęte osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach oraz osoby nie mające miejsca zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia. Narodowy spis powszechny obejmie więc:

  1. osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
  2. osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  3. mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Zakres informacji zbieranych w ramach spisu powszechnego został przez ustawodawcę szczegółowo wskazany w załączniku nr 1 do ustawy.

Zebrane dane będą objęte bezwzględną tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Osoby wykonujące prace spisowe będą obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej i będą mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tej tajemnicy oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w ustawie. Dane osobowe uzyskane podczas prac spisowych będą dostępne tylko i wyłącznie dla określonego kręgu osób, w związku z wykonywaniem przez nie prac spisowych.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 34 ust. 1 i 2, czyli przepisów odnoszących się do funkcjonowania Centralnego Biura Spisowego oraz wojewódzkich i gminnych biur spisowych w zakresie wykonywania zadań związanych z narodowym spisem powszechnym, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział jest obowiązkowy. Spis potrwa do 30 września 2021 roku.  Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia (...)

Projekt zmian ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Projekt zmian ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. jest w Sejmie. Spis powszechny rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2021 r., a zakończy 30 września 2021 r. Wywiad będzie odbywał się w drodze telefonicznej i internetowej, a gdy pozwolą na to warunki epidemiczne – także bezpośredniej.  Narodowy spis powszechny to jedyne (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Poparcie przez mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego wniosku o przeprowadzenie referendum w opinii NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt (...)

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2022 roku rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Należy je składać wyłącznie online. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie bezgotówkowa. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 lutego można składać (...)

Spis powszechny: Nie odpowiesz? Zapłacisz do 5 tys. zł

Spis powszechny: Nie odpowiesz? Zapłacisz do 5 tys. zł

Nie musisz jednak mówić czy chodzisz do kościoła, czy planujesz mieć dzieci oraz czy żyjesz w związku bez ślubu. Dziś rozpoczyna się obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny. Na razie możemy spisywać się sami przez internet. Gdy nie zrobimy tego do 7 kwietnia, to do naszych drzwi może zapukać rachmistrz. Wówczas mamy obowiązek udzielenia mu prawdziwych i szczegółowych (...)

PKPP Lewiatan negatywnie o projekcie ustawy o narodowym spisie powszechnym

PKPP Lewiatan negatywnie o projekcie ustawy o narodowym spisie powszechnym

Lewiatan przekazał na ręce Prezesa GUS stanowisko, w którym m.in. wskazał na możliwość naruszenia przez projekt ustawy przepisów ustawy o statystyce publicznej przewidujących zakaz zbierania od osób fizycznych (na zasadzie obowiązku) informacji dotyczących rasy, wyznania, życia osobistego oraz poglądów filozoficznych i politycznych. Ponadto, zdaniem Lewiatana, (...)

Europa musi być gotowa na zmiany demograficzne...

Europa musi być gotowa na zmiany demograficzne...

  Jeszcze sto lat temu ludność Europy stanowiła 15% światowej populacji, ale do roku 2050 udział ten zmniejszy się aż trzykrotnie. Parlament przyjął sprawozdanie w sprawie demograficznej przyszłości Europy, w którym proponuje m.in. ograniczenie wcześniejszych emerytur, zagwarantowanie praw do leczenia niepłodności i rodzin zastępczych, subwencje do emerytur w zależności (...)

Strefa Gazy: Zwiększyć pomoc humanitarną, zakończyć blokadę i ocenić zniszczenia

Strefa Gazy: Zwiększyć pomoc humanitarną, zakończyć blokadę i ocenić zniszczenia

Posłowie chcą jak najszybszego zakończenia blokady Strefy Gazy oraz zwiększenia pomocy humanitarnej. W przyjętej rezolucji Parlament Europejski  wzywa do jak najszybszego zrewidowania szkód w Gazie oraz dogłębnej oceny wszystkich potrzeb. Oceny te mogłyby posłużyć, jako podstawa do planów odbudowy ze zniszczeń. Konflikt w Strefie Gazy w olbrzymim stopniu pogłębił kryzys humanitarny, (...)

Rezolucja w sprawie konfliktu w Strefie Gazy

Rezolucja w sprawie konfliktu w Strefie Gazy

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał do natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni, powstrzymania ataków rakietowych przez Hamas na Izrael oraz zakończenie izraelskich działań wojskowych w Strefie Gazy i rozmieszczenie sił wielonarodowych w regionie. Parlament domaga się umożliwienia swobodnego dostępu do wsparcia humanitarnego i pomocy w Strefie Gazy oraz umożliwienia (...)

Parlament o konflikcie w Strefie Gazy

Parlament o konflikcie w Strefie Gazy

Rada oraz Komisja Europejskia przedstawiły posłom stanowisko w sprawie tragicznego i trwającego konfliktu w Strefie Gazy.  Oprócz zaprzestania użycia ognia, najważniejsza jest w tym momencie pomoc humanitarna, woda pitna, żywność, powiedział czeski minister spraw zagranicznych Karel Schwarzenberg. Przygotowany został projekt wspólnej rezolucji, nad którą Parlament Europejski zagłosuje (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wspólnie wyjaśniają najważniejsze (...)

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Po zmianie systemu pojawił się problem – większość mieszkań zakładowych przejęły - na podstawie ustawy z 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe - gminy do swojego zasobu, co w konsekwencji stanowiło przyczynek do sporu o mieszkania zakładowe. Dotychczasowi użytkownicy takich mieszkań chcieli je wykupić na (...)

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

O jakie prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka chodzi? Zgodnie z art. 28[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego. Prawo do (...)

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

Polak mądry po szkodzie. To powiedzenie jest znane, ale niekoniecznie do końca prawdziwe. Coraz częściej przezornie zawieramy umowy ubezpieczenia – ubezpieczamy siebie, dzieci, samochody (nie tylko obowiązkowym ubezpieczeniem OC), mieszkania, domki letniskowe, firmy, itd. Czy ubezpieczenie mieszkania gwarantuje nam zatem spokojny sen? Czy w każdych okolicznościach możemy być pewni, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawo własności a prawo do prywatności

Prawo własności a prawo do prywatności

Czy istnieje przepis prawny nakazujący mi wpuścić do mojego mieszkania kogokolwiek bez nakazu sądowego? Jakie przepisy mówią o obowiązku wpuszczenia rachmistrza do domu i jakie są konsekwencje (...)

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Napisałem kronikę rodzinną, w której zamieściłem zdjęcia przodków, potomków prawie całego drzewa genealogicznego. Zamieściłem również dane osobowe, daty urodzeń, ślubów, opisy dotyczące (...)

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Chciałabym uzyskać poradę w następującej sprawie. Otóż 15 września b.r. złożyliśmy z mężem w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Dokumentacja (...)

Usługi remontowe dla wspólnoty

Usługi remontowe dla wspólnoty

Prowadzę działalność gospodarczą (karta podatkowa + VAT). Usługi ślusarskie i usługi remontowe. Usługi świadczę dla ludności, są to remonty klatek schodowych, piwnic, pralni, w budynkach mieszkalnych (...)

Zameldowanie małżonków w różnych miejscach

Zameldowanie małżonków w różnych miejscach

Jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego. Mój mąż jest współwłaścicielem mieszkania w innym mieście i tam jest zameldowany na stałe. Czy mam obowiązek zameldowania go u siebie czy też (...)

Obowiązek meldunkowy w polskim prawie

Obowiązek meldunkowy w polskim prawie

Jak wygląda kwestia obowiązku meldunkowego w polskim prawie? Obowiązek meldunkowy przewidziany jest przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Obowiązek (...)

Zmiana miejsca zamieszkania na pobyt stały a wymeldowanie

Zmiana miejsca zamieszkania na pobyt stały a wymeldowanie

Moja córka wyprowadza się za granicę na stałe. Czy w związku z tym muszę ją wymeldować z dotychczasowego mieszkania, którego jestem właścicielką? Jeśli tak to w jaki sposób tego dokonać? (...)

Pojęcie terroryzmu i terroru

Pojęcie terroryzmu i terroru

Jaka jest różnica w prawie karnym materialnym pomiędzy pojęciem terror i terroryzm? Gdzie można znaleźć definicje legalną używaną przez ustawodawcę dotyczącą terroryzmu i terroru oraz czy (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Kobiecie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (jej odrębny majątek). Planuje ona małżeństwo. Ma dorosłą córkę (zameldowaną w tym mieszkaniu, ale mieszkającą gdzie indziej). (...)

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Miesiąc temu zmarł mój tata. Był on właścicielem mieszkania w którym obecnie mieszkam w raz z moją mamą. Problem pojawił się, kiedy dowiedziałyśmy się że mój tata za życia pozaciągał (...)

Prowizja dla pośrednika nieruchomości

Prowizja dla pośrednika nieruchomości

Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem zamiany mieszkania na większe. Znalazłem odpowiadającą mi ofertę na portalu allegro i zadzwoniłem pod podany nr. Odebrała pani z biura nieruchomości, (...)

Dziedziczenie po ojcu udziału w mieszkaniu

Dziedziczenie po ojcu udziału w mieszkaniu

Po śmierci ojca, zgodnie z prawem spadkowym jestem (razem z mamą) uprawniona do dziedziczenia części ich wspólnego mieszkania, wykupionego od spółdzielni mieszkaniowej. Jakie będą konsekwencje (...)

Opłaty za mieszkanie ze służebnością

Opłaty za mieszkanie ze służebnością

Były mąż mojej córki zamieszkuje od 2 lat w moim mieszkaniu na podstawie bezpłatnej osobistej służebności wieczystej. Przez półtora roku, ponieważ sam zamieszkiwał, opłacał czynsz, (...)

FORUM PRAWNE

Powszechny spis ludności w 2011 r - czy muszę w nim uczestniczyć?

Powszechny spis ludności w 2011 r - czy muszę w nim uczestniczyć? Czy każdy obywatel musi uczesniczyć w takim spisie i spotkać się z rachmistrzem? Jeśłi jest to spis powszechny istnieje taki (...)

Rozpoczął się juz Powszechny Spis Ludności!

Rozpoczął się juz Powszechny Spis Ludności! Witajcie! Już 01.04.2011r. rozpoczął się Powszechny Spis Ludności! Można go dokonać przez internet! Przesyłam link: http://www.spis.gov.pl/ Nie (...)

Spis ludności 2011 - wynagrodzenie dla rachmistrzów !!!

Spis ludności 2011 - wynagrodzenie dla rachmistrzów !!! Warunki wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia będzie uregulowane w rozporządzeniu wykonawczym na podstawie art 20 ust. 6 ustawy z dnia 4 marca (...)

Powszechny spis ludności 2011 - jakie dane ??

Powszechny spis ludności 2011 - jakie dane ?? W spisie powszechnym w 2011 roku będą zbierane dane dotyczące: * stanu i charakterystyki demograficznej ludności * edukacji * aktywności ekonomicznej (...)

Narodowy Spis Powszechny - nie jest bezpieczny!!!!

Narodowy Spis Powszechny - nie jest bezpieczny!!!! Witam! W internecie pojawiły się poradniki, jak obejść system zabezpieczeń w narodowym spisie powszechnym, podszyć się pod inną osobę bądź (...)

Narodowy Spis Powszechny 2011 - obowiązkowo!!!

Narodowy Spis Powszechny 2011 - obowiązkowo!!! Witam! Od 01 kwietnie trwa możliwość dokonania Narodowego Spisu Powszechnego! Jest możliwość zrobienia tego przez internet! Nie zwlekajmy z tym, bo (...)

Narodowy Spis powszechny nie do końca bezpieczny!!!!

Narodowy Spis powszechny nie do końca bezpieczny!!!! Witam! W internecie pojawiły się poradniki, jak obejść system zabezpieczeń w narodowym spisie powszechnym, podszyć się pod inną osobę bądź (...)

Powszechny spis ludnosci

Powszechny spis ludnosci Cikaw jestem jak się ma w/g prawa powszechny spis ludnośći do ustawy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności??? (hoover) Ma się bardzo dobrze :-) Poczytaj te (...)

Ostatni dzień na SPIS POWSZECHNY

Ostatni dzień na SPIS POWSZECHNY Czy będą jakies kary za niewypełnienie spisu powszechnego? Tak! I w ten ostatni dzień, spis powszechny szwankował! Nie spisałam się i będę musiała przyjmowac (...)

AFERA W ZAKO

AFERA W ZAKO Poszukuję osób, którym w latach 1958 ? 1962 roku Państwo, wykorzystując swą władczą pozycję, zabrało nieruchomość w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Jak otrzymać mieszkanie z urzędu

Jak otrzymać mieszkanie z urzędu Witam, słyszałem, że działa w Polsce taka instytucja jak mieszkanie z urzędu. Napiszcie proszę, jakie trzeba spełnić warunki, aby takie mieszkanie otrzymać+gdzie (...)

Zameldowanie

Zameldowanie Jestem właścicielką mieszkania, w którym od kilku miesięcy zamieszkuje mój znajomy. Moje pytanie brzmi: czy muszę go zameldować? Trochę się tego obawiam. Wiem jednak, że istnieje (...)

Porady prawne