Redukcja emisji

Nowelizacja przepisów wdraża unijne przepisy dyrektywy NEC w sprawie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego, zobowiązującej państwa członkowskie do redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych amoniaku i pyłu drobnego.

Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw?

Celem nowelizacji jest implementacja prawa unijnego, w tym wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. określającej zasady działania systemu handlu emisjami po 2020 r.

Ustawa częściowo wdraża więc przepisy dyrektywy, która określa zakres i sposób funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) po 2020 r. Zmienia m.in. zasady przydziału uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym 2021–30 oraz kolejnych. Nowelizacja wydłuża z 14 do 90 dni termin składania przez przedsiębiorców wniosków o przydział uprawnień do emisji z rezerwy uprawnień dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Nakłada na KOBiZE dodatkowe zadanie polegające na opracowaniu okresowych prognoz zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Nowelizacja włącza do polskiego systemu prawnego, m.in. przepisy określające zasady przydziału uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym 2021-2030 oraz w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Ustawa przede wszystkim wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r., tzw. dyrektywę NEC (ang. National Emission Ceilings) dotyczącą redukcji do atmosfery dwutlenku siarki, tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych, amoniaku i pyłu. Implementacja tych przepisów będzie wymagać sporządzania, przyjmowania i wdrażania krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza oraz monitorowania i raportowania informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Ustawa porządkuje zatem przepisy dotyczące obowiązków sprawozdawczych oraz wprowadza regulacje ułatwiające bieżące rozliczanie zadań realizowanych w Krajowym Planie Inwestycyjnym.

Ustawa poszerza zakres zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), tak by ośrodek ten zapewniał pełniejsze wsparcie dla działań Ministra Środowiska w dziedzinie programowania i nadzoru nad realizacją polityki ochrony klimatu i atmosfery.

Nowelizacja stwarza podstawę prawną do przygotowania „Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza” spełniającego wymogi dyrektywy NEC. Wprowadzone zostaną nowe obowiązki dotyczące monitorowania i raportowania informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W celu zmniejszenia emisji amoniaku przewidziano nowe obowiązki i sankcje za ich nieprzestrzeganie w ustawie o nawozach i nawożeniu. Minister rolnictwa ma opracować kodeks dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku, gdyż ok. 94% emisji pochodzi z działalności rolniczej.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa nowelizująca wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: