Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni w związku z COVID-19

W związku z decyzją rządu o wprowadzeniu strefy czerwonej w całym kraju obowiązuje ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach.

Porady prawne

Sposób prowadzenia zajęć w strefie czerwonej

Na obszarze czerwonym zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). Natomiast decyzją rektora stacjonarnie (w uczelni) będą mogły być realizowane te zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę, nie mogą być zrealizowane zdalnie (np. zajęcia w laboratoriach, warsztaty, zajęcia realizowane w formie praktyk zawodowych), a także zajęcia przewidziane do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Wszelkie rozstrzygnięcia podejmowane przez władze uczelni muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, dla których określono standardy kształcenia, musi uwzględniać szczególne rozwiązania przewidziane w tych standardach.

Zajęcia praktyczne

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie studiów zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej oraz w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów (§ 6 rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów). Zajęcia prowadzone w uczelni nie są zgromadzeniami, imprezami, zebraniami czy spotkaniami w rozumieniu przepisów wskazanych w § 28 rozporządzenia Rady Ministrów.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rektor może wydawać zarządzenia w sprawach należących do kompetencji senatu, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni – tak wydane zarządzenia będą podlegały zatwierdzeniu przez senat uczelni na najbliższym posiedzeniu.

Nie przeprowadza się ocen okresowych nauczycieli akademickich.

Nie kieruje się nauczycieli akademickich na badania okresowe.

Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Zapomoga jest przyznawana przez rektora (z pominięciem komisji stypendialnej) oraz nie stosuje się do przyznawania tego świadczenia przepisów Kpa oraz limitu dwóch zapomóg w roku akademickim. Wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym.

Pracownicy uczelni

Pracownicy uczelni świadczą pracę zgodnie z decyzją rektora uwzględniającą konieczność zapewnienia funkcjonowania uczelni, w tym prowadzenia działalności naukowej. Mając powyższe na uwadze, rektor może podejmować decyzje o wykonywaniu przez pracowników uczelni pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Komunikacja

Rekomendujemy przesyłanie aktualnych informacji dot. funkcjonowania uczelni do wszystkich członków społeczności akademickiej z wykorzystaniem dostępnych technicznie rozwiązań. Informacje na bieżąco powinny być umieszczane na stronie internetowej uczelni. Bieżące aktualizacje należy wysyłać, korzystając z uczelnianej poczty, tak, by zminimalizować ryzyko dezinformacji oraz zapewnić studentom, doktorantom i pracownikom jak najlepszy dostęp do informacji nt. aktualnych rozwiązań funkcjonujących na uczelni.

Domy studenckie

W zależności od decyzji podjętej przez uczelnie, w kontekście realizacji procesu kształcenia, powinno się odpowiednio dostosować wytyczne dotyczące domów studenckich. Podejmując decyzję co do liczby osób zamieszkujących w domach studenckich, należy uwzględnić wymogi sanitarne w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W szczególności zaleca się utrzymanie zakazu odwiedzin oraz udostępnianie płynów do odkażania przy wejściu do domu studenckiego.

Jeśli mieszkańcy wyrażą taką wolę, w szczególności należy umożliwić pozostanie w domach studenckich:

  • osobom, które realizują zajęcia stacjonarnie;
  • osobom, dla których uczestnictwo w zajęciach realizowanych zdalnie wiąże się z koniecznością mieszkania w domu studenckim;
  • osobom pracującym w danym mieście;
  • kobietom w ciąży i studentom-rodzicom;
  • osobom, których obecność w domu rodzinnym mogłaby stwarzać zagrożenie epidemiczne dla bliskich;
  • osobom, które nie mają możliwości zamieszkania w innym miejscu (np. ze względu na sytuację rodzinną, materialną).

Rekomenduje się, w miarę potrzeb, wydzielenie jednego domu studenckiego dla osób przebywających na kwarantannie, jeżeli infrastruktura uczelni na to pozwala.

Podstawa prawna:

Materiały:

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne