Państwa członkowskie mogą zakazać usługi UberPop

22.4.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 10 kwietnia 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-320/16 - Uber France SAS.

Wynika z niego, iż państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności transportowej w ramach usługi UberPop i ścigać je na drodze karnej bez uprzedniego notyfikowania Komisji projektu aktu prawa zakazującego prowadzenia takiej działalności.

Czego dotyczyła sprawa?

Spółka Uber France świadczy za pomocą aplikacji na inteligentny telefon usługę zwaną „UberPop”, umożliwiającą nawiązywanie kontaktów między właścicielami pojazdów niebędącymi zawodowymi kierowcami a osobami chcącymi przebyć trasę miejską. W ramach świadczonej za pomocą tej aplikacji usługi spółka ta ustala wysokość opłat za przejazd, pobiera opłatę od klienta, a następnie przekazuje jej część niezawodowemu kierowcy pojazdu oraz wystawia faktury.

Uber France jest ścigana karnie za zorganizowanie, za pośrednictwem usługi UberPop, systemu kojarzenia pasażerów z niezawodowymi kierowcami trudniącymi się zarobkowym przewozem drogowym osób pojazdami przeznaczonymi do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób. Uber France twierdzi, że francuski przepis, na podstawie którego jest prowadzone skierowane przeciwko niej postępowanie, stanowi przepis techniczny dotyczący usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu dyrektywy dotyczącej norm i przepisów technicznych (tj. Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, Dz.U. 1998, L 204, s. 37 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 13, t. 20, s. 337, zmieniona dyrektywą 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r., Dz.U. 1998, L 217, s. 18 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 13, t. 21, s. 8). Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie obowiązek notyfikowania Komisji wszystkich projektów ustaw i innych regulacji ustanawiających przepisy techniczne dotyczące produktów i usług społeczeństwa informacyjnego. Władze francuskie nie notyfikowały zaś w niniejszym przypadku Komisji projektu ustawy przed jej ogłoszeniem. Uber France wyciągnęła na tej postawie wniosek, że nie można prowadzić przeciwko niej dochodzenia w przedmiocie zarzucanych jej czynów.

Rozpatrujący tę sprawę tribunal de grande instance de Lille (sąd okręgowy w Lille, Francja) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy władze francuskie miały obowiązek uprzedniej notyfikacji Komisji projektu ustawy.

Porady prawne

Co orzekł TSUE?

Jak wpomniano, w swoim wyroku Trybunał rozstrzygnął, że państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności transportowej takiej jak UberPop i ścigać ją na drodze karnej bez konieczności uprzedniego notyfikowania Komisji projektu aktu prawa zakazującego prowadzenia takiej działalności.

TSUE w pierwszej kolejności przypomniał, że w dniu 20 grudnia ubiegłego roku w sprawie Uber Hiszpania (zob. wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie C-434/15Asociación Profesional Elite Taxi przeciwko Uber Systems Spain) rozstrzygnął, iż oferowana w Hiszpanii usługa UberPop należy do dziedziny transportu i nie stanowi usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu dyrektywy 98/34. Zdaniem Trybunału usługa UberPop oferowana we Francji jest w swej istocie identyczna z tą oferowaną w Hiszpanii, przy czym to do sądu okręgowego w Lille należy ustalenie tej kwestii.

Ze względu na to, iż usługa UberPop nie jest objęta tą dyrektywą, Trybunał doszedł do wniosku, że ustanowiony w niej obowiązek uprzedniej notyfikacji Komisji nie ma w jej przypadku zastosowania. Wynika z tego, że władze francuskie nie miały obowiązku uprzedniego notyfikowania tej instytucji projektu rozpatrywanego przed sądem krajowym aktu prawa karnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne