Od kiedy wyższa renta socjalna?

Nowelizacja przepisów podnosi rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna wzrośnie więc z 865,03 zł do 1.029,80 zł.

Co przewidziano w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej? 

Celem ustawy jest podniesienie wysokości renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy).

Zgodnie z art. 4 ustawy o rencie socjalnej, renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  1. przed ukończeniem 18. roku życia, 
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo 
  3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. 

Całkowicie niezdolną do pracy – w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.) – jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na zasadach i w trybie określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Konsekwencją podniesienia kwoty renty socjalnej będzie podniesienie związanego z nią świadczenia przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Od kiedy nowe przepisy mają obowiązywać?

Nowa regulacja ma wejść w życie z dniem 1 września 2018 r., z mocą wsteczną od dnia 1 czerwca 2018 r.

Prawo do podwyższonej renty socjalnej ma przysługiwać od 1 czerwca 2018 r., z tym że do końca sierpnia renty będą wypłacane w dotychczasowej wysokości, a we wrześniu 2018 r. ma nastąpić wyrównanie. Ponowne ustalenie wysokości rent socjalnych dokonane będzie z urzędu. A zatem renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana od 1 września br. z trzymiesięcznym wyrównaniem.

 

Zob. też: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: