15 mln zł na pomoc dla dzieci z terenów objętych klęską żywiołową

12.6.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

6 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła trzyletni rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2019-2021. Na jego realizację planuje się przeznaczyć 15 mln zł, po 5 mln zł w każdym roku.

Rządowy program

Rząd ustanowił więc program wspierający dzieci i uczniów pochodzących z rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzeń atmosferycznych, takich jak powódź czy huragan. Szacuje się, że z programu skorzysta ok. 2 tys. dzieci i uczniów. Rządowy program to finansowanie i organizowanie form pomocy o charakterze materialnym na cele edukacyjne, terapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i uczniów, których rodziny ucierpiały wskutek wystąpienia nagłych, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Porady prawne

Program ma charakter interwencyjny, więc jego realizacja jest uwarunkowana wystąpieniem określonych zdarzeń pogodowych, trudnych do przewidzenia. Pomoc otrzymają dzieci objęte rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym oraz uczniowie wszystkich typów szkół, realizujących naukę w formie dziennej.

Podstawą do udzielenia wsparcia jest przyznanie rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 6 tys. zł, a w przypadku wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych lub zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w wysokości powyżej 3 tys. zł.

Pomoc będzie udzielona również dzieciom i uczniom umieszczonym w formach rodzinnej pieczy zastępczej, tj. w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wsparcie będzie polegało na:

  • wypłacie jednorazowych świadczeń pieniężnych (zasiłków losowych) na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów – w wysokości 500 lub 1000 zł,
  • organizacji wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów albo organizacji zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów.

Uczniowie i dzieci mogą zatem:

  • otrzymać 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie zasiłku celowego w wysokości do 3 tys. zł.
  • otrzymać 1 000 zł – w przypadku przyznania rodzinie zasiłku celowego w wysokości do 6 tys. zł.
  • skorzystać z wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego

albo

  • zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych w miejscu zamieszkania.

Jak i gdzie można otrzymać wsparcie?

Informacje o warunkach otrzymania pomocy rodzice uzyskają w urzędzie gminy. Zasiłek losowy dostanie każde dziecko i każdy uczeń uprawniony do tej formy pomocy.

Wniosek o wyjazd albo zajęcia należy złożyć w urzędzie gminy. Warunkiem otrzymania pomocy, w wymienionych formach, jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego przyznanie zasiłku celowego z pomocy społecznej w kwocie powyżej 3 tys. zł.

Rodzice mogą składać wnioski o pomoc w urzędzie gminy w terminie ustalonym przez urząd, ale nie później niż do 25 września w 2019 r. i 2020 r. lub do 24 września w 2021 r.

Jak wspomniano, program będzie obowiązywał w latach 2019–2021. Na jego realizację planuje się przeznaczyć 15 mln zł (po 5 mln zł w każdym roku).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozporządzenie będzie obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne