Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Duże pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Do 100 tys. zł i do 500 tys. złotych – na taką pożyczkę mogą liczyć podmioty ekonomii społecznej w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”. Projekt – na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego

Celem projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej” jest zapewnienie podmiotom ekonomii społecznej (PES) dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, niezbędnych do rozwijania działalności gospodarczej.

Środki na realizację Projektu Pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz dotacji celowej budżetu państwa (15%). W ramach Projektu na pożyczki przeznaczono ponad 25 mln złotych. Dzięki zwrotnemu mechanizmowi finansowania do PES trafi dodatkowo 6 mln złotych. 

Kwota pożyczek w ramach PO WER - do końca listopada wyniosła 17.980 tys. zł, a skorzystało z nich 161 podmiotów. Natomiast suma pożyczek w ramach PO KL (pilotaż) - w latach 2013-2015 - 38.855 tys. zł, a liczba podmiotów, których skorzystało 501 pożyczkobiorców.

Kto może skorzystać?

O pożyczkę w ramach projektu mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne,
 • podmioty reintegracyjne, których organem prowadzącym nie może być jednostka samorządu terytorialnego (CIS i KIS, ZAZ i WTZ),
 • organizacje pozarządowe lub prowadzące działalność użytku publicznego instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienie i wyznania,
 • podmioty sfery gospodarczej, które realizują cel społeczny:

  - organizacje pozarządowe prowadzące gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,

  - spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych,

  - spółki non-profit, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Na co można przeżnaczyć te środki?

Pożyczki mogą być przeznaczone wyłącznie na inwestycje wpływające na rozwój przedsiębiorstwa społecznego poprzez działania podejmowane w celu wypracowania lub zwiększenia zysku lub nadwyżki bilansowej przedstawionymi we wniosku.

Jaką pożyczkę można otrzymać?

Pożyczki udzielane są do kwoty 100 tys. zł bez prowizji przy oprocentowaniu 0,5 stopy redyskonta weksli z możliwością obniżenia do 0,25 stopy redyskonta weksli. Istnieje możliwość uzyskania półrocznej karencji w spłacie kapitału. Okres, w którym należy zwrócić pieniądze, wynosi do 5 lat (60 miesięcy). Natomiast udział pożyczki to do 200% wartości zaplanowanego przedsięwzięcia.

Kwoty udzielanych pożyczek:

 • pożyczka na start – do 100 tys. zł (istnieje możliwość zaciągnięcia maksymalnie dwóch pożyczek – do 200 tys. złotych),
 • pożyczka na rozwój -  do 500 tys. zł (możliwość zaciągnięcia więcej niż jednej pożyczki – do 1 mln zł).

Oprocentowanie stałe:

 • do 100 tys. zł – do wysokości stopy redyskonta weksli w skali roku (aktualnie 0,88%) z możliwością obniżenia (obecnie do 0,44%) w przypadku tworzenia nowego miejsca pracy,
 • powyżej 100 tys. zł – rynkowe z możliwością obniżenia (aktualnie do 0,88% w skali roku) w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy,
 • bez prowizji i opłat,
 • pożyczka na start -  do 5 lat,
 • pożyczka na rozwój – do 7 lat.

Ze względu na preferencyjne warunki oferowanego wsparcia w przypadku pożyczek na start i pożyczek na rozwój, udzielanych z korzystniejszym w stosunku do warunków rynkowych oprocentowaniem, występuje pomoc de minimis.

Ponadto BGK oferuje bezpłatne usługi doradztwa dla pożyczkobiorców w maksymalnym wymiarze 30 godzin. Zakres tematyczny doradztwa jest uzależniony od indywidualnych potrzeb pożyczkobiorców. Obejmuje np.: księgowość, marketing czy prawo.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

zaniżony kurs waluty w umowie

11.8.2020 przez: Aga

pytanie o pożyczę na 100000 zł

13.3.2020 przez: Przemek