Co z niedoręczoną przesyłką?

Nowelizacja wprowadza w Prawie pocztowym właściwe odesłania do ustawy o rzeczach znalezionych, która kompleksowo reguluje zasady postępowania z rzeczami, których właściciela nie można ustalić lub których nie można dostarczyć do właściciela.

Co przewiduje ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo pocztowe?

Celem nowelizacji jest likwidacja zawartych obecnie w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe odesłań do nieobowiązujących już przepisów. Wprowadza ona właściwe odesłania do ustawy o rzeczach znalezionych, kompleksowo regulującej zasady postępowania z rzeczami, których właściciela nie można ustalić, lub nie można dostarczyć ich do właściciela. Likwiduje odesłania do nieobowiązujących już przepisów kodeksu cywilnego z 1964 r. w sprawie niedoręczonych przesyłek.

Porady prawne

Przedmiotowa ustawa porządkuje przepisy w zakresie odesłania do nieobowiązującej ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, w odniesieniu do definicji pojęcia „dokument podróży”, poprzez wskazanie odpowiedniego przepisu obowiązującej ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Ponadto zgodnie z nowelizacją, jeśli otwarcie przesyłki niedoręczalnej innej niż korespondencja nie umożliwi jej doręczenia albo zwrócenia nadawcy albo gdy nadawca odmówi przyjęcia zwróconej przesyłki do jej zawartości będą stosowane odpowiednio art. 4, art. 5 ust. 1 i 3–5, art. 6 i art. 8–11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych oraz art. 187 Kodeksu cywilnego, a nie uchylone już wyżej wskazaną ustawą o rzeczach znalezionych przepisy art. 183 i 184 Kodeksu cywilnego.

Ustawa przewiduje także, że kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym, której nie można doręczyć adresatowi, zwraca się nadawcy, a w przypadku gdy jest to niemożliwe z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, operator pocztowy, który zawarł z nim umowę o świadczenie usługi pocztowej, stosuje odpowiednio art. 5 ust. 3 ustawy o rzeczach znalezionych (a nie uchylone już art. 183 i 184 k.c.) i art. 187 Kodeksu cywilnego.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne