Prewencja wypadkowa po zmianach

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych doprecyzowała zasady realizowanej przez ZUS prewencji wypadkowej.

Czego dotyczą zmiany?

Nowelizacja dotychczasowych przepisów oznacza w praktyce unormowanie trybu i zasad finansowania ze środków Funduszu Wypadkowego zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Jest to tyle istotne, że wcześniejsze regulacje były zbyt enigmatyczne i wymagały uszczegółowienia.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ma na celu unormowanie trybu i zasad dofinansowania działalności związanej z zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Dofinansowanie dla płatników składek

W ustawie określono zasady konkursu o dofinansowanie dla płatników składek działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Konkurs ogłaszany będzie przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raz w roku.

Ustawa określa ponadto maksymalną wysokość udzielanego dofinansowania projektu. Ma ona być uzależniona od liczby osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:

 • od 1 do 9 osób – wynosi do 90% szacowanej wartości projektu;
 • od 10 do 49 osób – wynosi do 80% szacowanej wartości projektu;
 • od 50 do 249 osób – wynosi do 60% szacowanej wartości projektu;
 • od 250 osób – wynosi do 20% szacowanej wartości projektu.

Szacowaną wartość projektu określał będzie płatnik składek we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z ustawą, o dofinansowanie w ramach konkursu może ubiegać się płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 2. nie zalega z opłacaniem podatków;
 3. nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Płatnik składek może ubiegać się o dofinansowanie projektu więcej niż jeden raz, przy czym o kolejne dofinansowanie może ubiegać się po 3 latach od dnia wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych całości ostatniego dofinansowania.

 

ZUS wspólnie z CIOP 

W myśl nowych regulacji, zasady konkursów dla przedsiębiorców, którzy chcą polepszyć warunki pracy, będzie ustalał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nowelizacja normuje także współpracę ZUS z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym. Podmiotem współpracującym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przy prowadzeniu działalności związanej z dofinansowaniem działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej prowadzonych przez płatników składek jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. To właśnie CIOP zostały przekazane zadania związane z merytoryczną oceną składanych przez przedsiębiorców projektów. Ww. Instytutowi powierzono mianowicie:

 1. ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie;
 2. kontrolę projektu w trakcie jego realizacji;
 3. kontrolę projektu po jego zakończeniu;
 4. kontrolę trwałości projektu.

Ponadto ustawa reguluje podstawowe zasady oceny formalnej wniosku, dokonywanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oraz podstawowe zasady dokonywania oceny merytorycznej projektów, która należy do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, a także ustala tryb odwołania przez płatnika składek do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Poziom finansowania prewencji wypadkowej

Nowelizacja ustala finansowanie prewencji wypadkowej na poziomie 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe. Tzn. że kwota wydatków na prewencję wypadkową, pokrywanych ze środków finansowych zgromadzonych w funduszu wypadkowym, określono w wysokości od 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Od kiedy nowe zasady obowiązują? 

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2018 roku.

Duże zainteresowanie przedsiębiorców

W latach 2013-2016 z dofinansowania projektów, poprawiających warunki pracy i zwiększających bezpieczeństwo, skorzystało ponad tysiąc przedsiębiorstw. 

Ze względu na popularność dofinansowania, liczbę składanych wniosków przez przedsiębiorców, a przede wszystkim na rosnącą wysokość kwoty przeznaczonej konieczne stało się unormowanie zasad i trybu przyznawania dofinansowania na poziomie przepisów powszechnie obowiązujących.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: