Program dla szkół: mleko oraz owoce i warzywa

Co przewidują nowe przepisy?

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw stwarza podstawę prawną niezbędną do wdrożenia, począwszy od początku roku szkolnego 2017/2018, nowego programu dostarczania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych – tzw. programu dla szkół, mając na uwadze zmiany wprowadzone w przepisach Unii Europejskiej, jak również zmiany przepisów krajowych związane z ograniczeniem liczby funkcjonujących w Polsce agencji płatniczych oraz powołaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych, które mają na celu wzmocnienie pozycji producenta rolnego, jako pierwszego ogniwa w łańcuchu dostaw żywności. Wprowadza również wyłączenia przedmiotowe w odniesieniu do dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego.

Ustawa dokonuje ponadto szeregu zmian w przepisach ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, w zakresie wybranych mechanizmów na rynkach rolnych, w celu większej racjonalizacji podziału zadań w obszarze agencji rolnych. Zmiany te obejmują m.in. monitorowanie skupu mleka, realizację programu wsparcia pszczelarstwa oraz wykonywanie czynności związanych z kwotowaniem produkcji mleka i z przekroczeniem kwot produkcyjnych na rynku mleka.

Ustawa zmienia także ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, doprecyzowując przepisy określające, w jakich przypadkach do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych nie stosuje się zasady konkurencyjności określonej w tej ustawie.

Ustawa weszła w życie 22 sierpnia 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących programu dla szkół, które obowiązują już od 8 sierpnia oraz przepisów nowelizujących ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, które wejdą w życie z dniem 1 września 2017 r.

Porady prawne

Program wsparcia z UE dla szkół: mleko oraz owoce i warzywa w szkołach

Na rok szkolny 2017/2018 zostały rozdzielone środki z budżetu UE w celu wsparcia promowania dobrych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach nowego programu, łączącego od 1 sierpnia 2017 r. dotychczas realizowane przez państwa członkowskie programy „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.

Łączny unijny budżet na realizację powyższego programu dla UE-28 wynosi w skali roku szkolnego 250 mln euro. Jego ostateczny podział na państwa członkowskie został przyjęty na Komitecie ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 9 marca 2017 r.W wyniku przyjętych ustaleń Polska otrzyma łącznie na realizację programu dla szkół ok. 26 mln euro, w tym na komponent owocowo-warzywny 14,98 mln euro, a na komponent mleczny 11,04 mln euro, zajmując 4 miejsce w UE-28, po Niemczech, Francji i Włoszech. Dzięki staraniom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ostatecznie otrzymana przez Polskę kwota przewyższa o blisko 4,2 mln euro kwotę początkowo alokowaną naszemu krajowi przez KE.W ramach rocznych kwot z budżetu UE państwa członkowskie mogą, oprócz finansowania dostaw produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych do placówek oświatowych, wykorzystać do 15% przyznanych im środków finansowych na towarzyszące działania edukacyjne na przykład organizowanie degustacji, zakładanie i prowadzenie ogródków przyszkolnych, organizowanie wizyt w gospodarstwach i podobnych działań służących zainteresowaniu dzieci rolnictwem. Ponadto, do 10% otrzymanych środków budżetowych państwa członkowskie mogą przeznaczyć na sfinansowanie kosztów powiązanych, takich jak materiały informacyjne i promocyjne oraz koszty monitorowania i oceny skuteczności realizowanego programu dla szkół.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne