Będą zmiany ustawy dot. etykiet energetycznych?

Rada Ministrów zaproponowała projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Energii. Nowelizacja wprowadza rozwiązania, które mają zapewnić ciągłość prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego oraz spójność przepisów krajowych z unijnymi. Chodzi o implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy PE i Rady 2010/30/UE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.

Co przewiduje projekt nowelizacji ustawy dot. etykiet energetycznych?

Celem projektu ustawy jest zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz.Urz. UE z 2017 r., L 198/1, s. 1). Rozporządzenie ma pozwolić na uproszczenie otoczenia regulacyjnego dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych oraz ujednolicenie stosowania i wdrażania przepisów w zakresie etykietowania energetycznego w całej Unii Europejskiej.

Rozporządzenie, pomimo że obowiązuje bezpośrednio, to unijny legislator pozostawił państwom członkowskim do uregulowania procedury kontroli spełniania wymagań dotyczących etykietowania energetycznego i stosowanie sankcji za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Projekt ustawy zapewnia ciągłość prawidłowego funkcjonowania dotychczasowego systemu kontroli produktów wykorzystujących energię prowadzonego przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), a także wykonywania działań w zakresie monitorowania systemu kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK). Jest też spójny z istniejącymi przepisami krajowymi oraz unijnymi w zakresie etykietowania energetycznego.

Etykiety energetyczne ułatwiają konsumentom wybór produktu, który zużywa mniej energii (pozwala im to zaoszczędzić pieniądze), ale mogą również zachęcać przedsiębiorstwa do inwestowania w opracowywanie energooszczędnych produktów.

Etykiety energetyczne informują o tym, ile energii zużywa urządzenie w skali od A do G. Klasa A (kolor zielony) oznacza najmniejsze zużycie energii elektrycznej, a klasa G (kolor czerwony) – największe. Obecnie coraz więcej urządzeń jest zaliczanych do klas A+, A++ i A+++. Jednak taka klasyfikacja efektywności energetycznej jest dla konsumentów nie do końca przejrzysta. Dlatego w nowym systemie klasyfikacji zostanie przywrócona pierwotna skala od A do G (bez klas A+, A++ i A+++). Nowe etykiety energetyczne będą stosowane równolegle ze starymi – do czasu ich całkowitego wycofania w wyznaczonych okresach przejściowych.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: