Konsultacje zmiany rozporządzenia taryfowego dla energii elektrycznej

Minister Klimatu udostępnił do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Porady prawne

Kogo dotyczy projekt?

Jak wskazał minister klimatu, projekt przewiduje ułatwienia dla odbiorców energii elektrycznej, operatorów na rynku elektromobilności i operatorów systemów elektroenergetycznych. Zaproponowane zmiany mają na celu przede wszystkim wsparcie szerszego rozwoju elektromobilności w Polsce oraz zwiększenie przejrzystości i uelastycznienie zasad sporządzania taryf dla przedsiębiorstw sieciowych.

Dla stacji ładowania...

W obecnej fazie rozwoju rynku elektromobilności liczba pojazdów elektrycznych korzystających z usług ładowania i przychody uzyskiwane z tego tytułu nie są proporcjonalne do stałych kosztów związanych z prowadzeniem takiej działalności. Dlatego projekt przewiduje dostosowanie zasad taryfowania do tej specyficznej części rynku. Dzięki nowym przepisom wprowadzona zostanie możliwość utworzenia odrębnej grupy taryfowej dedykowanej operatorom ogólnodostępnych stacji ładowania. Projekt przewiduje ściślejsze powiązanie kosztów ponoszonych przez operatorów tych stacji z obecnym, stosunkowo małym poziomem wykorzystania infrastruktury ładowania dzięki minimalizacji w ponoszonych kosztach udziału opłat stałych i oparciu ich o koszty zmienne, powiązane z rzeczywistym wykorzystaniem infrastruktury ładowania. Pozwoli to na prawidłowe odzwierciedlenie kosztów związanych z funkcjonowaniem stacji ładowania w obecnym otoczeniu rynkowym, przy zapewnieniu operatorom systemu dystrybucyjnego przychodów w zakresie opłat proporcjonalnych do przyrostu usług ładowania.

Zwiększenie przejrzystości i elastyczności w ustalaniu taryf dla operatorów systemów elektroenergetycznych

Projekt zakłada również zwiększenie przejrzystości i elastyczności w ustalaniu taryf dla operatorów systemów elektroenergetycznych. Dzięki wprowadzeniu mechanizmu tzw. konta regulacyjnego taryfy operatorów będą wierniej odzwierciedlały ponoszone przez nich koszty prowadzonej działalności. Saldo tego konta ustalane w taryfach operatorów uwzględniać będzie różnice w osiąganych przez nich przychodach w stosunku do wysokości przychodów, które były planowane na etapie sporządzania taryfy. Obecnie po zakończeniu okresu, w którym stosowana była taryfa, pomiędzy tymi dwoma wartościami mogą powstawać różnice, które nie zależą od operatorów i które wynikają m.in. z różnicy w oszacowaniu na etapie kalkulacji taryfy planowanego wolumenu dostaw energii elektrycznej czy poziomu mocy umownej. Konto regulacyjne jest instrumentem pozwalającym na uwzględnienie rzeczywistej wielkości osiągniętych przychodów. Dzięki wprowadzeniu konta regulacyjnego, w przypadku osiągnięcia przez operatora przychodu większego niż planowany, wysokość stawek ulegnie odpowiedniemu obniżeniu, co odczują odbiorcy energii elektrycznej na otrzymanym rachunku.

Dla odbiorców energii...

Dodatkowo odbiorcy zyskają możliwość otrzymywania faktur za energię elektryczną oraz informacji o rozliczeniach za dostarczoną energię w formie elektronicznej. Zmiana ta umożliwi szybsze otrzymanie faktur za energię elektryczną i będzie źródłem oszczędności zarówno po stronie odbiorców, jak i dostawców energii elektrycznej.

Link do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Aukcje OZE w 2021 r.

Ministerstwo Klimatu przygotowało także projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

Rozporządzenie jest jednym z głównych elementów aukcyjnego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii, co związane jest z kształtowaniem popytu w aukcjach OZE.

Zgodnie z przyjętymi założeniami resort klimatu szacuje, iż aukcje przeprowadzone w 2021 r. przyczynią się do powstania blisko 2 200 MW nowych mocy wytwórczych, w tym 1 700 MW w instalacjach fotowoltaicznych (1 000 MW w instalacjach o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW oraz 700 MW w instalacjach o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW), 300 MW w instalacjach wiatrowych, 100 MW w instalacjach biomasowych oraz 60 MW w instalacjach wodnych i biogazowych.

Łączny szacowany wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie aukcji w 2021 r. wynosi w 15-letnim okresie wsparcia 53 235 000 MWh, a łączna maksymalna wartość tej energii wyniesie ponad 19,8 mld zł.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne