Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw

22.1.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Co przewidziano?

Wzmocniony zostanie system zarządzania kryzysowego. Nowe rozwiązania uwzględniają cele i wymogi Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w tym obszarze. Zmieniony zostanie również sposób wyłaniania infrastruktury krytycznej, uwzględniający potrzeby lokalnych społeczności.

Infrastruktura krytyczna (tj. mająca podstawowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, np. zaopatrzenie w energię, paliwo, żywność czy wodę) będzie wyłaniana na dwóch poziomach, jako infrastruktura krajowa lub lokalna.

Infrastrukturą krajową będzie infrastruktura, której zniszczenie lub zakłócenie ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie państwa lub na dany system infrastruktury krytycznej.

Infrastrukturą lokalną będzie infrastruktura, której zniszczenie lub zakłócenie ma wpływ na lokalną społeczność.

Kwestie dotyczące zarządzania ryzykiem zostaną uwzględnione w planach zarządzania kryzysowego. Posiadanie planów zarządzania ryzykiem jest ważne m.in. ze względu na perspektywę finansową UE na lata 2021-2027 i będzie miało przełożenie na pozyskiwanie środków finansowych w ramach polityki spójności.

Przygotowywane do tej pory plany zarządzania kryzysowego zostaną podzielone na:

  1. plany zarządzania ryzykiem – dotyczące działań związanych z zapobieganiem sytuacji kryzysowej oraz przygotowywaniem do jej wystąpienia;
  2. plany reagowania kryzysowego – w odniesieniu do działań dotyczących reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz usuwaniu jej skutków.

Wdrożony zostanie „Ramowy program działań na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof”.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jako krajowy punkt kontaktowy dla Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw ograniczenia ryzyka katastrof, będzie koordynatorem jego wdrażania.

Wprowadzona zostanie instytucja koordynatora do spraw ochrony infrastruktury krytycznej u wszystkich operatorów infrastruktury krytycznej.

Koordynator będzie wyznaczany spośród pracowników operatora infrastruktury krytycznej. Jego zadaniem będzie zapewnienie współpracy na linii operator – administracja publiczna.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335