RODO dopuszcza przetwarzanie danych, gdy jest to konieczne do realizacji obowiązku prawnego

30.4.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Składanie przez sędziów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniach, w tym w stowarzyszeniach nie narusza RODO, gdyż obowiązek ten jednoznacznie wynika z przepisów prawa.

Takie stanowisko przedstawił Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na pismo Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 marca 2020 r. Prezes NSA wskazywał w nim na to, iż obowiązek składania oświadczeń o przynależności do różnych organizacji przez sędziów, który został wprowadzony do ustawy o ustroju sądów powszechnych i obowiązuje od 14 lutego 2020 r., może naruszać przepisy RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Wyjaśnienia Prezesa UODO 

W odpowiedzi na to pismo Prezes UODO wskazał, że składanie oświadczeń przez sędziów o członkostwie w zrzeszeniach, w tym stowarzyszeniach i wymóg ich publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej wynika z obowiązku jednoznacznie określonego w przepisach ustawowych. Przetwarzanie danych osobowych jest natomiast dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Tym samym Prezes UODO nie ma podstaw do stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w przedstawionej sprawie.

Odnośnie wątpliwości Prezesa NSA dotyczących publicznego ujawnienia ww. informacji o sędziach w zakresie ich światopoglądów społecznych czy politycznych, które to informacje w ocenie Prezesa NSA nie są związane ze sprawowaniem urzędu sędziowskiego, Prezes UODO zauważył, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych funkcjonuje pogląd, że informacje tego rodzaju, wskazujące na pewne zaangażowanie sędziów poza wymiarem sprawiedliwości w ścisłym tego słowa znaczeniu, mogą być potraktowane jako mające związek z pełnieniem funkcji sędziego.

Prezes UODO nie może kwestionować ustaw

Z kolei odnosząc się do zarzutu niekonstytucyjności przepisów ustawy o ustroju sadów powszechnych, które nakładają na sędziów obowiązek składania oświadczeń o przynależności do ww. organizacji, Prezes UODO wskazał, że nie jest właściwy, by oceniać te regulacje pod kątem ich zgodności z ustawą zasadniczą. W przedmiocie wniosku w sprawie zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami właściwy jest bowiem Trybunał Konstytucyjny, do którego Prezes NSA ma możliwość wystąpienia z ww. wnioskiem w tej sprawie. Natomiast Prezes UODO, w przeciwieństwie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, takich kompetencji nie posiada.

Zob.: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

faktury z apteki a ochrona danych

24.2.2020 przez: donna_ru

Rejestr zbioru danych osobowych

24.2.2020 przez: Dorean

Odpowiedź urzędu na skargę

22.7.2018 przez: lzur1

Skradzione wrażliwe dane osobowe

15.7.2018 przez: Ronon49