Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

17.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605), a także w związku z dyrektywami 2004/18/WE i 2004/17/WE wskazującymi kryteria i zasady kwalifikacji kandydatów lub oferentów, zamawiający mogą żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Art. 45 dyrektywy 2004/18/WE wskazuje, że kandydat lub oferent chcący potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien przedstawić wyciąg z rejestru sądowego, a w przypadku jego braku równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju pochodzenia lub kraju, z którego ta osoba przybywa. W przypadku gdy dany kraj nie wydaje takich dokumentów lub zaświadczeń, lub gdy nie obejmują one wszystkich przypadków określonych w ust. 1 oraz ust. 2 lit. a), b) i c) dyrektywy 2004/18/WE mogą być one zastąpione oświadczeniem złożonym pod przysięgą lub - w Państwach Członkowskich, w których prawo nie przewiduje składania takich oświadczeń - uroczystym oświadczeniem złożonym przez daną osobę przed właściwym organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem albo przed właściwą organizacją zawodową lub gospodarczą kraju pochodzenia lub kraju, z którego ta osoba przybywa.

W artykule 52 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2004/18/WE przewiduje możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców albo ich certyfikację przez publiczne lub prywatne instytucje certyfikacyjne, pozostawiając Państwom Członkowskim swobodę decyzji, co do wprowadzenia takiej instytucji do wewnętrznych porządków prawnych. Zaświadczenia o dokonaniu wpisu i certyfikaty powinny określać ich zakres przedmiotowy oraz wskazywać dokumenty, które stanowiły podstawę ich wydania.

Należy jednak podkreślić, że takie poświadczenie wpisu do urzędowego wykazu czy wydany przez właściwą instytucję certyfikat potwierdzają spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu jedynie w ograniczonym zakresie. Wpis na urzędowy wykaz albo certyfikat wydany przez instytucję certyfikacyjną kreuje domniemanie, w oparciu o które instytucje zamawiające Państw Członkowskich są uprawnione uznać, że dany podmiot jest odpowiedni do wykonania danego zamówienia, jedynie w niżej określonym zakresie:

  • obligatoryjne przesłanki wykluczenia (art. 45 ust. 1 dyrektywy);

  • upadłość, likwidacja, prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo dot. działalności zawodowej, nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania (art. 45 ust. 2 lit. a)-d) oraz g) dyrektywy);

  • uprawnienia do wykonywania określonej działalności (art. 46 dyrektywy);

  • zdolność ekonomiczna i finansowa z wyjątkiem oświadczenia banków oraz dowodu posiadania ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego (art. 47 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy);

  • wiedza, doświadczenie i potencjał techniczny stosowne do przedmiotu zamówienia (art. 48 ust. 2 dyrektywy).

Z treści art. 52 ust. 4 dyrektywy wprost wynika, że domniemanie to nie dotyczy wypełnienia zobowiązań podatkowych i z tytułu ubezpieczenia społecznego, gdyż w odniesieniu do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatków można wymagać od każdego wykonawcy dodatkowego zaświadczenia w przypadku każdego zamówienia.

Jednocześnie zgodnie z brzmieniem art. 52 ust. 8 dyrektywy 2004/18/WE, Państwa Członkowskie prowadzące urzędowe wykazy lub posiadające instytucje certyfikacyjne są zobowiązane powiadamiać zarówno Komisję, jak i inne Państwa Członkowskie o adresie instytucji, do której należy przesyłać wnioski o dokonanie wpisu.

W związku z powyższym wykonawcy z innych krajów UE w celu kwalifikacji podmiotowej przedstawiają dokumenty, których wzory odnajdą Państwo poniżej:


Austria


Cypr


Czechy


Dania


Estonia


Finlandia


Grecja


Hiszpania


Holandia


Irlandia


Litwa


Luksemburg


Malta


Niemcy


Polska


Słowacja


Słowenia


Szwecja


Węgry


Wielka Brytania


Włochy

 

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte z oficjalnej strony internetowej Komisji Europejskiej.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne