28.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Small Business Act for Europe opublikowany

Komisja Europejska zgodnie z zapowiedziami opublikowała 25 czerwca 2008 roku „Small Business Act for Europe" (SBA), jest to dokument oparty na dziesięciu wytycznych, który proponuje działania z zakresu polityki wobec małych i średnich przedsiebiorstw, które podejmować będą zarówno Komisja, jak i państwa członkowskie.

Komisja proponuje polityczne partnerstwo pomiędzy UE a państwami członkowskimi, odzwierciedlające wolę polityczną uznania wiodącej roli MŚP w gospodarce UE i wprowadzenie po raz pierwszy kompleksowych ram polityki dla UE i jej państw członkowskich. SBA idzie w parze z ostatnio ogłoszonymi planami Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, których celem jest uproszczenie, modernizacja i zróżnicowanie gamy instrumentów służących wspieraniu MŚP.
Sednem Aktu jest przekonanie, że osiągnięcie najlepszych możliwych warunków ramowych dla MŚP zależy przede wszystkim od zdobycia przez przedsiębiorców, w tym firmy rzemieślnicze, mikroprzedsiębiorstwa, firmy rodzinne i przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, uznania wśród społeczeństwa i nadania atrakcyjności rozpoczęciu własnej działalności. Oznacza to, że dość duża niechęć do przedsiębiorców i podejmowania ryzyka w UE powinny się zmienić.

Small Business Akt zawiera 10 zasad, które należy przyjąć na najwyższym szczeblu politycznym oraz środki, które sprawią, że funkcjonowanie małych firm stanie się łatwiejsze. Po konsultacjach z przedsiębiorcami i ich przedstawicielami Komisja Europejska postanowiła również przedstawić wniosek w sprawie nowych przepisów w czterech obszarach, które szczególnie dotyczą MŚP:
- ogólne rozporządzenie o wyłączeniu grupowym dotyczące pomocy państwa uprości procedury i zmniejszy koszty. Zwiększy ono intensywność pomocy dla MŚP i ułatwi im korzystanie z pomocy przeznaczonej m.in. na szkolenia, badania i rozwój oraz ochronę środowiska.
- nowy statut europejskiej spółki prywatnej umożliwi tworzenie „europejskich spółek prywatnych" (ESP), działających we wszystkich państwach członkowskich na tych samych, jednolitych zasadach. Pojęcie to zostało wprowadzone, aby przeciwdziałać obecnym uciążliwym obowiązkom, jakim podlegają MŚP działające w środowisku międzynarodowym.

Porady prawne

Obecnie muszą one zakładać różne formy przedsiębiorstw zależnych w każdym państwie członkowskim, w którym chcą prowadzić działalność. Dzięki ESP w praktyce MŚP będą mogły rejestrować swoją działalność w tej samej formie, bez względu na to, czy prowadzą ją w swoim własnym państwie członkowskim, czy w innym. Prowadząc działalność w formie europejskiej spółki prywatnej, przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić czas i pieniądze na poradach prawnych, zarządzaniu i czynnościach administracyjnych
- wniosek w sprawie podatku VAT umożliwi państwom członkowskim stosowanie zmniejszonych stawek VAT na usługi świadczone lokalnie, w tym usługi wymagające dużego nakładu pracy, oferowane przede wszystkim przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
- Ponadto na 2009 r. przewidywana jest zmiana w dyrektywie w sprawie opóźnień w płatnościach, która pomoże zagwarantować otrzymywanie przez MŚP płatności w określonym terminie 30 dni.

10 zasad będzie służyło za wytyczne przy opracowywaniu i realizacji działań na szczeblu UE i państw członkowskich, takich jak dawanie drugiej szansy zbankrutowanym firmom, ułatwianie dostępu do finansowania i umożliwianie MŚP przekształcanie w nowe możliwości wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym.
Oprócz istniejącego już zobowiązania, że obciążenia administracyjne zostaną do 2012 r. zmniejszone o 25%, firmy mogą liczyć na to, że czas potrzebny na założenie nowej firmy nie będzie dłuższy niż tydzień, czas potrzebny na uzyskanie licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności nie przekroczy jednego miesiąca, a punkty kompleksowej obsługi będą zapewniały pomoc ułatwiającą procedury związane z rozpoczynaniem działalności i rekrutacją pracowników.
Komisja zamierza ustalić określone daty w roku, na które, o ile będzie to wykonalne, będą przypadać terminy wejścia w życie rozporządzeń/decyzji dotyczących działalności gospodarczej. Państwa członkowskie proszone są o rozważenie podobnych środków.
Akt dla drobnej przedsiębiorczości zawiera ambitny zestaw środków pozwalających MŚP na pełne korzystanie z jednolitego rynku i wchodzenie na rynki międzynarodowe. Stanie się tak dzięki przeznaczeniu większych zasobów na dostęp małych przedsiębiorstw do finansowania, badań i rozwoju oraz innowacji. Środki te ułatwią również przedsiębiorstwom uczestnictwo w procesie ustalania norm, otrzymywanie kontraktów przyznawanych w ramach zamówień publicznych i przekształcanie w nowe możliwości biznesowe wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Koło ratunkowe UE: Small Business Act - jak pomoże polskim firmom?

Koło ratunkowe UE: Small Business Act - jak pomoże polskim firmom?

7 maja br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja: „Koło ratunkowe UE - Small Business Act - jak pomoże polskim firmom?". Impreza zorganizowana została w ramach Pierwszego Europejskiego Tygodnia MŚP, który ma celu wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich (...)

Statut spółki europejskiej

Statut spółki europejskiej

25 czerwca br. Komisja Europejska zgodnie z zapowiedziami przyjęła „Small Business Act for Europe" (SBA), którego częścią są propozycje odnośnie Statutu Spółki Europejskiej (EPC). SBA ma bowiem na celu uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej dla MŚP oraz (...)

Spółki o strategicznym znaczeniu. Oto lista

Spółki o strategicznym znaczeniu. Oto lista

Wzmocnienie nadzoru, zwiększanie wartości nadzorowanych spółek, wspieranie innowacyjności i przekształcenia własnościowe - to priorytety Ministerstwa Skarbu Państwa na najbliższe półtora roku. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem (...)

MSP po obu stronach Atlantyku mają dość plagi piractwa

MSP po obu stronach Atlantyku mają dość plagi piractwa

Problem piractwa i podróbek dotyka wszystkich firm z sektora MSP, niezależnie od kraju pochodzenia - borykają się z nim zarówno firmy europejskie jak i podmioty z innych kontynentów. W odróżnieniu od wielkich, międzynarodowych koncernów, firmom z sektora MSP często (...)

Konferencja w Krakowie: Rozwój sektora MSP w dobie kryzysu - wyzwania i perspektywy

Konferencja w Krakowie: Rozwój sektora MSP w dobie kryzysu - wyzwania i perspektywy

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z PKPP Lewiatan mają zaszczyt zaprosić na bezpłatną konferencję pt:„Rozwój sektora MSP w dobie kryzysu - wyzwania i perspektywy", która odbędzie się 9.IV.2009 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Gołębia 24, (...)

Rok 2008 – zachowawcze strategie przedsiębiorstw przynoszą korzyści

Rok 2008 – zachowawcze strategie przedsiębiorstw przynoszą korzyści

Obraz polskiej gospodarki rysujący się po 11 miesiącach 2008 r. nie jest jednorodny. Koniec roku w gospodarce był słabszy niż trzeci kwartał. Jednak to spowolnienie nie byłoby tak niepokojące, gdyby nie kryzys na światowych rynkach finansowych oraz bardzo silne osłabienie wzrostu gospodarczego (...)

Zmiana kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

Zmiana kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

Rząd w Planie Stabilności i Rozwoju przedstawionym 30 listopada 2008 r. zapowiedział przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze środków UE, w tym między innymi rozszerzenie skali możliwych zaliczek dla beneficjentów projektów nawet do 100% wartości projektu. Jest to na razie tylko plan, (...)

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji do zmiany. Więcej spółek trafi w ręce samorządów?

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji do zmiany. Więcej spółek trafi w ręce samorządów?

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał przygotowaną przez MSP nowelizację ustawy. Po wejściu w życie przepisów rozszerzy się katalog spółek, które będą mogły być nieodpłatnie przekazane w ręce samorządów. - Wiele spółek realizuje cele istotne z punktu widzenia zaspokojenia (...)

Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu

Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu

W Polsce działa 3400 dużych przedsiębiorstw. Zatrudniają one 40,6% pracujących w całym sektorze przedsiębiorstw i wytwarzają 32,3% jego wkładu do PKB. Skala działania dużych firm oraz posiadane zasoby na ogół skutecznie pozwalają im się chronić przed skutkami kryzysu. Jednak w czasach (...)

Przegląd polityki dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie centralnym i regionalnym w Polsce

Przegląd polityki dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie centralnym i regionalnym w Polsce

Ocena polityki na rzecz przedsiębiorczości, zbadanie spójności działań prowadzonych na poziomie centralnym i regionalnym oraz wypracowanie rekomendacji służących lepszemu ukierunkowaniu działań publicznych skierowanych do sektora MSP - to główne cele przeglądu przeprowadzanego przez OECD (...)

Kiedy dojdzie do prywatyzacji giełdy?

Kiedy dojdzie do prywatyzacji giełdy?

Prywatyzacja warszawskiej giełdy opóźni się, z uwagi na przedłużający się wybór doradcy prywatyzacyjnego. Oznacza to, że coraz mniej realne jest, iż decyzja MSP o sposobie prywatyzacji GPW zapadnie jeszcze w tym półroczu - poinformował w środę dziennikarzy prezes GPW Wiesław Rozłucki. (...)

Posiedzenie grupy roboczej OECD w Ministerstwie Gospodarki

Posiedzenie grupy roboczej OECD w Ministerstwie Gospodarki

- Polska jako jeden z nielicznych krajów Europy odnotowuje wzrost gospodarczy. Świadczy to o silnej pozycji naszej gospodarki i dobrych perspektywach jej rozwoju - powiedział wicepremier Waldemar Pawlak otwierając 35. sesję grupy roboczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości (...)

NIK: urzędy lepiej przygotowane dla niepełnosprawnych pracowników

NIK: urzędy lepiej przygotowane dla niepełnosprawnych pracowników

Po dwóch latach od ostatniej kontroli NIK urzędy są lepiej przygotowane na przyjęcie do pracy osób niepełnosprawnych. Jednak wskaźnik ich zatrudnienia w większości instytucji administracji rządowej nadal nie osiąga ustawowego progu 6 procent. Niewiele pomogła zmiana przepisów, zakładająca (...)

Ta zmiana w prawie ułatwi życie wielu firmom

Ta zmiana w prawie ułatwi życie wielu firmom

- To bardzo dobry pomysł i krok w dobrym kierunku, choć z wyjątkami np. inne terminy wejścia w życie przepisów prawa niż wyznaczone w projekcie - ocenia Katarzyna Urbańska, dyrektorka departamentu prawnego PKPP LewiatanProjekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności (...)

Czy Europa czyni wystarczająco dużo, aby zwalczyć kryzys kredytowy?

Czy Europa czyni wystarczająco dużo, aby zwalczyć kryzys kredytowy?

27 maja 2009 r. odbyła się w Brukseli Konferencja Centrum Studiów Polityki Europejskiej oraz BUSINESSEUROPE nt. Czy Europa czyni wystarczająco dużo, aby zwalczyć kryzys kredytowy? Pretekstem stało się opublikowanie przez BUSINESSEUROPE raportu „Dostęp przedsiębiorstw do finansowania: (...)

KIG poleca: Business Growth - Przewodnik dla Przedsiębiorcy

KIG poleca: Business Growth - Przewodnik dla Przedsiębiorcy

Wydawnictwo Boston Media przedstawia specjalistyczny tytuł - „Business Growth -rozwój sektora MSP w czasach kryzysu", dostępny już 18 marca 2009 roku w dzienniku Rzeczpospolita oraz w nowatorskiej wersji online.  Czytaj wersję on-line publikacji Business Growth (TUTAJ)  Publikacja (...)

Efektywność gospodarczych postępowań sądowych

Efektywność gospodarczych postępowań sądowych

  Pod względem możliwości dochodzenia należności z umów jesteśmy na 7 miejscu wśród krajów UE-10, a na 68 wśród 178 krajów badanych przez Bank Światowy. Dochodzenie należności z umów trwa w Polsce 830 dni i wymaga dopełnienia 38 formalności (...)

Polska gospodarka - diagnoza sytuacji

Polska gospodarka - diagnoza sytuacji

Rząd prognozuje wzrost PKB w 2008 r. o 5,5%. PKPP Lewiatan uważa te prognozy za przeszacowane - oczekujemy wzrostu PKB na poziomie 5,2-5,3%. Ciągle jednak, na tle silnego osłabienia koniunktury gospodarczej w pozostałych krajach UE, polska gospodarka jest oazą, w której toczy się normalne (...)

MSP kontra Eureko - ciąg dalszy

MSP kontra Eureko - ciąg dalszy

Ministerstwo Skarbu Państwa odwołało się od niekorzystnych dla Polski wyroków sądów belgijskich w sprawie sporu z Eureko - poinformował we wtorek rzecznik prasowy resortu Paweł Kozyra. MSP złożyło dwa odwołania. Pierwsze - 4 stycznia, dotyczy odwołania się od wyroku belgijskiego sądu (...)

Szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli… jak zdobyć kredyt w trudnych czasach?

Szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli… jak zdobyć kredyt w trudnych czasach?

 Deutsche Bank PBC przygotował specjalne warunki finansowania dla małych i średnich firm. Oferta banku, wspierana specjalnym programem dla tego sektora, pozwoli „misiom" łatwiej uzyskać kredyt. I wygrać ten kryzys dla siebie.Małe i średnie firmy często są nazywane „misiami" (...)

Spółki o strategicznym znaczeniu. Oto lista

Spółki o strategicznym znaczeniu. Oto lista

Wzmocnienie nadzoru, zwiększanie wartości nadzorowanych spółek, wspieranie innowacyjności i przekształcenia własnościowe - to priorytety Ministerstwa Skarbu Państwa na najbliższe półtora roku. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem (...)

MSP po obu stronach Atlantyku mają dość plagi piractwa

MSP po obu stronach Atlantyku mają dość plagi piractwa

Problem piractwa i podróbek dotyka wszystkich firm z sektora MSP, niezależnie od kraju pochodzenia - borykają się z nim zarówno firmy europejskie jak i podmioty z innych kontynentów. W odróżnieniu od wielkich, międzynarodowych koncernów, firmom z sektora MSP często (...)

Konferencja w Krakowie: Rozwój sektora MSP w dobie kryzysu - wyzwania i perspektywy

Konferencja w Krakowie: Rozwój sektora MSP w dobie kryzysu - wyzwania i perspektywy

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z PKPP Lewiatan mają zaszczyt zaprosić na bezpłatną konferencję pt:„Rozwój sektora MSP w dobie kryzysu - wyzwania i perspektywy", która odbędzie się 9.IV.2009 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Gołębia 24, (...)

Koło ratunkowe UE: Small Business Act - jak pomoże polskim firmom?

Koło ratunkowe UE: Small Business Act - jak pomoże polskim firmom?

7 maja br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja: „Koło ratunkowe UE - Small Business Act - jak pomoże polskim firmom?". Impreza zorganizowana została w ramach Pierwszego Europejskiego Tygodnia MŚP, który ma celu wspieranie rozwoju istniejących małych i średnich (...)

Rok 2008 – zachowawcze strategie przedsiębiorstw przynoszą korzyści

Rok 2008 – zachowawcze strategie przedsiębiorstw przynoszą korzyści

Obraz polskiej gospodarki rysujący się po 11 miesiącach 2008 r. nie jest jednorodny. Koniec roku w gospodarce był słabszy niż trzeci kwartał. Jednak to spowolnienie nie byłoby tak niepokojące, gdyby nie kryzys na światowych rynkach finansowych oraz bardzo silne osłabienie wzrostu gospodarczego (...)

Zmiana kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

Zmiana kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

Rząd w Planie Stabilności i Rozwoju przedstawionym 30 listopada 2008 r. zapowiedział przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze środków UE, w tym między innymi rozszerzenie skali możliwych zaliczek dla beneficjentów projektów nawet do 100% wartości projektu. Jest to na razie tylko plan, (...)

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji do zmiany. Więcej spółek trafi w ręce samorządów?

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji do zmiany. Więcej spółek trafi w ręce samorządów?

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał przygotowaną przez MSP nowelizację ustawy. Po wejściu w życie przepisów rozszerzy się katalog spółek, które będą mogły być nieodpłatnie przekazane w ręce samorządów. - Wiele spółek realizuje cele istotne z punktu widzenia zaspokojenia (...)

Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu

Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu

W Polsce działa 3400 dużych przedsiębiorstw. Zatrudniają one 40,6% pracujących w całym sektorze przedsiębiorstw i wytwarzają 32,3% jego wkładu do PKB. Skala działania dużych firm oraz posiadane zasoby na ogół skutecznie pozwalają im się chronić przed skutkami kryzysu. Jednak w czasach (...)

Przegląd polityki dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie centralnym i regionalnym w Polsce

Przegląd polityki dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie centralnym i regionalnym w Polsce

Ocena polityki na rzecz przedsiębiorczości, zbadanie spójności działań prowadzonych na poziomie centralnym i regionalnym oraz wypracowanie rekomendacji służących lepszemu ukierunkowaniu działań publicznych skierowanych do sektora MSP - to główne cele przeglądu przeprowadzanego przez OECD (...)

Kiedy dojdzie do prywatyzacji giełdy?

Kiedy dojdzie do prywatyzacji giełdy?

Prywatyzacja warszawskiej giełdy opóźni się, z uwagi na przedłużający się wybór doradcy prywatyzacyjnego. Oznacza to, że coraz mniej realne jest, iż decyzja MSP o sposobie prywatyzacji GPW zapadnie jeszcze w tym półroczu - poinformował w środę dziennikarzy prezes GPW Wiesław Rozłucki. (...)

Posiedzenie grupy roboczej OECD w Ministerstwie Gospodarki

Posiedzenie grupy roboczej OECD w Ministerstwie Gospodarki

- Polska jako jeden z nielicznych krajów Europy odnotowuje wzrost gospodarczy. Świadczy to o silnej pozycji naszej gospodarki i dobrych perspektywach jej rozwoju - powiedział wicepremier Waldemar Pawlak otwierając 35. sesję grupy roboczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości (...)

NIK: urzędy lepiej przygotowane dla niepełnosprawnych pracowników

NIK: urzędy lepiej przygotowane dla niepełnosprawnych pracowników

Po dwóch latach od ostatniej kontroli NIK urzędy są lepiej przygotowane na przyjęcie do pracy osób niepełnosprawnych. Jednak wskaźnik ich zatrudnienia w większości instytucji administracji rządowej nadal nie osiąga ustawowego progu 6 procent. Niewiele pomogła zmiana przepisów, zakładająca (...)

Ta zmiana w prawie ułatwi życie wielu firmom

Ta zmiana w prawie ułatwi życie wielu firmom

- To bardzo dobry pomysł i krok w dobrym kierunku, choć z wyjątkami np. inne terminy wejścia w życie przepisów prawa niż wyznaczone w projekcie - ocenia Katarzyna Urbańska, dyrektorka departamentu prawnego PKPP LewiatanProjekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności (...)

Czy Europa czyni wystarczająco dużo, aby zwalczyć kryzys kredytowy?

Czy Europa czyni wystarczająco dużo, aby zwalczyć kryzys kredytowy?

27 maja 2009 r. odbyła się w Brukseli Konferencja Centrum Studiów Polityki Europejskiej oraz BUSINESSEUROPE nt. Czy Europa czyni wystarczająco dużo, aby zwalczyć kryzys kredytowy? Pretekstem stało się opublikowanie przez BUSINESSEUROPE raportu „Dostęp przedsiębiorstw do finansowania: (...)

KIG poleca: Business Growth - Przewodnik dla Przedsiębiorcy

KIG poleca: Business Growth - Przewodnik dla Przedsiębiorcy

Wydawnictwo Boston Media przedstawia specjalistyczny tytuł - „Business Growth -rozwój sektora MSP w czasach kryzysu", dostępny już 18 marca 2009 roku w dzienniku Rzeczpospolita oraz w nowatorskiej wersji online.  Czytaj wersję on-line publikacji Business Growth (TUTAJ)  Publikacja (...)

Efektywność gospodarczych postępowań sądowych

Efektywność gospodarczych postępowań sądowych

  Pod względem możliwości dochodzenia należności z umów jesteśmy na 7 miejscu wśród krajów UE-10, a na 68 wśród 178 krajów badanych przez Bank Światowy. Dochodzenie należności z umów trwa w Polsce 830 dni i wymaga dopełnienia 38 formalności (...)

Polska gospodarka - diagnoza sytuacji

Polska gospodarka - diagnoza sytuacji

Rząd prognozuje wzrost PKB w 2008 r. o 5,5%. PKPP Lewiatan uważa te prognozy za przeszacowane - oczekujemy wzrostu PKB na poziomie 5,2-5,3%. Ciągle jednak, na tle silnego osłabienia koniunktury gospodarczej w pozostałych krajach UE, polska gospodarka jest oazą, w której toczy się normalne (...)

MSP kontra Eureko - ciąg dalszy

MSP kontra Eureko - ciąg dalszy

Ministerstwo Skarbu Państwa odwołało się od niekorzystnych dla Polski wyroków sądów belgijskich w sprawie sporu z Eureko - poinformował we wtorek rzecznik prasowy resortu Paweł Kozyra. MSP złożyło dwa odwołania. Pierwsze - 4 stycznia, dotyczy odwołania się od wyroku belgijskiego sądu (...)

Szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli… jak zdobyć kredyt w trudnych czasach?

Szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli… jak zdobyć kredyt w trudnych czasach?

 Deutsche Bank PBC przygotował specjalne warunki finansowania dla małych i średnich firm. Oferta banku, wspierana specjalnym programem dla tego sektora, pozwoli „misiom" łatwiej uzyskać kredyt. I wygrać ten kryzys dla siebie.Małe i średnie firmy często są nazywane „misiami" (...)

Przełom! Kredyty dla firmy wreszcie łatwo dostępne

Przełom! Kredyty dla firmy wreszcie łatwo dostępne

Szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli... jak zdobyć kredyt w trudnych czasach?Deutsche Bank PBC przygotował specjalne warunki finansowania dla małych i średnich firm. Oferta banku, wspierana specjalnym programem dla tego sektora, pozwoli „misiom" łatwiej uzyskać kredyt. (...)

Rządowe plany inwestycji w energetyce

Rządowe plany inwestycji w energetyce

Spór o PAK może mieć zaskakujący finał. Elektrim chce wyjść z PAK. Skarb pyta o cenę i zastanawia się, którą z państwowych spółek uczynić inwestorem. Myśli o KGHM. Trwa intensywna wymiana korespondencji między Ministerstwem Skarbu Państwa (MSP) a Elektrimem (kontrolowanym przez Zygmunta (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skarga do Komisji Europejskiej

Skarga do Komisji Europejskiej

Czy skarga do Komisji Europejskiej może być wniesiona przez osobę fizyczną? Czy wcześniej należy wyczerpać krajową drogę sądową? Czy skarga trafia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (...)

Znaczenie oznaczeń E oraz CE

Znaczenie oznaczeń E oraz CE

Proszę o informację czy oznaczenie E lub CE na wyrobach będących akcesoriami samochodowymi jest tożsame, czy są to różne informacje? Oznakowanie CE jest oznakowaniem potwierdzającym zgodność (...)

Skarga do Komisji Europejskiej

Skarga do Komisji Europejskiej

Czy skarga do Komisji Europejskiej może być wniesiona przez osobę fizyczną? Czy wcześniej należy wyczerpać krajową drogę sądową? Czy skarga trafia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (...)

Znaczenie oznaczeń E oraz CE

Znaczenie oznaczeń E oraz CE

Proszę o informację czy oznaczenie E lub CE na wyrobach będących akcesoriami samochodowymi jest tożsame, czy są to różne informacje? Oznakowanie CE jest oznakowaniem potwierdzającym zgodność (...)

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Towar sprowadzony spoza UE podlega ocleniu i należy zapłacić w kraju od jego wartości podatek VAT. Nieraz jednak zamawiałem różnego rodzaju artykuły w sklepach głównie w USA, ale także w Hong-Kongu (...)

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Na czym polega swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE? Swoboda świadczenia usług oraz swoboda działalności gospodarczej należy obok swobodnego przepływu towarów, (...)

Emerytura po pracy w Polsce i w Niemczech

Emerytura po pracy w Polsce i w Niemczech

Po 10-latach przepracowanych w Polsce wyemigrowałem do Niemiec, gdzie przepracowałem legalnie 20-lat. W przyszłym roku chciałbym powrócić do Polski. W jakim kraju muszę się starać o emeryturę (...)

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej certyfikaty posiadane przez urządzenie (np. CE), akceptowane w innych krajach unijnych, wystarczą również i w Polsce, czy może będą podstawą do (...)

Przestępstwo pomówienia

Przestępstwo pomówienia

Jak brzmi i gdzie można znaleźć kwestię "pomówienia" w Specjalnym Wydaniu Dziennika Urzędowego UE? Prawo Unii Europejskiej obejmuje swoim zakresem tylko niektóre dziedziny prawa. Te dziedziny, (...)

Wjazd do Unii na starych tablicach a naklejka PL

Wjazd do Unii na starych tablicach a naklejka PL

Tablice rejestracyjne samochodu są starego typu, czarne tło, kolor liter i cyfr biały. Czy podróżując do innego Państwa Członkowskiego UE samochodem posiadającym tablice rejestracyjne starego (...)

Ubezpieczenie obcokrajowca z UE w ZUS

Ubezpieczenie obcokrajowca z UE w ZUS

Obcokrajowiec z Kraju UE założył w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymał wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Czy musi zgłosić się do ubezpieczeń do ZUS z tytułu (...)

Dopłaty bezpośrednie

Dopłaty bezpośrednie

Czy dopłaty bezpośrednie dla rolników wypłacone w 2005 r. należy uwzględnić w rozliczeniu podatkowym do US za 2005 r.? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 116 setOstatni( '6' );  ustawy o podatku (...)

Możliwość otrzymania dotacji z Unii Europejskiej dla właściciela gruntu rolnego

Możliwość otrzymania dotacji z Unii Europejskiej dla właściciela gruntu rolnego

Czy dotację z UE może otrzymać tylko właściciel gruntu rolnego? Dopłaty bezpośrednie otrzymuje, co do zasady, podmiot użytkujący grunty rolne. Nie musi przy tym być to właściciel takiego (...)

Osoby niepożądane

Osoby niepożądane

Kraje skandynawskie stosują wobec osób które uważają za niepożądane zakaz wjazdu na ich terytorium. Czy w Polsce można sprawdzić czy figuruje się na takiej liście?Kto mógłby mi udzielić informacji (...)

Praca w Holandii a wymiar urlopu

Praca w Holandii a wymiar urlopu

Zatrudniliśmy pracownika, który przez ostatnie 7 lat pracował w Holandii, co dokumentuje drukiem E 301. Czy na podstawie tego dokumentu powinnam zaliczyć te 7 lat do podstawy obliczenia wymiaru urlopu? (...)

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Towar sprowadzony spoza UE podlega ocleniu i należy zapłacić w kraju od jego wartości podatek VAT. Nieraz jednak zamawiałem różnego rodzaju artykuły w sklepach głównie w USA, ale także w Hong-Kongu (...)

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Na czym polega swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE? Swoboda świadczenia usług oraz swoboda działalności gospodarczej należy obok swobodnego przepływu towarów, (...)

Emerytura po pracy w Polsce i w Niemczech

Emerytura po pracy w Polsce i w Niemczech

Po 10-latach przepracowanych w Polsce wyemigrowałem do Niemiec, gdzie przepracowałem legalnie 20-lat. W przyszłym roku chciałbym powrócić do Polski. W jakim kraju muszę się starać o emeryturę (...)

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej certyfikaty posiadane przez urządzenie (np. CE), akceptowane w innych krajach unijnych, wystarczą również i w Polsce, czy może będą podstawą do (...)

Przestępstwo pomówienia

Przestępstwo pomówienia

Jak brzmi i gdzie można znaleźć kwestię "pomówienia" w Specjalnym Wydaniu Dziennika Urzędowego UE? Prawo Unii Europejskiej obejmuje swoim zakresem tylko niektóre dziedziny prawa. Te dziedziny, (...)

Wjazd do Unii na starych tablicach a naklejka PL

Wjazd do Unii na starych tablicach a naklejka PL

Tablice rejestracyjne samochodu są starego typu, czarne tło, kolor liter i cyfr biały. Czy podróżując do innego Państwa Członkowskiego UE samochodem posiadającym tablice rejestracyjne starego (...)

Ubezpieczenie obcokrajowca z UE w ZUS

Ubezpieczenie obcokrajowca z UE w ZUS

Obcokrajowiec z Kraju UE założył w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymał wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Czy musi zgłosić się do ubezpieczeń do ZUS z tytułu (...)

Dopłaty bezpośrednie

Dopłaty bezpośrednie

Czy dopłaty bezpośrednie dla rolników wypłacone w 2005 r. należy uwzględnić w rozliczeniu podatkowym do US za 2005 r.? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 116 setOstatni( '6' );  ustawy o podatku (...)

Możliwość otrzymania dotacji z Unii Europejskiej dla właściciela gruntu rolnego

Możliwość otrzymania dotacji z Unii Europejskiej dla właściciela gruntu rolnego

Czy dotację z UE może otrzymać tylko właściciel gruntu rolnego? Dopłaty bezpośrednie otrzymuje, co do zasady, podmiot użytkujący grunty rolne. Nie musi przy tym być to właściciel takiego (...)

Osoby niepożądane

Osoby niepożądane

Kraje skandynawskie stosują wobec osób które uważają za niepożądane zakaz wjazdu na ich terytorium. Czy w Polsce można sprawdzić czy figuruje się na takiej liście?Kto mógłby mi udzielić informacji (...)

Praca w Holandii a wymiar urlopu

Praca w Holandii a wymiar urlopu

Zatrudniliśmy pracownika, który przez ostatnie 7 lat pracował w Holandii, co dokumentuje drukiem E 301. Czy na podstawie tego dokumentu powinnam zaliczyć te 7 lat do podstawy obliczenia wymiaru urlopu? (...)

Akt notarialny przed notariuszem za granicą

Akt notarialny przed notariuszem za granicą

Właściciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce sprzedaje udziały oraz nieruchomość podmiotowi belgijskiemu. Czy skuteczna będzie sprzedaż udziałów w tej spółce (...)

Rozwód w UE

Rozwód w UE

Z powodu ciężkiego stanu zdrowia i niemożności życia z mężem dłużej wyjechałam z Polski. Mąż podał o rozwód, ale ja nie jestem w stanie przyjechać do Polski. Poruszam się na wózku. Czy (...)

Alimenty od Polaka mieszkającego za granicą

Alimenty od Polaka mieszkającego za granicą

Chciałabym wystąpić o alimenty na dziecko od byłego partnera (obywatela polskiego, nie byliśmy małżeństwem), który mieszka i pracuje w Anglii. Dochody ma udokumentowane. Z tym, że nie wiem, gdzie (...)

Wykorzystanie emblematu Unii Europejskiej

Wykorzystanie emblematu Unii Europejskiej

Chciałbym zamieścić na szyldzie reklamowym i na ofertach logo w postaci 12 gwiazdek na niebieskim tle symbolizujące Unię Europejską. Prowadzona działalność to usługi szkoleniowe. Czy mogę bez (...)

Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

Bezrobotny otrzymał chyba z urzędu miejskiego 10 tys. zł. dotacji na otwarcie i rozwój własnej firmy - sklepu motoryzacyjnego. Firmy jednak nie prowadzi. Rzekomy sklep jest cały czas zamknięty od (...)

FORUM PRAWNE

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

Update September 26, 2022 - ICQ 678924920 - SELL FULL/DEADFULLZ/DUMPS

Update September 26, 2022 - ICQ 678924920 - SELL FULL/DEADFULLZ/DUMPS Hi guys! Call me Jack... Update September 26, 2022 LIST CREDIT CARD AND GIFT CARD ***** CREDIT CARD & DEBIT CARD USA (Best Seller) UNITED (...)

Update September 26, 2022 - ICQ 678924920 - SELL FULL/DEADFULLZ/DUMPS

Update September 26, 2022 - ICQ 678924920 - SELL FULL/DEADFULLZ/DUMPS Hi guys! Call me Jack... Update September 26, 2022 LIST CREDIT CARD AND GIFT CARD ***** CREDIT CARD & DEBIT CARD USA (Best Seller) UNITED (...)

Komisja Europejska kara POLSKĘ

Komisja Europejska kara POLSKĘ Witam, Zaintrygowała mnie dzisiejsza wiadomość dotyczącą ukarania Polski przez Komisję Europejską! Polska po raz kolejny nieumiejętnie wykorzystuje przysługująca (...)

Komisja Europejska pozwała Polskę za brak wdrożenia dyrektywy przeciwpowodziowej !!!

Komisja Europejska pozwała Polskę za brak wdrożenia dyrektywy przeciwpowodziowej !!! KE zdecydowała o pozwaniu Polski do Trybunału UE za brak wdrożenia unijnej dyrektywy z 2007 roku o zapobieganiu (...)

Unia ma uregulować ceny rozmów

Unia ma uregulować ceny rozmów Witam Komisja Europejska uważa, że dziwnie dysproporcje pomiędzy cenami za połączenia w krajach UE będą najprawdopoboniej skutkować stworzeniem nowych przepisów, (...)

Bankructwo LOT-u 2013.

Bankructwo LOT-u 2013. Polskie Linie Lotnicze LOT znalazły się w tragicznej sytuacji finansowej, a ja tam właśnie pracy chce szukać... ;/ Zarząd firmy chce, by Skarb Państwa wsparł ją prawie miliardem (...)

KE zmienia prawo o środkach biobójczych.

KE zmienia prawo o środkach biobójczych. Komisja Europejska uproszcza procedury wydawania zezwoleń na te produkty. Zmiany w przepisach mają zabronić testowaniu ich na zwierzętach oraz wprowadzić (...)

uproszczenie rejestracji samochodów jest już w planach.

uproszczenie rejestracji samochodów jest już w planach. Komisja Europejska ostatnio powiedziała czy ogłosiła że szykują się zmiany dotyczące rejestracji pojazdów na terenie całej Unii Europejskiej, (...)

Komisja Europejska kara POLSKĘ

Komisja Europejska kara POLSKĘ Witam, Zaintrygowała mnie dzisiejsza wiadomość dotyczącą ukarania Polski przez Komisję Europejską! Polska po raz kolejny nieumiejętnie wykorzystuje przysługująca (...)

Komisja Europejska pozwała Polskę za brak wdrożenia dyrektywy przeciwpowodziowej !!!

Komisja Europejska pozwała Polskę za brak wdrożenia dyrektywy przeciwpowodziowej !!! KE zdecydowała o pozwaniu Polski do Trybunału UE za brak wdrożenia unijnej dyrektywy z 2007 roku o zapobieganiu (...)

Unia ma uregulować ceny rozmów

Unia ma uregulować ceny rozmów Witam Komisja Europejska uważa, że dziwnie dysproporcje pomiędzy cenami za połączenia w krajach UE będą najprawdopoboniej skutkować stworzeniem nowych przepisów, (...)

Bankructwo LOT-u 2013.

Bankructwo LOT-u 2013. Polskie Linie Lotnicze LOT znalazły się w tragicznej sytuacji finansowej, a ja tam właśnie pracy chce szukać... ;/ Zarząd firmy chce, by Skarb Państwa wsparł ją prawie miliardem (...)

KE zmienia prawo o środkach biobójczych.

KE zmienia prawo o środkach biobójczych. Komisja Europejska uproszcza procedury wydawania zezwoleń na te produkty. Zmiany w przepisach mają zabronić testowaniu ich na zwierzętach oraz wprowadzić (...)

uproszczenie rejestracji samochodów jest już w planach.

uproszczenie rejestracji samochodów jest już w planach. Komisja Europejska ostatnio powiedziała czy ogłosiła że szykują się zmiany dotyczące rejestracji pojazdów na terenie całej Unii Europejskiej, (...)

UE blokuje Nam program regionalnej Innowacji Gospodarki!!

UE blokuje Nam program regionalnej Innowacji Gospodarki!! Bruksela zablokowała wypłatę dla Polski prawie 312 mln euro. Komisja Europejska wykryła poważne uchybienia w funkcjonowaniu systemu zarządzania (...)

Koniec umów o pracę na stałe i czasowe- KE chce zmian!

Koniec umów o pracę na stałe i czasowe- KE chce zmian! Komisja Europejska chce, aby umowy te zostały zastąpione jednolitą umową na czas nieokreślony z wystarczająco długimi okresami próbnymi. (...)

kontyngent na cukier

kontyngent na cukier witam, znalazłem w internecie informacje, że komisja Europejska wprowadziła bezcłowy kontyngent importowy na 300 tys. ton cukru białego i surowego,w kwocie zabezpieczenia 150 (...)

Zakaz wjazdu do centrum miasta dla samochodów

Zakaz wjazdu do centrum miasta dla samochodów Komisja Europejska chce zakazać całkowicie wjazdu do centrów miast samochodów o napędzie spalinowym. Co w takim razie z tymi na gaz, też się będzie (...)

Prawo spadkowe - nieruchomości w wielu krajach UE !

Prawo spadkowe - nieruchomości w wielu krajach UE ! Rozporządzenie, nad którym pracuje Komisja Europejska, wprowadza zasadę, według której właściwy do rozpatrzenia sprawy spadkowej będzie sąd (...)

Porady prawne