9.6.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Spotkanie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W siedzibie Związku Zawodowego "Budowlani", 26 maja br. w Warszawie, odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. Jako główny cel postawiono wypracowanie modelu działania mającego na celu ograniczenie, a w konsekwencji wyeliminowanie śmiertelnych wypadków na budowach.

Spotkaniu, którego gospodarzem był przewodniczący Związku Zawodowego "Budowlani" Zbigniew Janowski, przewodniczył prof. Michał Bołtryk. Obok głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca uczestniczyli w nim: Teresa Cabała - dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, Krzysztof Kowalik - dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP, Janusz Niedziółka - okręgowy inspektor pracy w Warszawie. Obecny był Józef Skorłutowski - członek Rady Ochrony Pracy. Licznie przybyli przedstawiciele pracodawców i związkowców, w tym przewodniczący okręgowych struktur Związku Zawodowego "Budowlani" z całej Polski i prezesi dużych firm budowlanych.

Porady prawne

Zbigniew Janowski poinformował o poparciu przez marszałka Sejmu RP inicjatywy przeprowadzenia jeszcze w tym roku debaty sejmowej na temat bezpieczeństwa i warunków pracy w Polsce. Środowisko budowlanych powinno aktywnie włączyć się w przygotowanie takiej debaty. Przewodniczący Związku Zawodowego "Budowlani" i zarazem wiceprzewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie zaproponował także wyodrębnienie w strukturach rady komisji, która cyklicznie omawiałaby konkretne wypadki śmiertelne na budowach.

- Chciałbym prosić o rozważenie możliwości analizy przyczyn śmiertelnych, a także niektórych ciężkich wypadków zaistniałych w budownictwie - powiedział Zbigniew Janowski - ale pod kątem prewencji i procedur eliminowania przyczyn tych zdarzeń. Być może takie podejście zbliży nas do unijnego celu, który zakłada, że wypadków w budownictwie będzie coraz mniej.

Do propozycji debaty parlamentarnej pozytywnie odniósł się główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. Podkreślił, że debata sejmowa o bezpieczeństwie pracy jest niezbędna, gdyż bez sygnału z parlamentu do społeczeństwa o wadze problematyki ochrony pracy, zwłaszcza w budownictwie, dużo trudniej będzie działać podmiotom zaangażowanym w poprawę warunków pracy w naszym kraju. Problemem jest zwłaszcza zmiana nastawienia pracodawców i pracowników do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspekcja pracy poszukuje takiego sposobu działania, aby był on skuteczny i wychodził naprzeciw oczekiwaniom wszystkich partnerów.

Teresa Cabała, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy przedstawiła zebranym skalę problemu, jaki stanowią wypadki w budownictwie. Dane są alarmujące: od 2006 roku odnotowuje się postępujący wzrost liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w budownictwie. W latach 2007-2008 tempo wzrostu ogólnej liczby wypadków w tej branży wyniosło 12 proc. i było dwukrotnie wyższe niż dla całej gospodarki.

Szczególnie niepokojącym zjawiskiem był wzrost liczby ofiar śmiertelnych - z 92 osób w roku 2007 do 122 osób w roku 2008. Równocześnie zmniejszyła się liczba poszkodowanych, którzy doznali ciężkich uszkodzeń ciała. Było ich o 42 mniej w porównaniu do 2007 roku.

Na podstawie obserwacji PIP, jak i informacji uzyskanych od pracodawców ustalono, że ma to związek z dużym odpływem z rynku pracy w Polsce pracowników lepiej wyszkolonych i posiadających wyrobione nawyki bezpiecznych zachowań w pracy. Wyemigrowali oni za granicę w poszukiwaniu lepiej płatnego zajęcia.

Pracodawcy, związani umowami i terminami zakończenia robót, a co za tym idzie karami umownymi, nie byli przygotowani na taką sytuację. Wielu z nich zatrudniało pracowników niewykwalifikowanych lub o innym przygotowaniu zawodowym niż budowlane, np. piekarzy, po szkołach gastronomicznych, co przełożyło się na wykonywanie prac w sposób zagrażający zdrowiu i życiu pracowników, a w konsekwencji na wzrost wypadkowości. Mając tę świadomość, nie wszyscy pracodawcy podjęli skuteczne działania w celu zwiększenia nadzoru nad niewykwalifikowanymi pracownikami.

Podczas obrad przedstawiono przygotowaną przez członków Rady i ZZ "Budowlani" "Propozycję rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności w eliminacji źródeł zagrożeń wypadkowych w budownictwie". Materiał przedstawiony na piśmie został poddany pod dyskusję. Jej uczestnicy zgodzili się, że aby szczegółowo ustosunkować się do wszystkich zawartych w opracowaniu sugestii potrzeba czasu. Temat powróci więc na kolejnym spotkaniu Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. 

Źródło: www.pip.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Obradowała Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Obradowała Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

  W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 10 lutego br. zebrała się na drugim posiedzeniu w nowo ukonstytuowanym składzie Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. Obrady, z udziałem szefa Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusza Jana Zająca (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Będą kontrole na budowach!

Będą kontrole na budowach!

- Zwracam się do pracodawców i przedsiębiorców budowlanych oraz wszystkich osób wykonujących pracę w budownictwie o bezwzględne przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecznej pracy! - zaapelowała Bożena Borys-Szopa, główny inspektor pracy, 9 lipca br. podczas (...)

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Minister Krzysztof Jurgiel złożył 20 czerwca, ze względów osobistych, rezygnację ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 26 czerwca został zaś powołany przez Prezydenta RP nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof (...)

W hołdzie ofiarom wypadków przy pracy

W hołdzie ofiarom wypadków przy pracy

Z okazji przypadającego co roku 28 kwietnia Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, obchodzonego również jako Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczysta konferencja nt. "Ewolucja warunków, technologii i organizacji (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą (...)

Zakaz stadionowy receptą na pseudokibiców - spotkanie grupy roboczej Forum Salzburg ds. imprez masowych

Zakaz stadionowy receptą na pseudokibiców - spotkanie grupy roboczej Forum Salzburg ds. imprez masowych

W dn. 14 -15 maja 2009 r., w ramach realizacji kolejnego priorytetu polskiej prezydencji w Grupie Salzburskiej, odbyło się spotkanie przedstawicieli służb porządku publicznego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych z krajów Europy Środkowej - Austrii, Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, (...)

Spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

Spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

W dniu 17 listopada b.r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego, pracującego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pracom Zespołu przewodniczą - ze strony rządowej - Podsekretarz Stanu w (...)

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. ##baner## Odpowiedzialność za (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Nowy ład konsumencki   Pozwy przedstawicielskie przeciwko firmom stosującym nieuczciwe praktyki wobec konsumentów na jednolitym rynku, kary sięgające 4 proc. rocznych obrotów przedsiębiorstwa, zwalczanie podwójnej jakości produktów – to propozycje (...)

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Mniej wolności i prywatności dla większego bezpieczeństwa...

Bezpieczeństwo bez kompromisów Łatwiejszy dostęp organów ścigania do informacji finansowych osób podejrzanych o terroryzm, dane biometryczne we wszystkich dowodach tożsamości, nowa lista zakazanych substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji (...)

Święto Policji - o codziennych trudach pracy dla bezpieczeństwa obywateli

Święto Policji - o codziennych trudach pracy dla bezpieczeństwa obywateli

25 lipca br. w Komendzie Głównej Policji zainaugurowane zostaną ogólnopolskie obchody Święta Policji. Uroczystości otworzy spotkanie kierownictwa Policji z rodzinami zasłużonych funkcjonariuszy pod tablicą upamiętniającą Poległych Policjantów w służbie oraz pod obeliskiem (...)

Konkluzje prezydencji Rady Europejskiej w Brukseli, 19 i 20 marca 2009 r.

Konkluzje prezydencji Rady Europejskiej w Brukseli, 19 i 20 marca 2009 r.

Rada Europejska, która obradowała w ubiegłym tygodniu przyjęła szereg konkluzji, które koncentrują się na możliwości pokonania kryzysu finansowego i gospodarczego przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Rada podkreśliła, że wspólne działania i koordynacja stanowią jeden z kluczowych (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

O dźwiganiu na międzynarodowym seminarium

O dźwiganiu na międzynarodowym seminarium

Przedstawiciele 20 europejskich inspekcji pracy podsumowali na międzynarodowym seminarium 21 i 22 kwietnia we Wrocławiu dwuletnią kampanię informacyjno-kontrolną, służącą eliminowaniu i ograniczaniu zagrożeń w pracy związanych z ręcznym przemieszczaniem ciężarów. Organizatorem seminarium (...)

Moda na flexicurity

Moda na flexicurity

W Warszawie 23 czerwca 2008 r. gościli przedstawiciele Misji Komisji Europejskiej ds. flexicurity. Spotkali się z kierownictwem MPiPS oraz wzięli udział w seminarium „Flexicurity i aktywna polityka zatrudnienia w Polsce". Seminarium prowadziła Minister Jolanta Fedak. Zob. też: Flexicurity (...)

Komisja Trójstronna: emerytury pomostowe

Komisja Trójstronna: emerytury pomostowe

  Stan prac nad rządowym projektem ustawy o emeryturach pomostowych to główny temat rozmów podczas prezydium i plenarnego posiedzenia Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Spotkanie pod przewodnictwem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka odbyło (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Specjalista ds. BHP w zakładzie pracy

Specjalista ds. BHP w zakładzie pracy

Jakimi przepisami określony jest obowiązek zatrudnienia specjalisty ds. bhp? Czy firma sprzedająca usługi spedycyjne, zatrudniająca 26 pracowników, powinna posiadać takie stanowisko pracy? Regulacje (...)

Szkolenie okresowe inspektora BHP

Szkolenie okresowe inspektora BHP

Osoba która ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pełni funkcję inspektora BHP w zakładzie pracy. Czy po roku czasu od ukończenia studiów podyplomowych w zakresie (...)

Eksmisja z mieszkania emerytowanego policjanta

Eksmisja z mieszkania emerytowanego policjanta

Mój tata jest emerytowanym policjantem, zamieszkuje od 25 lat w mieszkaniu funkcyjnym wraz z żoną, 10 lat temu bez żadnych wcześniejszych informacji z komendy stołecznej policji mieszkanie zostało (...)

Dobowy odpoczynek a praca w nocy

Dobowy odpoczynek a praca w nocy

Problem dotyczy pracowników drużyn trakcyjnych. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy, bardzo często początek pracy przypada w godzinach od 5.00 do 7.00 lub praca kończy się w godzinach pomiędzy (...)

Naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę

Naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę

Czy pozew przeciwko pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe musi precyzyjnie zawierać ilość godzin nadliczbowych i daty, w których były wypracowane? Czy pozew musi być poparty (...)

Nowe stanowisko pracy a BHP

Nowe stanowisko pracy a BHP

Jestem dyrektorem instytucji. Zatrudniam od roku pracownika na stanowisku referenta ds. marketingu. Od 1 maja zmieniam nazwę jego stanowiska pracy na: referent ds. technicznych wpisując mu jednocześnie (...)

BHP i PPOŻ w firmie

BHP i PPOŻ w firmie

Pracodawca zorganizował w zakładzie pracy służby bhp i ppoż, zatrudniając osobę na umowę o pracę.Czy pracodawca może zorganizować takie służby zlecając, umową zlecenia lub umową o dzieło, (...)

Pojęcie żywności według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Pojęcie żywności według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

W jaki sposób ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia definiuje pojęcie żywności? Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia: Art. 3. 1. Żywnością (środkiem (...)

Służba BHP a dodatkowe zadania

Służba BHP a dodatkowe zadania

Jestem Inspektorem BHP. Pracodawca obciążył mnie dodatkowymi obowiązkami Kierownika Działu Technicznego, tzn. pracowałem na dwóch stanowiskach: jako Inspektor BHP i Kierownik działu Technicznego (...)

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Czy obywatel Niemiec może otworzyć własny biznes w Polsce? Konkretnie chodzi o kasyno. Prośba o jak najwięcej informacji na ten temat. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie (...)

Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika

Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika

Pracodawca podpisał z uczniem umowę w celu praktycznej nauki zawodu oraz zobowiązał się zgodnie zresztą z przepisami, że będzie zwalniał ucznia na zajęcia teoretyczne które odbywają się w (...)

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów. Jakie warunki musi (...)

Szkolenia BHP dla praktykantów

Szkolenia BHP dla praktykantów

Firma przyjęła na bezpłatne praktyki absolwenckie osobę w wieku do 26lat. Praktyki dotyczą administracji biurowości.Przez kogo taka osoba powinna zostać przeszkolona w zakresie BHP ? (pracodawcę, (...)

Czy Dyrektor szkoły mający obniżony obowiązkowy wymiar godzin w szkole może uczyć w innej szkole?

Czy Dyrektor szkoły mający obniżony obowiązkowy wymiar godzin w szkole może uczyć w innej szkole?

Dyrektor szkoły podstawowej w naszej gminie zgodnie z uchwała Rady Gminy w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, (...)

Wprowadzenie na rynek polski produktów żywnościowych z Unii europejskiej

Wprowadzenie na rynek polski produktów żywnościowych z Unii europejskiej

Czy produkty te muszą być oznakowane etykietami w języku polskim- czy trzeba to przepakowywać? Zgodnie z art. 20 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca wprowadzający towar (...)

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Nasza firma ze względu na prowadzoną działalność potrzebowałaby uzyskać zezwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce dla obywatela Tajlandii (częściowo dla potrzeb szkoleniowych, a częściowo stażowych). (...)

FORUM PRAWNE

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie Tydzień temu miałem wypadek przy pracy. Rana cięta podczas pracy fizycznej, wezwano ambulans i miałem szytego kciuka lewej ręki. Lekarz wypisał L4. Pracodawca (...)

najlepszy adwokat Warszawa-opinia

najlepszy adwokat Warszawa-opinia Pani Mecenas Magdalena Antoszewska to profesjonalistka najwyższej klasy. Świetna osobowość, charakter, solidność i charyzma. Od pierwszego spotkania, aż do końca (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Odwołanie od zasądzonych alimentów

Odwołanie od zasądzonych alimentów Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła ja na poczatku (...)

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne Witam, Szukam bardzo dobrego adwokata specjalizującego się w prawie karnym, na terenie Warszawy - aczkolwiek może być z innego miasta o (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką Jestem już po pierwszej sprawie,druga za tydzień ze swiadkiemNasze małżeństwo rozpadło sie przez teraźnejszą kobiete mojego byłego męża,mamy małą (...)

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku

poszukuję dobrego adwokata w poznaniu rozwód i podział majatku Czy ktoś w sprawach rozwodowych korzystał z usług adwokata michalskiego wiesława z Poznania czy to dobry wybór też polecam mecenasa (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

Odebranie praw

Odebranie praw Witam, jakie są róznice pomiędzy odebraniem raw rodzicielskich a ich ograniczeniem? I jakie są przesłanki do tych wniosków? Witam! nie wiem jak zaczac opisywanie mojego problemu sprobuje (...)

Porady prawne