Stan prawny nieruchomości zabudowanych obiektami sakralnymi

26.1.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Komunikat przedstawicieli Kościoła Katolickiego w RP obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych:

W dniu 16 grudnia 2008 r. w Warszawie podpisano porozumienie określające zasady regulacji stanu prawnego niektórych nieruchomości zabudowanych obiektami sakralnymi, które przeszły na własność Państwa na podstawie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR (Dz. U. Nr 59, poz. 318, z 1949 r. Nr 53, poz. 404, z 1958 r. Nr 17, poz. 72 i z 1969 r. Nr 13, poz. 95), a były własnością diecezji, parafii, klasztorów lub innych instytucji grecko-katolickich (unickich) Diecezji Przemyskiej obrządku grecko-katolickiego oraz Administracji Apostolskiej Łemkowszczyzny i które pozostają we władaniu prawosławnych kościelnych osób prawnych.

Mając powyższe na uwadze w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęto prace nad przygotowaniem stosownego projektu ustawy, realizującego ustalenia przyjęte w podpisanym porozumieniu.

Porozumienie dotyczy 22 nieruchomości zabudowanych obiektami sakralnymi i stanowi, że w przypadku rozpoczęcia prac nad projektem ustawy regulującej stan prawny nieruchomości, o których mowa wyżej, powinna ona przewidywać przyznanie osobom prawnym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego prawa własności do 21 nieruchomości, a Kościołowi Katolickiemu w Rzeczypospolitej Polskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego prawa własności do 1 nieruchomości.

Ponadto w myśl porozumienia wskazany wyżej projekt ustawy powinien zawierać regulacje przewidujące zadośćuczynienie na rzecz poszczególnych kościołów za nieruchomości wskazane w porozumieniu.

Źródło: www.mswia.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Samochód Parking Policyjny UK

27.6.2018 przez: naneknh18

reklama na ogrodzeniu

28.8.2017 przez: ppioter