Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023

23 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023. Dokument obejmuje 4-letnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz czynniki oddziaływania na państwowy dług publiczny i jest przygotowywany corocznie.

Założenia makroekonomiczne i fiskalne przyjęte w dokumencie są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2020 r.

Strategia przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 44,4% na koniec 2019 r., 43,8% na koniec 2020 r. i 39,7% na koniec 2023 r.

Porady prawne

Relacja długu instytucji rządowych i samorządowych (długu publicznego wg definicji Unii Europejskiej) do PKB obniży się do 47,0% na koniec 2019 r., 46,5% na koniec 2020 r. i 42,8% na koniec 2023 r.

Przyjęty w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w ujęciu nominalnym będzie niższy od limitu w 2019 r. (będzie to 27,6 mld zł w 2020 r. wobec 29,2 mld zł w 2019 r.).

W relacji do PKB koszty obsługi długu obniżą się z 1,31 proc. w 2019 r. do 1,16 proc. w 2020 r. i 0,83-0,84 proc. w 2023 r.

Co przewidziano?

Tegoroczny dokument stanowi kontynuację strategii przygotowanej rok temu. Nie zmienił się cel strategii, nadal jest nim minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z pewnymi ryzykami.

Utrzymano także zadania, które służą wykonaniu celu strategii związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa.

Do realizacji strategii w latach 2020-2023 przyjęto, że:

  • głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy,
  • udział długu nominowanego w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie obniżony poniżej 25 proc.,
  • priorytetem polityki emisyjnej będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym, zarówno na rynku krajowym, jak i rynku euro,
  • średnia zapadalność długu krajowego Skarbu Państwa utrzymywana będzie na poziomie zbliżonym do 4,5 roku,
  • średnia zapadalność długu Skarbu Państwa utrzymywana będzie na poziomie zbliżonym do 5 lat.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne