Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023

Rząd przyjął Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023

Strategia przewiduje m.in. dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB: do 44,9% na koniec 2019 r., 43,5% na koniec 2020 r. i 38,2% na koniec 2023 r.

Dokument, przyjęty przez Radę Ministrów 24 września 2019 r., jest przygotowywany corocznie i obejmuje czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa (SP) oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny. Założenia makroekonomiczne i fiskalne przyjęte w Strategii są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2020 r.

Porady prawne

Strategia ma na celu minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach, dotyczących poziomu ryzyka: refinansowania, kursowego, stopy procentowej i płynności budżetu państwa, a także pozostałych rodzajów ryzyka, w szczególności ryzyka kredytowego i operacyjnego oraz rozkładu kosztów obsługi długu w czasie.

Najważniejsze założenia

Strategia przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 44,9% na koniec 2019 r., 43,5% na koniec 2020 r. i 38,2% na koniec 2023 r. Relacja długu instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB obniży się do 47,7% na koniec 2019 r., 46,3% na koniec 2020 r. i 41,3% na koniec 2023 r.

Przyjęty w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. limit kosztów obsługi długu SP w ujęciu nominalnym będzie niższy od limitu w 2019 r. (28,5 mld zł w 2020 r. wobec 29,2 mld zł w 2019 r.). W relacji do PKB koszty obsługi długu obniżą się z 1,31 proc. w 2019 r. do 1,20 proc. w 2020 r. i 0,90-0,92 proc. w 2023 r.

Rozwiązania dot. długu publicznego

W zakresie zarządzania długiem Skarbu Państwa przyjęto, że:

  • zostanie utrzymane elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi długu i przy ograniczeniach, które wynikają z przyjętych poziomów ryzyka oraz możliwego wpływu na politykę pieniężną,
  • głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy,
  • udział długu nominowanego w walutach obcych w długu SP zostanie obniżony poniżej poziomu 25%,
  • priorytetem polityki emisyjnej będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym, zarówno na rynku krajowym, jak i rynku euro,
  • średnia zapadalność długu krajowego SP utrzymywana będzie na poziomie zbliżonym do 4,5 roku, o ile będzie to możliwe z punktu widzenia warunków rynkowych,
  • średnia zapadalność długu SP będzie utrzymywana na poziomie zbliżonym do 5 lat.

O Strategii

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych jest ustalana każdego roku przez ministra finansów i przedstawiana Radzie Ministrów do zatwierdzenia, a następnie przedstawiana Sejmowi wraz z uzasadnieniem projektu ustawy budżetowej. Obejmuje horyzont czterech lat i zawiera strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz strategię oddziaływania na pozostały dług sektora finansów publicznych.

Strategia staje się obowiązująca od jej akceptacji przez Radę Ministrów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne