Świadczenia finansowe dla osób niepełnosprawnych pozbawionych zajęć w placówkach

Osoby niepełnosprawne, które do tej pory uczestniczyły w zajęciach rehabilitacyjnych w ośrodkach, których działalność na czas pandemii koronawirusa została zawieszona, mogą starać się o wsparcie pieniężne. Takie narzędzie zostało zawarte w nowym programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Porady prawne

Ogłoszony w dniu 11 marca 2020 r. przez PFRON program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” składa się z kilku części, z których moduł III dotyczy wsparcia osób niepełnosprawnych w czasie zamknięcia placówki rehabilitacyjnej, do której uczęszczali. Kwota udzielanego wsparcia to 500 zł miesięcznie.

Kto może skorzystać ze świadczenia?

Moduł III Programu skierowany jest do uczestników zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych. Dotyczy to konkretnych placówek i ich podopiecznych, którzy są:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy,
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej,
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON,
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • (organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
  • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Kogo świadczenie nie obejmuje?

Z programu pomocowego PFRON nie mogą skorzystać osoby, które w danym miesiącu pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.

Na co zwrócić uwagę?

Ważne jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Należy się również upewnić, że nasza placówka była zamknięta z powodu pandemii przez co najmniej 5 dni roboczych. Termin przyjmowania wniosków ruszył równo tydzień temu – 10 kwietnia i potrwa do 4 września 2020 r. Istotny jest również sposób składania wniosków – można to zrobić dwojako: zarówno elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia SOW oraz pocztą tradycyjną. W tym przypadku przesyłka powinna być zaadresowana na powiatowe centrum pomocy rodzinie, którego teren działania obejmuje nasze miejsce zamieszkania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne