Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

15.4.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych określa m.in. warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z podróżnymi są zawierane przez przedsiębiorców turystycznych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Jakie nowe rozwiązania przewidziano?

Przewidziano:

 • wyłączenia spod zakresu stosowania ustawy – dwa zasadnicze kryteria:
  • czas trwania i zakwaterowanie (ustawa nie dotyczy imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują one nocleg  – wyłączenie tzw. wycieczek jednodniowych),
  • charakter podróży (ustawy nie stosuje się do wyjazdów oferowanych, zamawianych i realizowanych okazjonalnie na zasadach niezarobkowych
   i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych, a także podróży służbowych organizowanych na podstawie umowy generalnej);
 • określenie nowej grupy podmiotów, które będą objęte regulacjami, tj. przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;

Porady prawne

 • nowe pojęcia: przedsiębiorca turystyczny, powiązane usługi turystyczne, podróżny, punkt sprzedaży, niezgodność;
 • nowe definicje pojęć: organizator turystyki – obejmie zarówno dotychczasowych organizatorów turystyki, jak i pośredników turystycznych, usługa turystyczna, impreza turystyczna;
 • wprowadzenie realizacji przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych obowiązków informacyjnych wobec podróżnych przed zawarciem umowy według określonych wzorów;
 • usprawnienie systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności oraz procesu likwidacji skutków niewypłacalności;
 • wprowadzenie mechanizmu zwrotu środków wpłaconych do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w określonych przypadkach;
 • stworzenie nowego systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, który będzie prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
 • wprowadzenie możliwości wydruku zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych ze strony internetowej. Wydruk będzie miał taką samą moc prawną jak dokument wydany przez marszałka województwa;
 • prowadzenie przez ministra właściwego do spraw turystyki Centralnego Punktu Kontaktowego, co będzie stanowiło ułatwienie współpracy administracyjnej
  i przepływu informacji między państwami członkowskimi UE na temat przedsiębiorców turystycznych;
 • doprecyzowanie zasad funkcjonowania turystycznego rachunku powierniczego (dotychczas istniały tylko ogólne uregulowania);
 • wprowadzenie regulacji dotyczących kar za wykonywanie działalności niezgodnie z przepisami ustawy (m.in. bez wymaganego wpisu do rejestru).

Kiedy nowe regulacje wejdą w życie?

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne