Uwaga na klimat!

8.4.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skutki zmian klimatu wystąpią szybciej i będą bardziej dotkliwe niż przewidywał Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu w swoim sprawozdaniu z 2007 r. Europa nie uchroni się przed tymi skutkami i w związku z tym musi być przygotowana do przystosowania się do nich - ostrzega Komisja Europejska. KE przedstawiła tzw. białą księgę, w której określono działania niezbędne do tego, aby UE mogła bardziej elastycznie dostosowywać się do zmian klimatycznych.

W białej księdze jest mowa o tym, że wpływ zmian klimatu będzie zróżnicowany w zależności od regionu, co oznacza, że większość środków adaptacyjnych będzie musiało zostać podjętych na poziomie krajowym i regionalnym. Ramy przedstawione przez Komisję wyznaczają dwuetapowe strategiczne podejście do adaptacji do skutków zmian klimatu w UE, stanowiące uzupełnienie działań podejmowanych przez państwa członkowskie.

Porady prawne

Z każdym rokiem zmiany klimatu mają coraz bardziej poważny i niepokojący charakter. Musimy ciężko pracować, aby ograniczyć emisje dwutlenku węgla, ale nawet jeżeli ograniczymy emisje zgodnie z naszym zobowiązaniem, niektóre zmiany klimatu są nieuniknione - uważa komisarz UE ds. środowiska Stavros Dimas.

Obejrzyj jego konferencję prasową

Jego zdaniem podstawowe znaczenie ma rozpoczęcie współpracy z rządami, przedsiębiorstwami i społecznościami w celu wypracowania wszechstronnej strategii adaptacyjnej dla UE oraz celem zapewnienia, by kwestia adaptacji została włączona do kluczowych obszarów polityki EU.

Sektor rolnictwa odczuje z pełną siłą zmiany klimatu. Chcę, aby rolnicy mieli jasny obraz wyzwań, przed którymi staną. Chcę także rozpocząć dialog z władzami krajowymi na temat konkretnych kroków, które ułatwią naszym rolnikom adaptację - mówi z kolei komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel.

Komisarz ds. zdrowia Androulla Vassiliou uważa z kolei, że wobec anomalii klimatycznych szczególną uwagę należy poświęcić wzmocnieniu monitorowania stanu zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Ponadto kluczowe znaczenie ma włączenie sanitarnych planów działania na wypadek ekstremalnych zjawisk pogodowych do planów gotowości władz sanitarnych.

Ramy działania

W ciągu najbliższych 50 lat zmiany klimatu prawdopodobnie będą miały głęboki wpływ na istotne sektory gospodarki, takie jak rolnictwo, energetyka, transport, ekosystemy, turystyka i zdrowie. Zmiany te dotkną również gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i niektóre grupy społeczne, zwłaszcza osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawne oraz gospodarstwa domowe o niskich dochodach.

Biała księga zapewnia ramy umożliwiające Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim przygotowanie się na skutki zmian klimatu. Pierwszy etap strategii będzie realizowany do 2012 r. i będzie stanowił podstawę dla przygotowania kompleksowej unijnej strategii adaptacyjnej na okres od 2013 r. Będzie on skoncentrowany na zwiększaniu naszej wiedzy na temat zmian klimatu i możliwych środkach adaptacyjnych, a także na sposobie włączenia kwestii adaptacji do kluczowych dziedzin polityki UE.

Podczas gdy decyzje dotyczące sposobu najlepszej adaptacji muszą opierać się na solidnych analizach naukowych i gospodarczych, zawartość i dostępność informacji różni się między poszczególnymi regionami. W białej księdze podkreślono potrzebę wprowadzenia systemu wymiany informacji umożliwiającego wymianę informacji na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, ich skutków i najlepszych praktyk.

Skutki zmian klimatu będą zróżnicowane w zależności od regionu, przy czym szczególnie narażone będą wybrzeża, obszary górskie i zalewowe. Z tego względu większość środków adaptacyjnych realizowanych będzie na poziomie krajowym lub regionalnym. Rolą Unii Europejskiej będzie wspieranie tych wysiłków poprzez zintegrowane i skoordynowane podejście, w szczególności w odniesieniu do kwestii transgranicznych i dziedzin polityki, które są wysoce zintegrowane na poziomie UE.

Adaptacja do zmian klimatu będzie musiała stanowić centralny punkt wszystkich obszarów polityki UE. Adaptacja musi również stanowić istotny element polityki zagranicznej UE, tak by wspierać najbardziej dotknięte kraje i współpracować z krajami partnerskimi w zakresie międzynarodowych kwestii dotyczących adaptacji.

W oparciu o ramy określone w białej księdze Komisja przedstawiła dzisiaj również trzy dokumenty robocze na temat kwestii dotyczących zasobów wodnych, wybrzeży, mórz, rolnictwa i zdrowia.

Adaptacja i łagodzenie to dwie strony tego samego medalu

Unia Europejska zobowiązała się do podjęcia szybkich działań w celu ograniczenia do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomów z 1990 r. Nie wystarczy jednak samo łagodzenie zmian klimatu poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych Jest to długoterminowe działanie, które wymaga podjęcia w perspektywie krótkoterminowej inicjatyw uzupełniających. Według ostatniego sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska przewiduje się, że konsekwencje zmian klimatu będą bardziej znaczące niż pierwotnie sądzono.

Klęski żywiołowe związane z klimatem, takie jak susze, będą występowały coraz częściej i będą coraz bardziej intensywne, natomiast w wyniku podnoszenia się poziomu morza częstsze będą przypadki zalewania wybrzeży, a w wyniku anomalii pogodowych zmieni się wysokość plonów. Zjawiska te wystąpią mimo wprowadzonych już w życie środków łagodzących.

Europa będzie musiała stawić czoło tym skutkom w perspektywie średnio- i długoterminowej. Z tego względu konieczne są środki podnoszące zdolność adaptacji systemów naturalnych i ludzkich do bieżących i przyszłych skutków zmian klimatu. W UE realizowanych jest już szereg inicjatyw polityki adaptacyjnej, ale są one często wdrażane fragmentarycznie i tylko w kilku państwach członkowskich.

Konieczna jest większa spójność we wszystkich obszarach polityki i na wszystkich szczeblach rządowych, co z kolei wymaga zintegrowanego podejścia.

Przyszłe działania

Komisja utworzy Zespół kierujący ds. oddziaływania i adaptacji (IASG). Zespół będzie składał się z przedstawicieli państw członkowskich UE zaangażowanych w opracowywanie krajowych i regionalnych programów adaptacyjnych i będzie konsultował się z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i środowiska naukowego. Uzyska on wsparcie technicznych grup roboczych, w tym w dziedzinie rolnictwa. Do 2011 r. Komisja stworzy system wymiany informacji w celu wymiany informacji na temat skutków zmian klimatu.

Dalsze informacje:

Strona internetowa Komisji na temat adaptacji do zmian klimatu

http://www.ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm

Strona internetowa Komisji na temat rolnictwa i zmian klimatu

http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm

Sprawozdanie EOG nr 4/2008: Skutki zmieniającego się klimatu w Europie - ocena oparta na wskaźnikach z 2008 r. (ang. Impacts of Europe's changing climate - 2008 indicator-based assessment)

http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/  

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce - http://ec.europa.eu/polska

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Częściowe zniesienie wiz dla Ukraińców

Częściowe zniesienie wiz dla Ukraińców

Ukraina latami zmagała się z podjęciem decyzji, z którą z sąsiedzkich potęg – Rosją, czy UE, nawiązać bliższe kontakty. Wejście w życie handlowej części umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE w 2016 roku, a niedawno zielone światło Parlamentu Europejskiego i Rady UE dla zniesienia wiz dla Ukraińców - to duży krok dla Kijowa w kierunku bliższej integracji z Unią. Obywatele (...)

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

  Zasadą postępowania komorniczego jest, aby wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie egzekucji w celu uzyskania zaspokojenia. Reguły te odnoszą się zarówno do egzekucji z ruchomości jak i nieruchomości. Następnie komornik zajmuje nieruchomość będącą w posiadaniu dłużnika - jeśli z niej będzie prowadzona egzekucja. Zajęta nieruchomość w razie nieuiszczenia należności (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. Konferencja potrwa do 14 grudnia 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki na Szczycie Klimatycznym (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ma wdrażać przepisy unijnej dyrektywy Projektowana ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dostępna na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji) ma wdrażać do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo klient. Ustawodawca może tworzyć w trybie legislacji przepisy  obowiązujące producenta. Klient czyni to w trybie negocjacji, ustalając warunki (...)

Cyfrowa przyszłość Europy

Cyfrowa przyszłość Europy

Priorytety na najbliższe 5 lat Komisja Europejska opublikowała komunikat prezentujący priorytety cyfrowe UE na następne 5 lat. Wraz z nim przedstawiono też Białą Księgą nt. sztucznej inteligencji oraz strategię danych. Komisja Europejska (KE) opracowała główne założenia polityki cyfrowej UE. Ich celem jest maksymalizacja korzyści, jakie - dla wszystkich ludzi - niesie ze sobą (...)

Prosta spółka akcyjna już wkrótce

Prosta spółka akcyjna już wkrótce

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Rządowy projekt ustawy dot. prostej spółki akcyjnej już w Sejmie Wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie „eksportowania” (...)

Polacy o zmianach klimatycznych

Polacy o zmianach klimatycznych

Olbrzymia większość Polaków (92%) uważa, że zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie, któremu trzeba aktywnie przeciwdziałać, a 79% jest przekonanych, że zmiany klimatyczne dotykają ich osobiście - wynika z sondażu zamówionego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Zdaniem ankietowanych, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oznacza korzyści, takie (...)

Jak się przystosować do zmian klimatu

Jak się przystosować do zmian klimatu

Podjęcie środków adaptacyjnych pozwoli zmniejszyć wpływ zmian klimatu na zdrowie, dostawy energii, systemy transportu, rolnictwo i turystkę.W 2007 r. Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu opublikował najbardziej szczegółowe sprawozdanie, jakie powstało do tej pory, w którym naukowcy ostrzegali m.in. przed suszą, ograniczeniem produkcji żywności, erozją wybrzeży i powodziami.Jednak (...)

Zrównoważony rozwój i ochrona klimatu

Zrównoważony rozwój i ochrona klimatu

- Czyste technologie węglowe, mniej ropy i gazu, a więcej odnawialnych i naturalnych źródeł energii, a także zrównoważony rozwój - to zdaniem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka polska odpowiedź na zmiany klimatyczne. Dyskusja zatytułowana „Polityka a zmiany klimatyczne" odbyła się w ramach XIV Debaty Tischnerowskiej 5 czerwca br. na UW. - Zmiany (...)

Przyszłość zaczyna się dziś: Zalecenia dla przyszłej polityki ochrony klimatu

Przyszłość zaczyna się dziś: Zalecenia dla przyszłej polityki ochrony klimatu

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych, w którym zawarto zalecenia dotyczące przyszłej polityki UE w dziedzinie zapobiegania zmianom klimatycznym. Przypominając o dążeniu do ograniczenia wzrostu temperatury poniżej 2°C, posłowie zalecają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 25% do 40% do roku 2020 i o co najmniej 80% do 2050. Parlament (...)

Szczyt UE-Chiny

Szczyt UE-Chiny

Zmiany klimatyczne, kryzys finansowy i stosunki gospodarcze były głównymi tematami szczytu UE-Chiny, który odbył się 20 maja w Pradze.UE i Chiny podpisały porozumienia w sprawie rozszerzenia współpracy w dziedzinie nauki i techniki, czystej energii i małych przedsiębiorstw. Kraje potwierdziły też swoje zaangażowanie w projekt wytwarzania energii elektrycznej z węgla bez emisji CO2 - (...)

Surowsze normy CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych

Surowsze normy CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych

UE chce zadbać o ekologiczniejszy transport drogowy: ustala nowe, surowe normy emisji dwutlenku węgla dla samochodów osobowych i dostawczych. Zbliży ją to do realizacji celów klimatycznych i zobowiąże producentów aut do udziału w redukcji emisji gazów cieplarnianych.  Transport drogowy odpowiada bowiem za 20% emisji gazów cieplarnianych w UE. UE stara (...)

PE: Debata nad pakietem klimatycznym

PE: Debata nad pakietem klimatycznym

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata z udziałem Rady i Komisji poświęcona negocjacjom nad pakietem klimatycznym. Ponieważ trójstronne rozmowy nadal trwają, posłowie wykorzystali okazję, aby podkreślić wolę zawarcia porozumienia do 17 grudnia, kiedy zaplanowane jest głosowanie PE nad pakietem. Większość posłów zgadzała się z głównym celem obniżenia emisji (...)

Pakiet klimatyczny: Wspólne wysiłki na rzecz ograniczenia emisji

Pakiet klimatyczny: Wspólne wysiłki na rzecz ograniczenia emisji

Czy UE jest wystarczająco ambitna? Kraje UE w marcu 2007 zdecydowały się na ograniczenie emisji CO2 o 20% do roku 2020. Jeżeli uda się osiągnąć w tej kwestii na świecie nowe porozumienie, UE chciałaby pójść nawet dalej, ograniczając emisję o 30%. W styczniu Komisja Europejska przedstawiła serię propozycji legislacyjnych, które mają na celu ograniczenie emisji gazów (...)

Przepisy i wymagania dla kotłów na paliwo stałe od 1 stycznia 2020 r.

Przepisy i wymagania dla kotłów na paliwo stałe od 1 stycznia 2020 r.

Poznaj wybrane aspekty wymogów ekoprojektu i etykietowania energetycznego dla kotłów na paliwo stałe, jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.  Czym jest kocioł? „Kocioł na paliwo stałe” oznacza urządzenie wyposażone w co najmniej jedno źródło ciepła na paliwo stałe, dostarczające ciepło do wodnego systemu centralnego ogrzewania (...)

Polacy w zwierciadle ekologicznym

Polacy w zwierciadle ekologicznym

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja, na której zaprezentowano najnowsze wyniki badań dotyczących świadomości ekologicznej Polaków.  Badania, na reprezentatywnej 1000-osobowej próbie dorosłych mieszkańców Polski, przeprowadziła w kwietniu br. Fundacja CBOS na zlecenie Instytutu na rzecz Ekorozwoju.  Zostały one wykonane w ramach projektu Eko-HERKULES (...)

Tajemniczy rządowy program termomodernizacji

Tajemniczy rządowy program termomodernizacji

Rusza rządowy program termomodernizacji #PolskaBezSmogu 2018-2027 Poprawa jakości powietrza w Polsce, sytuacji mniej zamożnych gospodarstw domowych oraz efektywności energetycznej Polski – to główne cele ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceministra przedsiębiorczości i technologii Piotra Woźnego rządowego programu termomodernizacji. "Walka o czyste (...)

103 mld zł na poprawę jakości powietrza

103 mld zł na poprawę jakości powietrza

Jak będzie realizowany program „Czyste Powietrze”? W obecności premiera Mateusza Morawieckiego i ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego zostało podpisane porozumienie w sprawie realizacji programu priorytetowego "Czyste Powietrze".  Porozumienie w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zostało podpisane 7 czerwca 2018 (...)

Najbardziej szkodliwe paliwa nie trafią do domowych palenisk

Najbardziej szkodliwe paliwa nie trafią do domowych palenisk

Prowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego daje już wymierne rezultaty w postaci ustabilizowania wydobycia, sprzedaży oraz wskaźników ekonomicznych. Minister Energii, jako nadzorujący sektor górniczy, przechodzi od restrukturyzowania do zarządzania branżą. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest ukierunkowanie (...)

Będzie finansowanie wymiany pieców i ocieplenia domów

Będzie finansowanie wymiany pieców i ocieplenia domów

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przyjęta przez rząd Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Proponowana przez rząd ustawa pozwoli uruchomić pilotażowy program termomodernizacji (...)

Dalsze wsparcie termomodernizacji...

Dalsze wsparcie termomodernizacji...

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji przyjęta przez Radę Ministrów Rada Ministrów kierunkowo przyjęła, przedłożony przez ministra klimatu, projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. ##baner## Główne cele tej propozycji stanowią walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności (...)

Spór gazowy na forum Parlamentu

Spór gazowy na forum Parlamentu

  Sprawa sporu gazowego między Ukraina i Rosją oraz przerwania dostaw gazu do Unii Europejskiej była przedmiotem dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Informacje o aktualnej sytuacji przedstawił posłom wicepremier Czech, które przewodniczą w tym półroczu pracom Unii Europejskiej.  Według Alexandra Vondry, spór między rosyjskim Gazpromem i (...)

Unia Europejska przeciwko karze śmierci

Unia Europejska przeciwko karze śmierci

Przedstawiciele instytucji UE i Rady Europy podpisali wspólną deklarację, która potwierdza ich dążenie do zniesienia kary śmierci na świecie. W Warszawie organizacje pozarządowe propagują list otwarty i przygotowują happening.Z okazji Światowego i Europejskiego Dnia przeciwko karze śmierci, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej, jako przedstawiciele (...)

4 lata członkostwa Polski w UE – bilans korzyści i kosztów

4 lata członkostwa Polski w UE – bilans korzyści i kosztów

9 lipca w Centrum Zielna odbyła się konferencja zorganizowana przez UKIE oraz PKPP Lewiatan poświęcona prezentacji przygotowanego przez UKIE raportu „4 lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno - gospodarczych". Jak podkreślił minister Mikołaj Dowgielewicz, „raport, który pokazuje obraz po 4 latach członkostwa Polski w UE jest bardzo (...)

Pomoc humanitarna Unii Europejskiej na świecie

Pomoc humanitarna Unii Europejskiej na świecie

Choć Unia Europejska niesie pomoc potrzebującym niemal w każdym zakątku świata, środki masowego przekazu nadal niewystarczająco informują społeczeństwo o tych inicjatywach.Był już wieczór, a walki wciąż szalały. Uzbrojony mężczyzna powiedział nam, że musimy opuścić dom. Shamianę, małą afgańską dziewczynkę, i jej rodzinę zmuszono do ucieczki z wioski Qarabagh oddalonej (...)

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestaje być członkiem Unii Europejskiej. Jednak do końca 2020 roku będą w Wielkiej Brytanii obowiązywały takie same zasady jak w całej UE. W tym czasie nie zostaną więc wprowadzone nowe cła, nie będzie ograniczeń w transporcie, ani kontroli na granicy Unia Europejska – Wielka Brytania. Zachowany zostanie także swobodny przepływ osób (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników

Pełnomocnik na zgromadzeniu wspólników

Czy dopuszczalna jest obecność na zgromadzeniu wspólników dwóch pełnomocników (po okazaniu pełnomocnictw) wspólnika? Pełnomocnicy ci zabierali głos, dyskutowali, zgłaszali wnioski i protesty, (...)

Zmiana projektu budowlanego wiaduktu

Zmiana projektu budowlanego wiaduktu

Pytanie dotyczy projektu budowlanego wiaduktu. Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę dla przebudowy wiaduktu (rozbiórki istniejącego i budowy nowego w miejscu istniejącego w granicach istniejącego (...)

Renta socjalna a renta cywilna

Renta socjalna a renta cywilna

Jestem osobą niepełnosprawną i pobieram rentę socjalną (dawniej z opieki społecznej, teraz z ZUS-u) i dodatek pielęgnacyjny, który pobiera moja mama. Mam dawny I stopień niepełnosprawności ze (...)

Podmiot uprawniony do odbioru faktury VAT

Podmiot uprawniony do odbioru faktury VAT

Faktura VAT na spółkę, wspólników, czy wspólnika? Otrzymana ostatnia odpowiedź kategorycznie ustawiła rozwiązanie - tylko na wspólnika. Autor prezentuje jednoznaczne stanowisko w tej kwestii, (...)

Poszanowanie interesów osób trzecich przy stawianiu obiektu budowlanego

Poszanowanie interesów osób trzecich przy stawianiu obiektu budowlanego

Jak należy interpretować artykuł 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane a więc zapewnienie poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu interesów osób trzecich? Czym jest owo \\\\\\\'poszanowanie\\\\\\\'? (...)

Stan nietrzeźwości według Kokdeksu karnego

Stan nietrzeźwości według Kokdeksu karnego

Kiedy zachodzi stan nietrzeźwości według Kodeksu karnego? Ostatnio zostałem złapany po jednym piwku na prowadzeniu samochodu. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego przepisu (odnoszącego się do (...)

Definicja stanu nietrzeźwości

Definicja stanu nietrzeźwości

Kiedy zachodzi stan nietrzeźwości? Definicja stanu nietrzeźwości  znajduje się w art. 115 § 16 Kodeksu karnego. Zgodnie z nią stan nietrzeźwości zachodzi, gdy:1) zawartość alkoholu we krwi (...)

Natężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy

Natężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy

Jakim przepisom BHP podlega praca na stanowisku umysłowym - pod względem oświetlenia, zapylenia, hałasu, sąsiedztwa czynników szkodliwych itp. Czy hałas rzędu 76 decybeli pochodzący z sąsiednich (...)

Oddziaływanie ponad przeciętną miarę

Oddziaływanie ponad przeciętną miarę

Po przeanalizowaniu odpowiedzi na tematy związane z konfliktami sąsiedzkimi wynika na to, że w większości przypadków gdzie ktoś komuś coś zasłania (najczęściej słońce) czynnikiem kluczowym (...)

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Towar sprowadzony spoza UE podlega ocleniu i należy zapłacić w kraju od jego wartości podatek VAT. Nieraz jednak zamawiałem różnego rodzaju artykuły w sklepach głównie w USA, ale także w Hong-Kongu (...)

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE

Na czym polega swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE? Swoboda świadczenia usług oraz swoboda działalności gospodarczej należy obok swobodnego przepływu towarów, (...)

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej certyfikaty posiadane przez urządzenie (np. CE), akceptowane w innych krajach unijnych, wystarczą również i w Polsce, czy może będą podstawą do (...)

Przestępstwo pomówienia

Przestępstwo pomówienia

Jak brzmi i gdzie można znaleźć kwestię "pomówienia" w Specjalnym Wydaniu Dziennika Urzędowego UE? Prawo Unii Europejskiej obejmuje swoim zakresem tylko niektóre dziedziny prawa. Te dziedziny, (...)

Wjazd do Unii na starych tablicach a naklejka PL

Wjazd do Unii na starych tablicach a naklejka PL

Tablice rejestracyjne samochodu są starego typu, czarne tło, kolor liter i cyfr biały. Czy podróżując do innego Państwa Członkowskiego UE samochodem posiadającym tablice rejestracyjne starego (...)

FORUM PRAWNE

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna Jak się nie dać rakowi płuc ? rozmowa z prof. Tomaszem Grodzkim https://www.tygodnikprzeglad.pl/jak-sie-nie-dac-rakowi-pluc-rozmowa-prof-tomaszem-grodzkim Kobiety (...)

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby służymy pomocą w uzyskaniu prawa jazdy . Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny. Rozwiązujemy (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

UE nałoży nowy podatek na paliwa !!!

UE nałoży nowy podatek na paliwa !!! To będzie rewolucja w liczeniu obciążeń nałożonych na paliwa! Dziś akcyza liczona jest od objętości. Planowane zmiany mają uzależnić wysokość haraczu (...)

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście

SONDA - ile dostajecie alimentów / ile chcielibyście Proponuję przeprowadzenie sondy: Proszę napiszcie w jednym zdaniu ile dostajecie alimentów, lub ile Sąd przyznał bez wzglądu na to, czy są (...)

co zrobic jak ktos wybudowal myjnie 5 metrow od mojego domu nie pytajac mnie o zgode czy to zgodne z

co zrobic jak ktos wybudowal myjnie 5 metrow od mojego domu nie pytajac mnie o zgode czy to zgodne z co zrobic jak ktos wybudowal myjnie 5 metrow od mojego domu nie pytajac mnie o zgode czy to zgodne z (...)

zanieczyszczenie powitrza

zanieczyszczenie powitrza Witam,mam mały zakład,wentylator wydmuchuje zanieczyszczone środkami do malowania skór powietrze wzdłóż(1 metr obok) płotu sąsiadów. Dodam,że to powietrze jest kompletnie (...)

Noc kupały (Poznań)

Noc kupały (Poznań) Witam serdecznie. Wraz z grupą rówieśników, postanowiliśmy rozpowszechnić naszą skromną działalność, poprzez wysłanie w powietrze wraz z lampionami w dniu tejże imprezy, (...)

palenie papierosa na terenie ogródka piwnego

palenie papierosa na terenie ogródka piwnego sezon ogródkowy już się zaczął mimo że teraz pogoda za oknem taka słaba deczko. a ja mam pytanie, juz niedlugo coraz wiecej bedzie rozstawionych ogrodkow (...)

Slub z cudzoziemcem nie majacym pobytu w Polsce

Slub z cudzoziemcem nie majacym pobytu w Polsce Wtam wszystkich! W internecie znalazlam, ze od cudzoziemca chcacego ozenic sie z Polka wymagane jest m. in. zaswiadczenie o zameldowaniu z miejsca stalego (...)

alimenty i te inne dprawy

alimenty i te inne dprawy Od 2008 roku mam przyznane alimenty w kwocie 400zl. Ojciec dziecka zameldowany w PL. ja wraz z dzieckiem mieszkajac poza granicami kraju a mianowicie w Austrii dostawalam zaliczke (...)

Czy możliwy jest zbiorowy pozew przeciwko władzom państwa?

Czy możliwy jest zbiorowy pozew przeciwko władzom państwa? Witam. Moje pytanie jest na razie kierowane tylko po to, aby dowiedzieć się jaka jest Wasza opinia i co Wy na ten temat myślicie. Dokładnie (...)

Wykorzystanie zdjęcia będącego w domenie publicznej USA

Wykorzystanie zdjęcia będącego w domenie publicznej USA Witam Mam zamiar w celach komercyjnych w swoim dziele umieścić to zdjęcie: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thomas_Edison2.jpg U dołu (...)

praw dla pasażerów autokarów

praw dla pasażerów autokarów Unia Europejska domaga się poprawy standardów usług transportowych. W wyniku tego przewoźnicy, którzy nie wywiążą się ze swoich obowiązków będą musieli zapewnić (...)

Porady prawne