Wobec jakich podmiotów można ogłosić upadłość? Zdolność upadłościowa

Zgodnie z ogólną regulacją art. 1 prawa upadłościowego i naprawczego, przepisy tego aktu prawnego stosuje się w przypadku dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami.

Zdolność upadłościowa

Pojęcie zdolności upadłościowej nie jest pojęciem ustawowym, lecz wykształciło się na gruncie stosowania dotychczasowej regulacji procedury upadłościowej. Oznacza ono zdolność danego podmiotu do bycia upadłym, tj., do orzeczenia sądowego o postawieniu danego podmiotu w stan upadłości. Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze ściśle określa podmioty, które mogą być postawione w stan upadłości.

Przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 5 ustawy, jej przepisy stosuje się do dłużników będących przedsiębiorcami. Pojęcie przedsiębiorcy zostało zdefiniowane na potrzeby prawa upadłościowego i naprawczego odmiennie od definicji zawartej w prawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nową definicją, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Wynika z tego, że zdolność upadłościową posiadają wszyscy przedsiębiorcy – osoby fizyczne, prowadzący działalność gospodarczą, nawet wówczas, gdy prowadzą tą działalność bez wpisu do odpowiedniego rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej). Działalność ta musi być prowadzona we własnym imieniu tych przedsiębiorców.

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie stanowi przeszkody dla ogłoszenia jej upadłości, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został zgłoszony w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się wpisu wykreślającego danego przedsiębiorcę z KRS-u lub z ewidencji działalności gospodarczej.

Zdolność upadłościową posiadają także osoby prawne. Będą to przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, które na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych posiadają osobowość prawną.
Osobowości prawnej nie posiadają natomiast handlowe spółki osobowe.

Nie stoi to jednak na przeszkodzie ogłoszenia w stosunku do nich upadłości, gdyż posiadają zdolność prawną, przyznaną przez kodeks spółek handlowych. Tak więc ogłoszenie upadłości może nastąpić w stosunku do:

 • spółki jawnej
 • spółki komandytowej
 • spółki komandytowo-akcyjnej
 • spółki partnerskiej.

Wymienione powyżej spółki osobowe posiadają zdolność prawną. Dlatego też można wobec nich ogłosić upadłość. Nie posiadają natomiast zdolności upadłościowej spółki prawa cywilnego (spółki cywilne). Przepisy prawa działalności gospodarczej wyraźnie stwierdzają bowiem, iż nie one, lecz wspólnicy tych spółek są przedsiębiorcami. Wobec tego upadłość może być ogłoszona tylko w stosunku do wspólników spółki cywilnej, a nie do samej spółki.

Szczególna zdolność upadłościowa

Zdolność upadłościową posiadają nie tylko przedsiębiorcy, lecz także ściśle wymienione w ustawie podmioty. Należą do nich:

 • spółki z o.o. i spółki akcyjne nie prowadzące działalności gospodarczej.


Możliwość ogłoszenia upadłości wobec tych podmiotów wynika z faktu, iż handlowe spółki osobowe nie muszą prowadzić działalności gospodarczej, lecz mogą być tworzone w innych celach – społecznych, kulturalnych itp. Nie oznacza to, że spółki te nie mogą zaciągać zobowiązań. Brak możliwości ogłoszenia ich upadłości skutkował by poważnym pokrzywdzeniem ich wierzycieli.

 • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółek osobowych ponoszą wspólnicy spółek jawnych, komplementariusze spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Natomiast wspólnicy spółek partnerskich (partnerzy) posiadają zdolność upadłościową na podstawie odrębnego przepisu ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
 • oddziały banków zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy prawo bankowe.

Śmierć przedsiębiorcy a ogłoszenie jego upadłości

Śmierć przedsiębiorcy nie stanowi przeszkody ogłoszenia jego upadłości. Z uwagi na to, iż śmierć kończy byt prawny osoby fizycznej, możliwość ogłoszenia upadłości po śmierci przedsiębiorcy dotyczy tylko osób fizycznych. Upadłość przedsiębiorcy po jego śmierci może być ogłoszona wówczas, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w ciągu 1 roku po jego śmierci. Upływ tego terminu wyklucza możliwość prowadzenia postępowania upadłościowego w stosunku do takiego przedsiębiorcy.

Z uwagi na odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe, z wnioskiem o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy po jego śmierci mogą wystąpić obok wierzycieli zmarłego przedsiębiorcy, także jego spadkobierca a także małżonek oraz dzieci lub rodzice zmarłego, nawet wówczas, gdy nie dziedziczą po nim.

Pamiętaj, że:

 • Zdolność upadłościowa oznacza zdolność danego podmiotu do ogłoszenia w stosunku do niego upadłości,
 • Spółka cywilna nie posiada zdolności upadłościowej – można natomiast ogłosić upadłość wspólników spółki cywilnej,
 • Zdolność upadłościową posiadają spółki z o.o. i spółki akcyjne nawet wówczas, gdy nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • Można ogłosić upadłość po śmierci przedsiębiorcy albo po zaprzestaniu wykonywania przez niego działalności gospodarczej, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w ciągu 1 roku od śmierci albo od wykreślenia z KRS-u lub z ewidencji działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Podstawy ogłoszenia upadłości

Podstawy ogłoszenia upadłości

Instytucję upadłości wprowadzono do systemu prawa, aby zabezpieczyć interesy wierzycieli danego podmiotu, gdy pojawia się możliwość, że nie otrzymają zwrotu należnych im wierzytelności. Postępowanie upadłościowe dąży do szybkiego zaspokojenia wierzycieli i ochrania zwłaszcza niektóre ich grupy. Porada opisuje wobec jakich podmiotów można ogłosić upadłość, a wobec (...)

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Jakie nowe przepisy wprowadzają upadłość konsumencką?Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej będą miały osoby fizyczne, które (...)

Czy osoba fizyczna może ogłosić upadłość – opinia prawna

Czy osoba fizyczna może ogłosić upadłość – opinia prawna

Stan faktyczny   Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (osoba "A") może ogłosić upadłość obejmującą zobowiązania, które posiada jako poręczyciel zobowiązań podmiotu trzeciego? Osoba trzecia nie ogłaszała upadłości. Poręczenie osoby "A" miało miejsce w formie samodzielnego weksla. Zobowiązania są po nakazie zapłaty i egzekucji komorniczej, w większości (...)

Upadłość konsumencka w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze

Upadłość konsumencka w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze

Nowelizacja ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze wprowadzi w ustawie nowy tytuł V: Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Przepisy ustawy znajdą także zastosowanie do niewypłacalnych osób fizycznych czyli takich, które nie wykonują swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przekraczających dwunastokrotność minimalnego (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wspólnie wyjaśniają najważniejsze (...)

Oddalenie wniosku o upadłość a odpowiedzialność członka zarządu - opinia prawna

Oddalenie wniosku o upadłość a odpowiedzialność członka zarządu - opinia prawna

Stan faktycznyW styczniu Zarząd firmy "X" sp. z o.o. złożył wniosek do sądu rejonowego o upadłość - mimo że nie zaprzestał dokonywania płacenia zobowiązań. Jednak zobowiązania przewyższały należności i wartość majątku firmy jak również kapitał zakładowy 550.000 (w większości aport know-how). Nie doszedł do skutku duży kontrakt, który miał postawić (...)

Skuteczna pomoc dla zadłużonych

Skuteczna pomoc dla zadłużonych

Wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać go wszystkiego. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przełomowe rozwiązania, które pozwolą takim osobom bezpiecznie wyjść z zadłużenia i odbudować normalne życie, bez wiecznego strachu przed komornikiem. Stąd nowelizacja (...)

Były wspólnik nie upadnie

Były wspólnik nie upadnie

Wspólnik spółki jawnej złożył oświadczenie o wystąpieniu ze spółki. Jakiś czas później złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości, najpierw samej spółki, a następnie jej wspólników, w tym także tego wspólnika, który ze spółki wystąpił. Sąd Rejonowy ogłosił jego upadłość, na co były wspólnik się zażalił do Sądu Okręgowego. Sąd ten powziął wątpliwości (...)

Zabezpieczenie majątku upadłego zabezpieczeniem interesów wierzyciela – opinia prawna

Zabezpieczenie majątku upadłego zabezpieczeniem interesów wierzyciela – opinia prawna

Stan faktyczny W sierpniu 2003 r. złożyłem wniosek o upadłość spółki z o.o. W wyniku prowadzonego postępowania spółka zapłaciła mi zobowiązania na kwotę 120 tys. zł, cały czas podkreślając, że nie są one wymagalne. Sąd nie wiedział o tym, że Spółka spłaciła swoje zobowiązania wobec mnie w toku postępowania, dopiero ja informowałem sąd o tym fakcie. Na ostatniej sprawie (...)

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Postępowania o ogłoszenie upadłości nie wszczyna się z urzędu, należy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek w sądzie. Prawo określa krąg podmiotów uprawnionych do złożenia takiego wniosku, a spośród nich wskazuje na podmiot, który ma obowiązek taki wniosek złożyć. Na początek przedstawimy krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku.   Kto (...)

Zarządzenia tymczasowe i postanowienia sądu - stan prawny aktualny do dnia 30 wrzesnia 2003 r.

Zarządzenia tymczasowe i postanowienia sądu - stan prawny aktualny do dnia 30 wrzesnia 2003 r.

  W momencie, gdy złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości i odpowiada warunkom, jakie nakłada na niego prawo upadłościowe, sąd jest zobowiązany do rozstrzygnięcia tego wniosku. Rozstrzygnięcia dokonuje się w postępowaniu, a sąd jest związany miesięcznym terminem instrukcyjnym na dokonanie tego rozstrzygnięcia. Postępowanie, którego celem jest wydanie postanowienia (...)

Zmiany w przepisach dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Zmiany w przepisach dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1306) wprowadza od 31 grudnia 2014 r. zmiany dotyczące m. in. regulacji prawnej postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Ustawodawca (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zdolność upadłościowa spółki cywilnej

Zdolność upadłościowa spółki cywilnej

Czy spółka cywilna może ogłosić upadłość, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy dochodząc swoich wierzytelności w sądzie dla spraw poniżej 5000 zł (postępowanie uproszczone) muszę wypełniać (...)

Upadłość osoby fizycznej

Upadłość osoby fizycznej

Osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą. W związku z tym powstały liczne zobowiązania (publiczno-prawne) oraz z tytułu dostaw towarów i usług, do dnia dzisiejszego nieuregulowane. (...)

Upadłość spółki jawnej

Upadłość spółki jawnej

Jako wierzyciel mam zamiar złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki jawnej. Czy w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze są przewidziane dla spółki jawnej inne przepisy, niż dla spółki (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Upadłość przedsiębiorcy

Upadłość przedsiębiorcy

Dłużnik zlikwidował (wyrejestrował wpis z ewidencji) jednoosobową działalność gospodarczą 2 lata temu. Posiada wraz z byłą żoną i swoim rodzeństwem udziały w nieruchomości. Nieruchomości (...)

Nie złożenie na czas wniosku o upadłość

Nie złożenie na czas wniosku o upadłość

Toczy się sprawa przed sądem karnym, którą wniosła prokuratura o to, że oskarżony nie złożył na czas wniosku o upadłość. W tym celu został powołany przez prokuraturę biegły sądowy, który (...)

Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.

Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.

Wiem, że upadłość nie może zostać przeprowadzona dla spółki cywilnej, ale dla jej wspólników jako przedsiębiorców. Wiadomym jest też, że upadłość może zostać przeprowadzona jedynie przy (...)

Upadłość i zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Upadłość i zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Dłużnik zlikwidował (wyrejestrował wpis z ewidencji) jednoosobową działalność gospodarczą dwa lata temu. Posiada wraz z byłą żoną i swoim rodzeństwem udziały w nieruchomości. Nieruchomości (...)

Czy prokurent powinien złożyć wniosek o upadłość?

Czy prokurent powinien złożyć wniosek o upadłość?

Spółkę z o.o. reprezentuje samodzielnie jedyny członek zarządu, obcokrajowiec, przebywający co do zasady za granicą. Spółkę może też reprezentować prokurent, wpisany do KRS (samodzielnie). (...)

Upadłość pracodawcy a odprawa

Upadłość pracodawcy a odprawa

Czy pracownikowi spółki z o.o., która ogłosiła upadłość, należy się odprawa 3-miesięczna? W przypadku zakładów pracy, które ogłosiły upadłość, ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania (...)

Ogłoszenie upadłości przez firmę jednoosobową

Ogłoszenie upadłości przez firmę jednoosobową

Jest to mała firma. Konkretnie kiosk handlowy. Osoba go prowadząca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą na zasadzie Wpisu do ewidencji. Rozlicza się z fiskusem na podstawie księgi przychodów (...)

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

W jakiej wysokości należy uiścić opłatę za rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy? Jakie niezbędne załączniki należy dołączyć do wniosku, aby sąd nie zwrócił go (...)

Odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. został odrzucony z przyczyn formalnych. Co oznacza określenie: "z przyczyn formalnych"? Warunki formalne, jakie musi spełniać wniosek o ogłoszenie (...)

Niewypłacalność kontrahenta

Niewypłacalność kontrahenta

Uzyskałem wyrok sądowy p-ko dłużnikowi w związku z prowadzona działalnością gospodarczą. Okazało się potem, ze dłużnik jest całkowicie niewypłacalny i ma ponad 100 tys. zaległych alimentów. (...)

Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

Witam serdecznie, potrzebuję wyjaśnienia jak wygląda sprawa sprzedaży spółki z o.o która posiada zadłużenia. Rzecz jasna osoba która chce nabyć spółkę wie o wszystkich jej zadłużeniach. (...)

FORUM PRAWNE

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Długi i upadłość konsumencka

Długi i upadłość konsumencka Odkąd skończyłam 15 lat ciążą na mnie długi po zmarłym ojcu i na ten dzień mam komornika i ponad 80 tysięcy do spłaty. Podkreślam, że nigdy nie byłam zadłużona (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

uadłość konsumencka

uadłość konsumencka Witam! Czy był ktoś z Was w sytuacji kiedy musiał ogłosić upadłość konsumencką? JA chyba jestem u kryzysu działalności mojej firmy! Jestem pod ścianą i nie wiem co (...)

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą Witam, kiedy już nie ma rady i się tonie w długach, narzuca się jedna myśl - by ogłosić upadłość. Proszę o poradę jaki (...)

gdzie sprawdzić wniosek o upadłość?

gdzie sprawdzić wniosek o upadłość? gdzie sprawdzić wniosek o upadłość? Czy pracownikowi firmy, ktora złożyła wniosek o upadłość nalezy sie odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji, (...)

upadłość?

upadłość? Jestem dość ostrym przykładem kredytobiorcy we franku. Zadłużenie po 4 latach spłacania stanowi niemal dwukrotność wartości mieszkania. Rata urosła do około 7 tys zł, a moje dochody (...)

ogłoszenie upadłości

ogłoszenie upadłości Witam W jakich przypadkach można zgłosić upadłość działalności gospodarczej? Ile to może potrwać i co w przypadku gdy firma ma wzięty kredyt?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej Witam Jak zgłosić upadłość konsumencką? Jakie dokumenty są potrzebne? Gdzie się je składa? Witam! mam takie bardzo krótkie pytanie. Kiedy niewypłacalny (...)

ogłoszenie upadłości konsumenckiej

ogłoszenie upadłości konsumenckiej Małżonkowie mają możliwość złożenia wspólne wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości a trwający kredyt

Ogłoszenie upadłości a trwający kredyt Witam, jestem po ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej, ale jeszcze przed wyznaczeniem sędziego komisarza i syndyka. Wpadłam w spirale zadłużenia przez (...)

Porady prawne