7.12.2017

Zespół
e-prawnik.pl

Współuprawnieni i współzobowiązani - czyli co to jest solidarność?

Niejednokrotnie zdarza się taka sytuacja, gdy samodzielne dokonanie pewnej czynności może się wydawać trudne lub niemalże niemożliwe, a co najmniej ryzykowne. Reguła ta ma zastosowanie w każdej dziedzinie życia, zaliczając w to płaszczyznę cywilnoprawną. Zaciągnięcie zobowiązania w kilka osób daje większą gwarancję jego wykonania. Gwarancja ta, leży zarówno w interesie wierzyciela, jak i dłużników. Dlatego też, ustawodawca, wychodząc z tego założenia, postanowił uregulować kwestię stosunków, opierających się na zasadzie wielości podmiotów po jednej stronie – dłużników lub wierzycieli.

Solidarność może objawiać się w dwóch postaciach. Wystąpić może jako solidarność bierna – dłużników, bądź też solidarność wierzycieli (tzw. czynna).

Jak definiowana jest solidarność?

Ustawa definiuje wielość dłużników w następujący sposób:

Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia wszystkich pozostałych. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.

Przeciwieństwem solidarności dłużników jest solidarność wierzycieli.

Kilku wierzycieli może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich. Dłużnik może spełnić świadczenie, według swego wyboru, do rąk któregokolwiek z wierzycieli solidarnych. Jednakże w razie wytoczenia powództwa przez jednego z wierzycieli dłużnik powinien spełnić świadczenie do jego rąk.

Kiedy zobowiązanie jest solidarne?

Solidarność może wynikać bądź to z czynności prawnej, bądź też z mocy ustawy. Przepisy nie przewidują sytuacji, w której solidarność wierzycieli byłaby powołana z mocy przepisów prawa. Ten rodzaj solidarności może powstać wyłącznie na podstawie umowy.

Solidarność dłużników z mocy prawa, występuje m.in. w sytuacjach:

  1. odpowiedzialności spadkobierców do chwili działu spadku;

  2. odpowiedzialności małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny;

  3. zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego wspólnego mienia, chyba że postanowiono inaczej.

Niemniej jednak, najczęstszym sposobem powstania solidarności – jest umowa.

Należy zaznaczyć, iż nawet w sytuacji, gdy każdy z dłużników byłby zobowiązany w sposób odmienny albo wspólny dłużnik byłby zobowiązany w sposób odmienny względem każdego z wierzycieli - zobowiązanie może być solidarne. Oznacza to, iż dla istnienia solidarności nie jest konieczna tożsamość:

  • podstawy prawnej świadczenia, do którego zobowiązani są dłużnicy. Każdy z dłużników solidarnych może być zobowiązany na podstawie odrębnego tytułu prawnego
  • świadczenia - każdy dłużnik może być zobowiązany do wykonania odmiennego świadczenia
  • wysokości świadczenia - w sytuacji, gdy wysokość zobowiązań dłużników jest różna. Zobowiązanie staje się solidarne do wysokości najniższego świadczenia.
  • miejsca, terminu, sposobu spełnienia świadczenia.

Jakie skutki wywołuje solidarność bierna?

W przypadku solidarności dłużników, najważniejszym jej skutkiem, jest uprawnienie wierzyciela do żądania wykonania całości lub części świadczenia od któregokolwiek z dłużników. Dzięki temu wierzyciel może wystosować swe roszczenia do osoby, która według niego daje największe gwarancje zrealizowania zobowiązania. Im większa liczba dłużników solidarnych, tym większa szansa na uzyskanie zaspokojenia swoich roszczeń, ponieważ większa jest liczba potencjalnych osób, które będą w stanie spłacić dług.

Porady prawne

Dopóki zobowiązanie istnieje, dopóty między dłużnikami istnieć będzie solidarność.

Jak kształtują się relacje pomiędzy współdłużnikami?

Co się dzieje w sytuacji, gdy jeden z dłużników wyręczył pozostałych i spłacił całe zobowiązanie, bądź też jego znaczną część? Rozstrzygającą kwestią jest treść stosunku prawnego pomiędzy współdłużnikami. Umowa między nimi decyduje, czy i w jakich częściach, dłużnik może żądać zwrotu spełnionego świadczenia od współdłużników.

Jeżeli takiej umowy nie było, wówczas przyjmuje się, iż dłużnik, który spełnił świadczenie ponad część do której był zobowiązany, może żądać zwrotu w częściach równych. Spełnienie świadczenia może nastąpić wprost - poprzez jego wykonanie, bądź też w drodze wykonania innego świadczenia za zgodą wierzyciela, czy też potrącenia wzajemnych wierzytelności.

1. Niewypłacalność jednego z dłużników

Ustawodawca przewidział możliwość zaistnienia sytuacji, w której jeden ze współdłużników okazałby się niewypłacalny. Z perspektywy wierzyciela, to może on żądać wykonania zobowiązania od pozostałych dłużników. Pogarsza się natomiast sytuacja zobowiązanych. W takiej sytuacji, część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między współdłużników, powiększając ich własne. Dłużnik, który powołuje się na swoją niewypłacalność, musi ten stan udowodnić. Powinien wykazać np.: fakt nieskuteczności egzekucji (postanowienie o umorzeniu postępowania), czy też przedłożyć wykaz majątku złożonym przez dłużnika w postępowaniu o wyjawienie majątku.

2. Działania niekorzystne jednego z dłużników

Niebagatelne znaczenie, ma zasada, wedle której postępowanie jednego ze współdłużników nie może pogarszać sytuacji pozostałych. Chodzi tu zarówno o działanie, jak i zaniechanie. Ustawa wymienia kwestię biegu przedawnienia - przerwanie lub jego zawieszenie w stosunku do jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników. Podobnie rzecz się ma w przypadku zwolnienia z długu lub zrzeczenia się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych.

Jak kształtują się stosunki między dłużnikami a wierzycielem?

1. Zarzuty

Dłużnik solidarny może bronić się zarzutami które przysługują mu osobiście względem wierzyciela, jak również tymi, które ze względu na sposób powstania lub treść zobowiązania są wspólne wszystkim dłużnikom.

Wyrok zapadły na korzyść jednego z dłużników solidarnych zwalnia współdłużników, jeżeli uwzględnia zarzuty, które są im wszystkim wspólne. Dłużnik solidarny nie może powoływać się na zarzuty przysługujące innemu dłużnikowi osobiście. Zarzutami wspólnymi mogą być m.in. te, odnoszące się do niezachowania należytej formy, pozorności umowy, pierwotnej niemożliwości jej wykonania, sprzeczności z ustawą, czy też zarzut iż wierzyciel został zaspokojony przez innego współdłużnika.

2. Odnowienie długu

Odnowienie (nowacja) - czyli umorzenie dotychczasowego zobowiązania i zastąpienie go nowym - dokonane między wierzycielem a jednym z dłużników solidarnych, co do zasady zwalnia współdłużników. Niemniej jednak, wierzyciel może zastrzec, iż zachowuje przeciwko nim swe prawa. Zastrzeżenie to powinno być uczynione w umowie nowacji. Zgoda, czy nawet wiedza pozostałych współdłużników o fakcie zawarcia odnowienia nie jest wymagana i nie wpływa na skuteczność  tej umowy.

3. Zwłoka wierzyciela

Jeżeli wierzyciel popadnie w zwłokę względem dłużnika lub dłużników solidarnych, skutki tejże rozciągają się na pozostałych dłużników oraz współwierzycieli. Każdy z dłużników może wówczas złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, oraz żądać naprawienia wynikłej szkody. Dzięki temu dłużnik nie popada w zwłokę, przez co nie musi ponosić ujemnych jej konsekwencji.

Stosunki między współwierzycielami

1. Spełnienie świadczenia

Każdy z wierzycieli, może wytoczyć dłużnikowi powództwo o świadczenie. Konsekwencją tego, jest obowiązek dłużnika, spełnienia świadczenia do jego rąk. Tylko ten wierzyciel będzie wówczas uprawniony do przyjęcia świadczenia, ze skutkiem umorzenia zobowiązania wobec wszystkich wierzycieli.

W sytuacji, gdy powództwo zostało wydane przez kilku wierzycieli - dłużnik winien wykonać świadczenie do ich rąk łącznie. Powództwo wytoczone przez wierzyciela po wytoczeniu powództwa przez innego wierzyciela, zostanie oddalone przez sąd.

2. Regres wierzycieli

Podobnie jak w sytuacji solidarności biernej, również wierzycielom przysługuje prawo do tzw. regresu - innymi słowy rozliczenia się między sobą. W sytuacji, gdy jeden z wierzycieli solidarnych przyjął świadczenie, treść istniejącego między współwierzycielami stosunku rozstrzyga o kwestii ewentualnych rozliczeń. Jeżeli nie ma postanowień dotyczących tej kwestii, wówczas przyjmuje się, iż wierzyciel, który przyjął świadczenie, jest odpowiedzialny względem współuprawnionych wierzycieli (wierzycieli solidarnych) w częściach równych.

 

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. (...)

Jak się rozliczyć przy odpowiedzialność in solidum?

Jak się rozliczyć przy odpowiedzialność in solidum?

W stanie faktycznym sprawy powód oraz pozwany odpowiadali in solidum za szkodę wyrządzoną T. B., M. B. i Ż. B. Pozwany ponosił odpowiedzialność deliktową jako faktyczny pośrednik sprzedaży kradzionego samochodu, natomiast powód odpowiadał za nienależyte wykonanie zobowiązania (...)

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

Od 17 października w całym kraju rząd wprowadza nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. (...)

Jaka będzie nowa konstytucja?

Jaka będzie nowa konstytucja?

Obywatele mają zdecydować o kształcie przyszłej konstytucji Kancelaria prezydenta planuje co najmniej 16 otwartych spotkań dotyczących referendum konsultacyjnego ws. konstytucji. "Chcemy, żeby około 10 pytań w referendum dotyczącym konstytucji to były pytania, które stanowić będą (...)

Program \

Program \"Solidarność pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+\"

  Osoby 50-letnie mają kłopoty ze znalezieniem pracy, a często są „wypychane" na wcześniejsze emerytury. W efekcie, w Polsce mamy najniższy w Unii Europejskiej wskaźnik zatrudnienia 50-latków. Rząd chce to zmienić poprzez program „Solidarność pokoleń", który (...)

Równouprawnienie oraz solidarność pokoleniowa

Równouprawnienie oraz solidarność pokoleniowa

  Przyjmując raport dotyczący niedyskryminacji ze względu na płeć, Parlament Europejski podkreślił, że solidarność międzypokoleniowa jest jednym ze strukturalnych i kluczowych rozwiązań europejskiego modelu społecznego.   Posłowie wezwali państwa członkowskie do wypełnienia (...)

Jaskółki rynku pracy - EQUAL

Jaskółki rynku pracy - EQUAL

- Dzisiejsza konferencja podsumowuje to, co wspólnym wysiłkiem beneficjentów i różnych instytucji udało się osiągnąć dzięki realizacji programu EQUAL - powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Jarosław Pawłowski, rozpoczynając konferencję „Jaskółki (...)

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy z małżonką współwłaścicielami domu jednorodzinnego i posiadamy osobno po 25% udziału. W 1998 r. zmarła współwłaścicielka 50% udziału, a po jej śmierci zgłosił się do nas mężczyzna podający się za jej spadkobiercę. Do dnia dzisiejszego nie dokonał odpowiednich (...)

Egzaminy odbędą się planowo, nauczyciele dostaną podwyżki

Egzaminy odbędą się planowo, nauczyciele dostaną podwyżki

Zostało podpisane porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. Podpisane porozumienie pomiędzy rządem a oświatową „Solidarnością” oznacza wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6%. Łączny wzrost wynagrodzenia (...)

Zakaz handlu w niedziele

Zakaz handlu w niedziele

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele wejdzie w życie 1 marca 2018 r. i właśnie od tego momentu w kolejnych miesiącach przyszłego roku będą dwie niedziele handlowe (pierwsza i ostatnia), w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu (ostatnia), a od 2020 r. zakaz handlu obowiązywał będzie (...)

Co z orzeczeniami wydanymi wobec osób represjonowanych w stanie wojennym?

Co z orzeczeniami wydanymi wobec osób represjonowanych w stanie wojennym?

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych w stanie wojennym następującymi słowy: Otrzymałem pismo p. Sławomira Karpińskiego, pełnomocnika Stowarzyszenia (...)

Spór gazowy na forum Parlamentu

Spór gazowy na forum Parlamentu

  Sprawa sporu gazowego między Ukraina i Rosją oraz przerwania dostaw gazu do Unii Europejskiej była przedmiotem dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Informacje o aktualnej sytuacji przedstawił posłom wicepremier Czech, które przewodniczą w tym półroczu (...)

Na czym polega zawód doradcy podatkowego?

Na czym polega zawód doradcy podatkowego?

Kim jest doradca podatkowy? Pierwsi profesjonalni doradcy podatkowi pojawili się w naszym kraju wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej. Zawód doradcy podatkowego został w Polsce oficjalnie uznany dopiero w 1997 r. Jest więc profesją stosunkowo młodą. Podstawy funkcjonowania tej grupy zawodowej, (...)

Zakładowa, czy międzyzakładowa organizacja związkowa? - opinia prawna

Zakładowa, czy międzyzakładowa organizacja związkowa? - opinia prawna

Stan faktyczny Organizacja związkowa zrzesza członków - będących pracownikami trzech różnych pracodawców: 33 pracowników jednego, 45 pracowników drugiego i 3 (w tym Przewodniczący komisji zakładowej) trzeciego pracodawcy. Jak w stosunku do tej organizacji rozumieć nowy art.25(1).1 ustawy (...)

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktyczny Przed 2000 rokiem prowadziłem działalność gospodarczą w spółce cywilnej. Między innymi z powodu nieudolności wspólnika zaprzestałem działalności, która spowodowała zadłużenie u dostawców. Były sprawy sądowe i chyba nakazy zapłaty zostały wydane. Nie dostałem żadnego (...)

Dyskusja o wynikach szczytu Rady Europejskiej (19-20 marca 2009 r.)

Dyskusja o wynikach szczytu Rady Europejskiej (19-20 marca 2009 r.)

Jak zawsze po spotkaniu szefów państw i rządów, posłowie zapoznali się decyzjami podjętymi na wiosennym szczycie Rady Europejskiej. Debata w PE rozpoczęła się dosłownie w kilkanaście godzin po przegranym przez czeski rząd wotum nieufności, ale ta sprawa, choć obecna w wypowiedziach, nie (...)

Problematyka odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki na postawie 299 ksh a wygaśnięcie jego mandatu.

Problematyka odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki na postawie 299 ksh a wygaśnięcie jego mandatu.

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki uregulowana jest w art. 299 ksh i ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej o charakterze deliktowym.[1] Tym samym jest odpowiedzialnością własną członka zarządu dłużnej spółki za szkodę wyrządzoną wierzycielowi. (...)

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

  W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd Donalda Tuska już na starcie zadeklarował, że podejmie z tym środowiskiem współpracę. W rocznicę gabinetu PO-PSL realizację tych deklaracji oceniamy pozytywnie (...)

Budowa gazociągu północnego musi być zgodna z prawodawstwem UE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Budowa gazociągu północnego musi być zgodna z prawodawstwem UE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Planowany gazociąg północny na dnie Bałtyku jest jednym z wielu gazowych projektów infrastrukturalnych niezbędnych do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania UE na gaz. Należy jednak dokładnie zbadać jego wpływ na środowisko naturalne, dokładniej monitorować realizację tego (...)

Zmiany w zasadach uznawania reprezentatywności organizacji pracowników i pracodawców

Zmiany w zasadach uznawania reprezentatywności organizacji pracowników i pracodawców

Sejm znowelizował ustawę o Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewówdzkich komisjach dialogu społecznego. Ustawa ta reguluje funkcjonowanie Komisji Trójstronnej, którastanowi forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców (...)

Polityka dla seniorów

Polityka dla seniorów

Z roku na rok przybywa w Polsce osób starszych. To naturalna konsekwencja tego, że znacznie wydłużyła się w ostatnich latach średnia długość życia. Nikogo nie powinno więc dziwić, że polityka społeczna wobec osób starszych to jeden z priorytetów działań rządu. Rada (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Gmina spadkobiercą udziału w mieszkaniu

Gmina spadkobiercą udziału w mieszkaniu

Wszyscy spadkobiercy ustawowi odrzucili spadek. Zmarły nie zostawił testamentu. Masą spadkową jest połowa prawa własnościowego do mieszkania spółdzielczego, w którym zamieszkuję wraz z dorosłym synem. Połowa prawa własnościowego należy do mnie (żony zmarłego spadkodawcy). Wiem, że (...)

Śmierć jednosobowego wspólnika i członka zarządu

Śmierć jednosobowego wspólnika i członka zarządu

Jednoosobowy właściciel spółki z o.o. umarł. Co zrobić by spadkobiercy mogli przejąc zarząd w spółce nie czekając na orzeczenie sądu w sprawie spadku, które trwa normalnie 3-4 miesiące, albo w dobrym przypadku 1-2 miesiące? Firma obecnie nie ma zarządu (zarząd był jednoosobowy) ani (...)

Podział praw do znaku towarowego

Podział praw do znaku towarowego

Jakie są możliwe sposoby podziału \"współwłasności\" prawa do znaku towarowego należącego do trzech osób? Osoby te umawiają się, że czerpią po równo korzyści z eksploatacji tego znaku. Jakie są zasady podziału, gdy jedna ze stron zapragnie wystąpić z tej \"współwłasności\" lub (...)

Współwłasność udziałów w sp. z o.o.

Współwłasność udziałów w sp. z o.o.

Czy można doprowadzić do scalenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zawarcie umowy spółki cywilnej w tym celu, tak by łącznie dotychczasowi wspólnicy spółki z o.o., posiadający indywidualnie udziały o wartości ogółem poniżej 500,- zł, po zawarciu umowy (...)

Roszczenie regresowe wspólnika spółki cywilnej

Roszczenie regresowe wspólnika spółki cywilnej

Pod koniec września 2007 r. rozwiązana została spółka, w której byłam wspólnikiem w 1/3. Z okresu działalności spółki pozostały zobowiązania wobec urzędów (US, ZUS) oraz dostawcy mediów. Zobowiązania te są egzekwowane na mnie. Jedno zobowiązanie spłaciłam, drugie spłacam, natomiast (...)

Solidarna spłata zadłużenia

Solidarna spłata zadłużenia

Sąd w postanowieniu kończącym postępowanie zasądził na rzecz moją i mojego brata solidarnie określoną kwotę pieniężną od trzech innych uczestników postępowania, odpowiadających również solidarnie. Czy zapis o "solidarności" oznacza, że którykolwiek z naszych dłużników może któremukolwiek (...)

Solidarność dłużników a współuczestnictwo

Solidarność dłużników a współuczestnictwo

Wobec spółdzielni istnieje zadłużenie za zapłatę czynszu za zajmowane przez małżonków mieszkanie. Wierzyciel złożył do sądu pozew tylko przeciwko żonie. Po otrzymaniu nakazu złożyłam sprzeciw. Wskazałam tylko zarzut formalny - zarzut nieprawidłowego określenia przez powoda wszystkich (...)

Odpowiedzialność solidarna dłużników

Odpowiedzialność solidarna dłużników

Co kryje się pod pojęciem, że podmioty (strony, pracodawcy) odpowiadają solidarnie? Solidarna odpowiedzialność dłużników polega na tym, że kilku dłużników (w tym przypadku pracodawcy) może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel (pracownik) może żądać całości lub części (...)

Nakaz zapłaty a śmierć dłużnika

Nakaz zapłaty a śmierć dłużnika

Wystąpiłem o nakaz zapłaty w trybie nakazowym przeciwko dwóm dłużnikom solidarnym. Sąd wydał nakaz, jednak już po jego wydaniu okazało się, iż jeden z dłużników zmarł. Co się stanie z wydanym nakazem zapłaty? Czy taki nakaz ma szansę się uprawomocnić? Czy może zostanie uchylony (...)

Opodatkowanie darowizny rodziców na rzecz dziecka

Opodatkowanie darowizny rodziców na rzecz dziecka

Czy dziecko obdarowane mieszkaniem przez swoich rodziców płaci podatek od darowizny i w jakiej wysokości. Ewentualnie czy rodzic jako darczyńca płaci jakieś podatki? Obowiązek podatkowy w przypadku darowizny ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy (por. art. 5 ustawy o podatku od spadków (...)

Czy po rozwodzie oboje małżonkowie powinni spłacać zaciągnięty kredyt?

Czy po rozwodzie oboje małżonkowie powinni spłacać zaciągnięty kredyt?

Pół roku temu wziąłem rozwód z moją żoną bez orzeczenia o winie, oraz bez podziału majątku. Podczas naszego małżeństwa, razem wzięliśmy parę kredytów, między innymi na samochód oraz sprzęt elektroniczny. W tych czasach miałem dobrze prosperującą firmę, która przynosiła naprawdę (...)

Egzekucja przeciwko jednemu z małżonków-dłużników

Egzekucja przeciwko jednemu z małżonków-dłużników

Wierzytelność na rzecz spółdzielni mieszkaniowej powstała w czasie trwania wspólności ustawowej małżonków. W 2005 r. spółdzielnia uzyskała w postępowaniu uproszczonym nakaz zapłaty przeciwko małżonkom, dotyczy to zapłaty za czynsz. Małżonkowie są zobowiązani do zapłaty solidarnie, (...)

Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej za dług

Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej za dług

Prowadziłem spółkę cywilną. Ustaliliśmy ze wspólnikiem, że spłacamy długi na pół. Zorganizowałem pieniądze i spłaciłem połowę wierzycieli. Wspólnik jednak się wykpił i czeka aż sprawa trafi do sądu i przyjdzie komornik do siedziby firmy (jego adres zamieszkania) i on wówczas odeśle (...)

Solidarna odpowiedzialność poręczyciela

Solidarna odpowiedzialność poręczyciela

Mam zająć się odzyskaniem pieniędzy z tytułu udzielonej pożyczki, na podstawie pisemnej umowy pożyczki. Oprócz pożyczkobiorcy (pewnej pani), pod umową pożyczki w miejscu opisanym jako "poręczyciel" podpisał się imieniem i nazwiskiem syn tej pani. Co prawda w jego wypadku nie ma wpisanego (...)

Solidarność dłużników i wierzycieli

Solidarność dłużników i wierzycieli

W wyroku sąd nakazał dłużnikom solidarnie zapłatę na rzecz powodów. Teraz jeden z tych powodów chce podpisać ze mną umowę przelewu powierniczego wierzytelności, abym dochodził od dłużników roszczeń zasądzonych. Jednak na moje pytanie, czy i drugi powód może figurować w umowie i podpisać (...)

Solidarność dłużników i wierzycieli

Solidarność dłużników i wierzycieli

W wyroku sąd nakazał dłużnikom solidarnie zapłatę na rzecz powodów. Teraz jeden z tych powodów chce podpisać ze mną umowę przelewu powierniczego wierzytelności, abym dochodził od dłużników roszczeń zasądzonych. Jednak na moje pytanie, czy i drugi powód może figurować w umowie i podpisać (...)

Solidarna spłata zadłużenia

Solidarna spłata zadłużenia

Sąd w postanowieniu kończącym postępowanie zasądził na rzecz moją i mojego brata solidarnie określoną kwotę pieniężną od trzech innych uczestników postępowania, odpowiadających również solidarnie. Czy zapis o "solidarności" oznacza, że którykolwiek z naszych dłużników może któremukolwiek (...)

Roszczenie regresowe wspólnika spółki cywilnej

Roszczenie regresowe wspólnika spółki cywilnej

Pod koniec września 2007 r. rozwiązana została spółka, w której byłam wspólnikiem w 1/3. Z okresu działalności spółki pozostały zobowiązania wobec urzędów (US, ZUS) oraz dostawcy mediów. Zobowiązania te są egzekwowane na mnie. Jedno zobowiązanie spłaciłam, drugie spłacam, natomiast (...)

Zawarcie ugody z wierzycielem

Zawarcie ugody z wierzycielem

W 2000 roku byłem wspólnikiem w spółce cywilnej. Pod koniec 2000 roku wystąpiłem ze spółki, ale pozostały zobowiązania. Teraz od dwóch lat prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą. Wierzyciele domagają się spłaty zobowiązań, ale nie mogą skontaktować się z pozostałymi byłymi (...)

Odpowiedzialność solidarna dłużników

Odpowiedzialność solidarna dłużników

Co kryje się pod pojęciem, że podmioty (strony, pracodawcy) odpowiadają solidarnie? Solidarna odpowiedzialność dłużników polega na tym, że kilku dłużników (w tym przypadku pracodawcy) może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel (pracownik) może żądać całości lub części (...)

Egzekucja przeciwko jednemu z małżonków-dłużników

Egzekucja przeciwko jednemu z małżonków-dłużników

Wierzytelność na rzecz spółdzielni mieszkaniowej powstała w czasie trwania wspólności ustawowej małżonków. W 2005 r. spółdzielnia uzyskała w postępowaniu uproszczonym nakaz zapłaty przeciwko małżonkom, dotyczy to zapłaty za czynsz. Małżonkowie są zobowiązani do zapłaty solidarnie, (...)

Dochodzenie należności od dłużnika solidarnego

Dochodzenie należności od dłużnika solidarnego

Czy w prawodawstwie polskim istnieje instytucja ochrony dłużnika przed działaniami wierzyciela? Czy tę funkcję spełnia zażalenie na działania komornika? Jeśli tak, to jakie możliwości pozostają dłużnikowi na skorzystanie z tych praw? Wierzyciel wystąpił do komornika o egzekucję całości (...)

Nabycie na licytacji przez dwie osoby

Nabycie na licytacji przez dwie osoby

Czy dwie osoby fizyczne mogą dokonać zakupu nieruchomości (po 50% udziałów) podczas licytacji sądowej (komorniczej)? Dwie osoby fizyczne mogą stanowić stronę umowy sprzedaży i na podstawie tej umowy nabyć nieruchomość na współwłasność w częściach ułamkowych. Jednakże należy (...)

Odnowienie długu a solidarność dłużników

Odnowienie długu a solidarność dłużników

Jak odnowienie długu wpływa na solidarność dłużników? W pierwszej kolejności należy wskazać na treść art. 374 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym odnowienie dokonane między wierzycielem a jednym z dłużników solidarnych zwalnia współdłużników, chyba (...)

Solidarność dłużników a współuczestnictwo

Solidarność dłużników a współuczestnictwo

Wobec spółdzielni istnieje zadłużenie za zapłatę czynszu za zajmowane przez małżonków mieszkanie. Wierzyciel złożył do sądu pozew tylko przeciwko żonie. Po otrzymaniu nakazu złożyłam sprzeciw. Wskazałam tylko zarzut formalny - zarzut nieprawidłowego określenia przez powoda wszystkich (...)

Nakaz zapłaty a śmierć dłużnika

Nakaz zapłaty a śmierć dłużnika

Wystąpiłem o nakaz zapłaty w trybie nakazowym przeciwko dwóm dłużnikom solidarnym. Sąd wydał nakaz, jednak już po jego wydaniu okazało się, iż jeden z dłużników zmarł. Co się stanie z wydanym nakazem zapłaty? Czy taki nakaz ma szansę się uprawomocnić? Czy może zostanie uchylony (...)

Odpowiedzialność prokurenta i wspólnika

Odpowiedzialność prokurenta i wspólnika

Czy będąc prokurentem spółki z o.o. i posiadając jednocześnie większość udziałów w tej spółce ponoszę odpowiedzialność materialną za zobowiązania spółki? Sytuacja prokurenta i wspólnika spółki różni się znacznie, dlatego też obie sytuacje zostaną omówione oddzielnie. I. Prokurent (...)

Egzekucja od dłużników solidarnych

Egzekucja od dłużników solidarnych

Kolega taty był pożyczkobiorcą a on sam z 2 innymi osobami żyrantami tej pożyczki. Niestety nie spłacał jej, czego następstwem było oddanie sprawy o ściągnięcie długu do sądu. Sąd wydał nakaz zapłaty, w którym wszystkim 4 osobom nakazał solidarną spłatę należności głównej wraz (...)

Definicja podzielnego i niepodzielnego świadczenia

Definicja podzielnego i niepodzielnego świadczenia

Czy można na konkretnym przykładzie jasno określić jaka jest różnica miedzy świadczeniem podzielnym a niepodzielnym w przypadku umowy o roboty budowlane? Sąd Najwyższy w sprawie IV CKN 821/00 orzekł, że świadczenie rzeczy oznaczonej co do tożsamości jest zawsze niepodzielne. Bez względu (...)

Solidarna odpowiedzialność poręczyciela

Solidarna odpowiedzialność poręczyciela

Mam zająć się odzyskaniem pieniędzy z tytułu udzielonej pożyczki, na podstawie pisemnej umowy pożyczki. Oprócz pożyczkobiorcy (pewnej pani), pod umową pożyczki w miejscu opisanym jako "poręczyciel" podpisał się imieniem i nazwiskiem syn tej pani. Co prawda w jego wypadku nie ma wpisanego (...)

Regres roszczenia w przypadku solidarności dłużników

Regres roszczenia w przypadku solidarności dłużników

Czy w przypadku kiedy ja jako poręczyciel spłacę cały dług, mogę zażądać od pozostałych poręczycieli i tych, którzy wzięli kredyt uregulowania należności wobec mnie? Zgodnie z art. 366 Kodeksu cywilnego: § 1 Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, (...)