Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

Celem ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r., poz. 648) jest ograniczenie oszustw podatkowych oraz trudności w określaniu wysokości zobowiązań podatkowych, wynikających z wzrastającej liczby przeprowadzanych transakcji transgranicznych. Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy unijne oraz umożliwia wymianę informacji z innymi niż unijne państwami w oparciu o procedury Common Reporting Standard (CRS). 

Jakie są cele nowych przepisów?

Ustawa służy realizacji 3 zasadniczych celów:

  • uporządkowaniu i uregulowaniu w jednym akcie prawnym zagadnień związanych z wymianą informacji podatkowych;
  • wprowadzeniu regulacji umożliwiających automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z państwami innymi niż unijne w oparciu o procedury Common Reporting Standard (CRS), do czego Polska zobowiązała się w podpisanym w dniu 29 października 2014 r. „Wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych”);
  • implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów prawa unijnego, tj.: dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359 z 16.12.2014, str. 1), dyrektywy Rady (UE) 2015/2060 z dnia 10 listopada 2015 r. uchylającej dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 1), dyrektywy Rady (UE) 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2015, str. 1) oraz dyrektywy Rady (UE) 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 8).

Porady prawne

Co reguluje nowa ustawa?

Ustawa normuje:

  1. zasady i tryb dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami;
  2. właściwość organów w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami;
  3. obowiązki instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji podatkowych na wniosek właściwego organu;
  4. obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o rachunkach raportowanych, o których mowa w dziale III, oraz zasady kontroli ich wykonywania;
  5. obowiązki jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów, o której mowa w dziale V, w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o tych jednostkach.

Przepisy ustawy nie będą natomiast miały zastosowania do wymiany informacji dla celów podatkowych na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych w Warszawie dnia 7 października
2014 r. Ponadto ustawa wprowadza zmiany w następujących aktach prawnych: ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137, z późn. zm.), ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. poz. 1712 oraz z 2016 r. poz. 1579 i 1948) oraz ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932).

Od kiedy nowe przepisy obowiązują?

Ustawa weszła w życie z dniem  3 kwietnia 2017 r., z wyjątkiem: przepisów wprowadzających zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, niektórych przepisów wprowadzających zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Kodeksie karnym skarbowym oraz dwóch przepisów przejściowych, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2017 r. oraz działu poświęconego automatycznej wymianie informacji o rachunkach raportowanych, przepisu statuującego kary pieniężne wobec raportującej instytucji finansowej, regulacji wprowadzających zmiany w ustawie o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, niektórych przepisów wprowadzających zmiany w Ordynacji podatkowej i Kodeksie karnym skarbowym oraz części przepisów przejściowych, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r.

 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne