Zaniechanie poboru podatku od umorzonych czynszów

2.3.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Na mocy nowych przepisów umorzone w latach 2016-2017 przez jednostki samorządu terytorialnego należności dotyczące zaległych czynszów za najem lokali mieszkalnych oraz innych związanych z użytkowaniem tych lokali tytułów (wymienionych w rozporządzeniu) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od jakich umorzonych opłat lokatorów nie trzeba płacić podatku dochodowego? Czy umorzone kwoty należy wykazywać w zeznaniu rocznym PIT?

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (Dz.U. poz. 380) weszło w życie w 28 lutego 2017 r. Zawiera ono rozwiązania regulacyjne mające na celu zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umorzenia przez jednostki samorządu terytorialnego należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

Mianowicie, zarządzono nim zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu (przychodu) z tytułu umorzenia, zgodnie z zasadami określonymi na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) lub uchwałą, o której mowa w art. 59 ust. 3 tej ustawy:

1) zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego;

2) zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych;

3) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego;

4) odsetek od należności, o których mowa w pkt 1–3; 5) nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których mowa w pkt 1–4, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zaniechanie to ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

A zatem, na mocy nowych przepisów umorzone w latach 2016-2017 przez jednostki samorządu terytorialnego należności dotyczące zaległych czynszów za najem lokali mieszkalnych oraz innych związanych z użytkowaniem tych lokali tytułów (wymienionych w rozporządzeniu) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Oznacza to, że dochodów tych nie należy wykazywać w rocznych zeznaniach podatkowych składanych za lata 2016 i 2017 oraz nie podlegają one obowiązkowi wykazania w informacji PIT-8C. W razie złożenia zeznania podatkowego za 2016 r., w którym ujęto już te należności, podatnik może złożyć korektę zeznania.

Porady prawne

"Dzięki tym rozwiązaniom osoby wynajmujące lokale komunalne i socjalne, które znalazły się w trudnej sytuacji i uzyskały umorzenie należności, lub ich części, nie będą musiały odprowadzać podatku z tego tytułu. Przemawia za tym ważny interes społeczny" – wyjaśnił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Poza tym rozwiązaniem przewidującym zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z używaniem lokalu mieszkalnego na lata 2016 i 2017, opracowane zostaną także projekty rozwiązań ustawowych, które będą obowiązywać od 2018 r. Regulacje te opracowywane są we współpracy resortu finansów ze stroną samorządową. W wyniku ich wejścia w życie jednostki samorządu terytorialnego nie będą obowiązane do sporządzenia i przekazania rocznych informacji PIT- 8C w odniesieniu do przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne