Zasady rozliczania i płacenia podatku od przychodów z budynków

MF o tzw. minimalnym podatku dochodowym

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczą pozycji 213 i 214 formularza CIT-8(26) składanego za 2018 r.

Porady prawne

Kiedy można żądać zwrotu minimalnego podatku dochodowego?

Od 2018 r. obowiązują regulacje dotyczące tzw. minimalnego podatku dochodowego – art. 24b ustawy z 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej "ustawa o CIT").

Przepisy wprost określają przypadki, kiedy podatek ten może nie zostać wpłacony, bądź też odliczony od podatku obliczonego na zasadach ogólnych. Podatnicy mają również możliwość wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot całości lub części tego podatku.

Co do zasady, minimalny podatek dochodowy wyznacza minimalny poziom CIT, który podatnik jest obowiązany zapłacić. W sytuacji zatem, gdy podatek obliczony wg zasad ogólnych zgodnie z art. 19 ustawy o CIT nie występuje lub jest niższy od minimalnego podatku dochodowego, wówczas minimalny podatek dochodowy - w całości lub części - nie może podlegać zwrotowi jako nadpłata.

W sytuacji jednak, w której podatnik wpłacił większą kwotę podatku minimalnego niż należna i jednocześnie nie odliczył jej od podatku obliczonego na podstawie art. 19 ustawy o CIT, może wystąpić o zwrot tej różnicy, składając stosowny wniosek na podstawie art. 24b ust. 15 ustawy o CIT.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne