Zmiany dotyczące rynków dla rolników

Co przewiduje ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Nowelizacja zawiera rozwiązania polegające na rozciągnięciu rozwiązań prawnych określonych obecnie w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zamówień na dostawy z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. - Prawo zamówień publicznych, również na dostawy mięsa wyłącznie wieprzowego, pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie.

Ustawa ma więc na celu objęcie rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obok dotychczas wskazanych produktów mięsnych, również mięsa ze świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie.

W dotychczasowym brzmieniu ustawa wyłączała jedynie obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. - Prawo zamówień publicznych do zamówień na dostawy produktów mięsnych.

Porady prawne

Nowelizacja wprowadza szereg warunków, od spełnienia których zależy udzielenie zamówienia bez stosowania Prawa zamówień publicznych. Świnie, od których pochodzą produkty mięsne lub mięso, muszą m.in. być zaopatrzone w świadectwo zdrowia, a produkty mięsne spełniać wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz szczególne wymagania określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawodawca zobowiązał jednocześnie jednostki sektora finansów publicznych, które udzielają zamówień na dostawę mięsa lub produktów z mięsa wieprzowego, które co do rodzaju, składu lub właściwości spełniają wymagania odpowiadające bądź podobne do wymagań określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, do udzielania w pierwszej kolejności zamówień na dostawy mięsa lub produktów mięsnych w rozumieniu nowelizowanej ustawy. Udzielenie zamówienia niezgodnie z powyższym wymogiem stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Nowelizacja weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 9 października br.

Co przewiduje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w  celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych? 

Ustawa wprowadza zmiany mające na celu wzmocnienie kontroli w odniesieniu do identyfikacji oraz informacji przekazywanych konsumentom w oznakowaniu artykułów rolno-spożywczych, w tym owoców i warzyw świeżych, oraz wyeliminowanie stwierdzonych nieuczciwych działań, polegających m.in. na przepakowywaniu owoców i warzyw przywożonych z zagranicy i sprzedawaniu ich jako polskie.

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wprowadzono obowiązek posiadania przez każdy podmiot wprowadzający artykuły rolno-spożywcze do obrotu, informacji, które umożliwiają identyfikację tego artykułu i odróżnienie go od innych artykułów rolno-spożywczych. W przypadku niedopełnienia powyższego wymogu, w ustawie przewidziano kary pieniężne. Zmiany dotyczą również wzmocnienia nadzoru nad działalnością osób wpisanych do rejestru rzeczoznawców (próbobiorców i klasyfikatorów tusz zwierząt rzeźnych oraz owoców i warzyw), które mają pozwolić na skuteczną weryfikację obiektywności rzeczoznawców zatrudnionych np. przez podmioty skupujące.

W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu wprowadzono zmiany umożliwiające działania kontrolne na podstawie imiennego okresowego upoważnienia. Zmiany mają również na celu zastąpienie kary grzywny, wyższymi karami pieniężnymi za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw. Wprowadzono dodatkowe kary – za nieokazanie dokumentów towarzyszących danej partii owoców lub warzyw lub niezamieszczenie w tych dokumentach wymaganych informacji, albo podanie informacji nieprawdziwych oraz za ponowne wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw, wobec których zostało wydane orzeczenie o niezgodności warzyw i owoców z wymogami unijnymi.

Zmiany w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców mają na celu umożliwienie skutecznego podejmowania działań w przypadku podejrzenia popełnienia czynu niedozwolonego, zagrożonego administracyjną karą pieniężną. Ustawa określa, że kontrole przeprowadzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, będą wyłączone spod obowiązku wcześniejszego zawiadomienia przedsiębiorcy o tej kontroli.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 8 września br.

Zob. też: Większe kontrole rynków rolnych?

Co przewiduje ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych?

Nowelizacja zmienia organ upoważniony do wymierzania kar pieniężnych za nieprzekazanie przez podmioty skupujące mleko do dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informacji miesięcznych na temat ilości skupionego mleka. Zamiast dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR, będą to dyrektorzy oddziałów terenowych KOWR.

Nowelizacja znosi obowiązujący w przepisach podział kompetencji pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) w zakresie przekazywanych przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka.

Ustawa ma na celu zniesienie obowiązującego w przepisach podziału kompetencji pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa  Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwaną dalej „”), w zakresie przekazywanych przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka. Przedmiotowa ustawa zmienia organ upoważniony do wymierzania kar pieniężnych z tytułu nieprzekazania przez podmioty skupujące mleko do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR miesięcznych informacji dotyczących ilości skupionego mleka – z dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na dyrektora oddziału terenowego KOWR.

W ustawie doprecyzowano, właściwość miejscową dyrektora oddziału regionalnego ARiMR uprawnionego do przeprowadzania kontroli uznanych organizacji producentów i uznanych zrzeszeń organizacji producentów oraz uznanych organizacji międzybranżowych, a także doprecyzowano właściwość miejscową dyrektora oddziału terenowego KOWR uprawnionego do przeprowadzania kontroli pierwszych podmiotów skupujących mleko. 

Przedmiotowa ustawa wprowadza zasadę, że we wniosku o wydanie świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni oraz magazynów, numer w centralnym rejestrze przedsiębiorców zastępuje się numerem z ewidencji producentów.

Ponadto ustawa modyfikuje sposób publikacji formularzy wniosków o wydanie świadectwa autoryzacji oraz warunki formalne takich wniosków. Wnioski składać się będzie do Dyrektora Generalnego KOWR w formie papierowej, na formularzach opracowanych przez ARiMR, udostępnionych na stronach internetowych ARiMR i KOWR.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 9 września br.

Zob. też: Propozycje zmian dla podmiotów skupujących mleko

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne