Zmiana ustawy o Radzie Ministrów

Nowelizacja umożliwia prezesowi Rady Ministrów przyznawanie osobom fizycznym w szczególnie uzasadnionych wypadkach (wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Nowelizacja przewiduje ponadto zwolnienie nagrody specjalnej z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zniesienie obowiązku wliczania jej do dochodu służącego do ustalenia prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Co przewiduje ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw?

Jest to ustawa przyznająca premierowi prawo do wręczania nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia sportowe, naukowe lub w dziedzinie kultury.

Porady prawne

Celem nowelizacji jest więc umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów przyznawania osobom fizycznym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. 

Ustawa zmienia ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustawę  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W zmianie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawa przewiduje zwolnienie przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów nagrody specjalnej z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W zmianie do ustawy o pomocy społecznej wprowadzone zostało wyłączenie z wliczania nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów do dochodu ustalanego na potrzeby systemu pomocy społecznej.

Od kiedy zmiany obowiązują?

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli z dniem 13 lutego br. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne