Gdzie trafią środki Funduszu Rezerwy Demograficznej?

29.6.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W Sejmie jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przygotowany przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Co przewidziano?

W projekcie nowelizacji ustawy określono nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), pochodzących z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela FRD.

FRD zarządza aktywami: 25,3 mld zł – środki bilansowe i 11,7 mld zł – środki pozabilansowe (stan na styczeń 2018 r.). Na kontach pozabilansowych zapisane są m.in. obligacje Krajowego Funduszu Drogowego w kwocie 8,8 mld zł, stanowiące prawie 35 proc. portfela FRD. Skład portfela FRD (środki bilansowe) w przeważającej mierze to papiery skarbowe (ok. 74 proc.), które dają średnią dochodowość roczną 3,15 proc.

Zaproponowano, aby FRD mógł lokować środki uzyskane z wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego na takich samych zasadach, jak pozostałe aktywa. Obecnie może je bowiem lokować wyłącznie w depozyty bankowe. 

Porady prawne

Ze względu na wysoką kwotę wolnych środków uzyskanych z wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego oraz sytuację rynkową: niskie stopy procentowe na rynku lokat międzybankowych (ok. 1,5 proc.) oraz zmniejszoną podaż papierów skarbowych emitowanych przez Ministerstwo Finansów – FRD jest zainteresowany nabywaniem długoterminowych papierów z gwarancją państwa. Chodzi o osiąganie lepszych wyników w zarządzaniu powierzonymi środkami niż jest to możliwe z lokowania środków w lokaty bankowe.

FRD posiada bezpieczną i przejrzystą strategię inwestowania, cechuje się wysoką płynnością posiadanych aktywów, a osiągane wyniki inwestycyjne sytuują go w czołówce funduszy rynkowych o zbliżonym portfelu inwestycyjnym. FRD ulokował się pod względem osiąganych wyników inwestycyjnych, w porównaniu do funduszy stabilnego wzrostu funkcjonujących na rynku, m.in. na drugiej pozycji w okresie 10-letnim.

Kiedy proponowane przepisy mają wejść w życie?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 23 października 2018 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne