20.10.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

PKPP Lewiatan uważa, że zaproponowane w art. 29 ustawy zmiany przyczynią się do osłabienia efektywności kontroli wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Zmiany te wprowadzane są bez należytego, pełnego uzasadnienia merytorycznego. Dokonują one m.in. przekształcenia z dniem 1 stycznia 2010 r. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w państwowy fundusz celowy, pozbawiony osobowości prawnej, działający jako wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego. Natomiast w aspekcie organizacyjnym, PFRON, stanie się częścią Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zdaniem PKPP Lewiatan, o ile postulat konsolidacji finansów publicznych, zasługuje - co do zasady - na poparcie, o tyle w zakresie realizacji zadania publicznego jakim jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, potrzebny jest także efektywny mechanizm kontroli społecznej, dzięki któremu cele i ich realizacja są oparte o rzeczywiste potrzeby grup docelowych i głównych aktorów systemu.

Taką rolę nadzorczo-koncyliacyjną pełni Rada Nadzorcza PFRON. Przy tej ważnej funkcji Rady niezwykle istotna jest rola partnerów społecznych - reprezentantów organizacji pracodawców, związków zawodowych, a także reprezentantów organizacji pozarządowych. Dzięki obecnej strukturze Rada Nadzorcza w swoich decyzjach uwzględnia trzy kluczowe elementy: punkt widzenia pracodawców - jako tych podmiotów, które mają zatrudniać osoby niepełnosprawne; punkt widzenia pracowników, którzy mają korzystać z form aktywności zawodowej i społecznej; oraz szeroką wiedzę osób skupionych w organizacjach pozarządowych, dotyczącą środowiska osób niepełnosprawnych. Kontrola społeczna sprawuje również nadzór na finansami Funduszu oraz wpływa na efektywność wydatkowania środków. Decyzje te ponadto mają trudny do przecenienia walor akceptacji partnerów społecznych i tym samym przyczyniają się do budowania ładu społecznego.

W skutek zaproponowanych zapisów, ta dobrze działająca kontrola społeczna nad olbrzymimi środkami jakimi dysponuje PFRON, zostanie całkowicie zlikwidowana. Sam PFRON natomiast zostanie włączony do ministerstwa.

Porady prawne

Wiele decyzji będzie podejmowanych w sposób niestety charakterystyczny dla urzędów - z rozdźwiękiem między założeniami i rzeczywistością, bez należytego rozliczania z wykonanych zadań.

Może to doprowadzić w skrajnym przypadku do sytuacji, gdy działający system aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wymagający jedynie kilku zmian (w zakresie m.in. weryfikacji istnienia zbędnych przywilejów pracowniczych blokujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych; systemu orzecznictwa o niepełnosprawności; przepisów o rencie socjalnej) zostanie oderwany od rzeczywistych potrzeb jego beneficjentów.

Aby do tego nie dopuścić proponujemy zachowanie kontroli społecznej np. w formie rady konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu RP ds. Osób Niepełnoprawnych, która zatwierdzałaby plan działań w obszarze rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Alternatywną propozycją jest przekazanie części kompetencji Rady Nadzorczej PFRON do Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Proponowane zmiany mają także aspekt organizacyjny. Naszym zdaniem po wprowadzeniu w życie przepisów konsultowanego obecnie rozporządzenia ws. algorytmu przekazywanych środków PFRON do samorządu wojewódzkiego i powiatowego, podział zadań i środków pomiędzy Fundusz i samorządy będzie adekwatny do możliwości tych instytucji. W przypadku jednak proponowanej likwidacji PFRON duża część jego zadań zostanie delegowana do samorządów. Nie ma jednak żadnej pewności ich należytej realizacji. Co więcej, dotychczasowe wywiązywanie się samorządów z zadań, w tym zadań nadzorczych (np. nad warsztatami terapii zajęciowej) wskazuje na konieczność dużej poprawy w tym zakresie.

Należy zwrócić ponadto uwagę, że obecny podział kompetencji i środków jest optymalny (po uwzględnieniu nowelizacji ww. rozporządzenia ws. algorytmu), także pod względem kosztowym. Przy delegowaniu zadań PFRON do samorządów, nie dość, że dotychczas zatrudnieni urzędnicy przejdą do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, to jeszcze powstanie konieczność zatrudnienia dodatkowych urzędników w samorządach, tak by mogły one wywiązać się z dodatkowych zadań.
Oczywiście to samorząd terytorialny jest najbliżej obywateli i w założeniu ma najlepsze rozeznanie dotyczące faktycznych potrzeb mieszkańców.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Niepełnosprawność, (...)

Przedsiębiorca a PFRON

Przedsiębiorca a PFRON

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Środki (...)

Skąd PFRON ma wziąć środki na dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2008 r.?

Skąd PFRON ma wziąć środki na dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2008 r.?

Co przewiduje proponowana nowelizacja w zakresie dotacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który jest obecnie przedmiotem prac sejmowych, dotyczy umożliwienia przeznaczenia w 2008 r. realnych dotacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji (...)

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Z jakich nowych uprawnień np. do świadczeń medycznych mogą teraz skorzystać niektóre osoby niepełnosprawne? Jakie prawa zyskali rodzice niepełnosprawnych dzieci? - Przeczytaj. Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności Nowe przepisy przewidują korzystne zmiany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - dodatkowe pieniądze na leczenie i (...)

Jak zdobyć pieniądze na windę?

Jak zdobyć pieniądze na windę?

Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy? W Twoim budynku mieszka osoba niepełnosprawna, której trzeba zapewnić bezpieczny dostęp do lokalu? Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia! ##baner## Nowa forma wsparcia Państwowy (...)

Czy chore dzieci stracą terapię?

Czy chore dzieci stracą terapię?

Oto oświadczenie PFRON, w związku z opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita" artykułem zatytułowanym: „Chore dzieci stracą terapię" (Rzeczpospolita, 27.03.2009):  Artykuł zawiera nieprawdziwe informacje, które mają służyć wywarciu niedopuszczalnej presji na PFRON, w szczególności:Nieprawdą jest, że Fundacji Brata Alberta "odebrano" przyznaną (...)

Zmiany w systemie zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Zmiany w systemie zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

W MPiPS odbyła się konferencja prasowa, poświęcona wyjaśnieniu zmian, jakie nastąpiły z dniem 1 lipca 2008 r. w systemie zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, a także realizacji programu „PARTNER III" z dniem 1 stycznia 2009 r.   -  Zdajemy sobie sprawę, że zmiany (...)

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy jest świadczeniem mającym chronić sytuację zmniejszonej sprawności do pracy wskutek choroby. Za zmniejszoną sprawność do pracy uważa się sytuację, kiedy to pracownik z powodu choroby osiąga wynagrodzenie niższe od przeciętnego swojego zarobku z okresu, który stanowiłby podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymywać (...)

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy? Zasiłek wyrównawczy przysługuje wyłącznie ubezpieczonemu będącemu pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji bądź przyuczenia do określonej pracy. Jeśli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej (...)

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Gdzie zagwarantowane są prawa osób niepełnosprawnych? Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji, stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.). Ustawa zasadnicza (...)

Przedłużenie zasiłku chorobowego

Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Czym jest świadczenie rehabilitacyjne Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku chorobowego. Wówczas okres pobierania zasiłku chorobowego ulegnie wyczerpaniu zanim pracownik odzyska zdolność do pracy. Swego rodzaju przedłużeniem (...)

Polityka dla seniorów

Polityka dla seniorów

Z roku na rok przybywa w Polsce osób starszych. To naturalna konsekwencja tego, że znacznie wydłużyła się w ostatnich latach średnia długość życia. Nikogo nie powinno więc dziwić, że polityka społeczna wobec osób starszych to jeden z priorytetów działań rządu. Rada Ministrów o wsparciu dla seniorów Rada Ministrów przyjęła (...)

Komisja Europejska opublikowała odnowioną agendę społeczną

Komisja Europejska opublikowała odnowioną agendę społeczną

Komisja Europejska przedstawiła pakiet inicjatyw, które stanowią nowe zobowiązanie w zakresie europejskiego modelu społecznego. Pakiet ten wskazuje, w jaki sposób UE może przyczynić się do wspierania tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju kształcenia i umiejętności, zwalczanie dyskryminacji, wspieranie mobilności, a także podejmowanie starań o wydłużenie życia i poprawę (...)

Krajowy Program

Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010" przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia 2008 r. Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010". Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w związku z uczestnictwem Polski w otwartej metodzie koordynacji Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej.  Krajowy Program „Zabezpieczenie (...)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział jest obowiązkowy. Spis potrwa do 30 września 2021 roku.  Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia (...)

Ułatwienia dla absolwentów

Ułatwienia dla absolwentów

Senat zaakceptował bez poprawek projekt ustawy Sejmu zmieniającej ustawę o ułatwianiu zatrudniania absolwentów szkół. Projekt ten został przesłany 24 maja 2002r. do Senatu w ramach programu rządowego "Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca".Wprowadzone nowelizacją zmiany mają ułatwić absolwentom szkół rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez możliwość zwolnienia (...)

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Obowiązek pracodawcy Ustalanie i rozliczanie pracownikom czasu pracy należy do kompetencji pracodawcy, który jednak musi w tym zakresie stosować przepisy ochronne, zawarte w dziale szóstym Kodeksu pracy zatytułowanym „Czas pracy”. Przepisy tego działu określają przede wszystkim: normy czasu pracy, sposób obliczania wymiaru czasu pracy (liczby godzin pracy) (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Systemy czasu pracy

Systemy czasu pracy

W prawie pracy wymiar czasu pracy i jego rozkład nie są uregulowane w sposób jednolity. Podstawową normą czasu pracy, którą przewiduje Kodeks pracy, jest czas nie przekraczający 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Ustawodawca przewidział jednak możliwość wprowadzenia (...)

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

  Niektóre zakłady pracy, przedsiębiorstwa, urzędy, muszą być czynne nieraz i całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Chodzi tu o służbę zdrowia, Policję, zakłady energetyczne, ale też i wiele firm prywatnych. Zwłaszcza, gdy przedsiębiorstwo wykonuje usługi dla podmiotów znajdujących się po drugiej stronie globu – by niejako przeskoczyć różnicę (...)

Projekt dot. pracy zdalnej

Projekt dot. pracy zdalnej

Projekt skierowany do konsultacji międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych Całkowite lub hybrydowe wykonywanie pracy zdalnej, zasady jej wykonywania oraz nowość jaką jest okazjonalna praca zdalna - to jedne z głównych założeń projektu dotyczącego pracy zdalnej, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, który został dzisiaj skierowany do (...)

Zatrudnienie niepełnosprawnych. Wyższe wsparcie dla pracodawców

Zatrudnienie niepełnosprawnych. Wyższe wsparcie dla pracodawców

Od początku roku obowiązują znowelizowane przepisy wspierające zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Dzięki nim pracodawcy mogą liczyć na wyższe dofinansowanie przy zatrudnianiu niepełnosprawnych. Od 1 stycznia 2015 r. pracodawcy mogą otrzymać zwrot kosztów za przystosowanie stanowiska pracy dla zatrudnianej osoby niepełnosprawnej, pomieszczenia biurowego, adaptacji lub zakupu specjalnego (...)

Konsultacje z Komisją Europejską w sprawie pomocy państwa przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Konsultacje z Komisją Europejską w sprawie pomocy państwa przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- Podczas negocjacji z przedstawicielami unijnej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji udało nam się uratować polski system zatrudniania osób niepełnosprawnych - powiedział Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda podczas konferencji prasowej 11 maja 2008 r. Konferencja była poświęcona relacji z wizyty rządowo-parlamentarnej delegacji polskiej (...)

Komisja Przyjazne Państwo ułatwi zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Komisja Przyjazne Państwo ułatwi zatrudnianie osób niepełnosprawnych

21 kwietnia sejmowa Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo" rozpatrywała propozycję zmierzającą do usunięcia barier administracyjnych w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Chodzi o art. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wskazany w nim obowiązek uprzedniej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) przystosowania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć? Kwestię dofinansowania dla pracodawców zatrudniających (...)

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

PFRON - sposób liczenia zatrudnionych osób

Proszę o informację jakich pracowników nie powinnam uwzględniać wyliczając przeciętne zatrudnienie do PFRON. Czy prócz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...)

Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

Powstanie obowiązku wpłat na PFRON

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych od kilku lat. W latach 2006 i 2007 zatrudnienie przekroczyło okresowo 25 osób. Teraz odezwał się do nas PFRON powołując (...)

Indywidualne Programy Rehabilitacji

Indywidualne Programy Rehabilitacji

Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Zgodnie z przepisami tworzymy Indywidualne Programy Rehabilitacji. Pierwszy z nich polega na kupnie wózka widłowego dla pracownika niepełnosprawnego z niesprawnym (...)

Wymiar urlopu osoby niepełnosprawnej

Wymiar urlopu osoby niepełnosprawnej

Mam wątpliwości dotyczące udzielania urlopu pracownikowi posiadającemu umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (...)

Wpłaty pracodawcy na PFRON

Wpłaty pracodawcy na PFRON

Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, jeżeli tak, to jakie są (...)

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

Kilku pracowników w ostatnim okresie przebywało na urlopie bezpłatnym. Czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do PFRON? Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników (...)

Świadczenia przysługujące w przypadku choroby zawodowej

Świadczenia przysługujące w przypadku choroby zawodowej

Jakie świadczenia przysługują w razie stwierdzenia choroby zawodowej? W przypadku zdiagnozowania choroby zawodowej przysługują świadczenia wymienione w art. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z (...)

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Jestem rozwódką. Najmuję mieszkanie, w którym zameldowane są moje dzieci, ale obecnie zamieszkuje tylko jeden syn z rodziną (żona i dziecko bez meldunku). Ja przebywam w mieszkaniu swojego konkubenta. (...)

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej

Wystąpiłem do opieki społecznej o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku ze złą sytuacja materialna i ewidentną potrzebą poprawienia funkcjonowania rodziny: trójka dzieci 7, (...)

Szkodliwość społeczna czynu

Szkodliwość społeczna czynu

W marcu 2005 r. kolega poprosił mnie o złożenie wniosku do ARiMR o wpis do ewidencji producentów rolnych. Wniosek własnoręcznie napisałem, kolega się podpisał pod nim a za żonę kolegi ja się (...)

Procedura zakładania fundacji

Procedura zakładania fundacji

Mamy w planach założenie fundacji, której celem ma być pomoc ludziom chorym. Co w pierwszej kolejności należy zrobić? Jakie trzeba spełniać warunki? Czy są jakieś kryteria? Jakie są koszty (...)

Pojęcie znikomej społecznej szkodliwości czynu

Pojęcie znikomej społecznej szkodliwości czynu

Wniosłam do prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Pana X, który podpisał się moim imieniem i nazwiskiem na dokumencie z Banku, dotyczącym proponowanej spłaty kredytu i bez mojej (...)

Nadgodziny i praca w systemie weekendowym

Nadgodziny i praca w systemie weekendowym

Na umowie o pracę powinna być zawarta klauzula informująca, od której godziny przepracowanej w ciągu tygodnia zaczynają być naliczane nadgodziny. Czy w wypadku umowy zawartej na 3/4 etatu, czyli (...)

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych

Kiedy występują godziny nadliczbowe czy, gdy pracownik przekroczy normę czasu pracy czy też wymiar czasu pracy? Pracodawca twierdzi, że pracownik, który pracował ponad wymiar czasu pracy i nie przekroczył (...)

*Praca powyżej 12 godzin

*Praca powyżej 12 godzin

Pracownik, maszynista kolejowy, (praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych), pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, zmiany harmonogramowe ma ułożone w czasie nie przekraczającym 12 (...)

Praca w święto 3 maja

Praca w święto 3 maja

Pracownik stale wykonuje pracę w soboty. W zamian ma udzielony wolny inny dzień w tygodniu. W tym roku sobota 3 maja jest dniem świątecznym ale pracownik będzie musiał przyjść do pracy. Jak rozliczać (...)

Praca przez cały tydzień

Praca przez cały tydzień

Prowadzę mały sklep spożywczy. Pracują w nim dwie panie na zmianę: jedna rano, druga po południu. Dzienny czas pracy wynosi ok. 6,5 godz., z tym że dodatkowo są pracujące soboty i niedziele (każda (...)

Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy zobowiązani wpłacać składki (...)

Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś czasie pracownik zwrócił (...)

FORUM PRAWNE

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej Witam czy może mi ktoś powiedzieć jakie korzyści przyniesie mi jak zatrudnienie osobę niepełnosprawna?? Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest bardzo korzystne (...)

Zmiany dla niepełnosprawnych.

Zmiany dla niepełnosprawnych. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych da popalić pracodawcą którzy nieco zapominają o sowich obowiązkach (...)

Uległem wypadkowi w pracy

Uległem wypadkowi w pracy Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe płatne na czas (...)

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

PFRON

PFRON Przeoczyliśmy fakt że osiągnęliśmy zatrudnienie na poziomie zobowiązującym do rejestracji w PFRON, jakie kroki powinna poczynić firma aby dokonać poprawnie rejestracji i uregulowania ewentualnych (...)

PFRON

PFRON Czy w prawie pracy jest wzmianka na temat Pfronu, czy wpłaty na Pfron wynikają z Prawa Pracy lub Prawa Kadrowego? Bardzo Proszę o podpowiedź. Z góry Dziękuję i Pozdrawiam. kadrowa4

dofinansowanie z PFRON

dofinansowanie z PFRON Jako właściciel dość dużej firmy zatrudniającej ponad 25 pracowników niepełnosprawnych ale nie osiągam wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6% czy przysługuje (...)

jak wyliczyć zatrudnienie do pfron?

jak wyliczyć zatrudnienie do pfron? jak wyliczyć zatrudnienie do pfron?

jak napisać wyjaśnienie do pfron?

jak napisać wyjaśnienie do pfron? jak napisać wyjaśnienie do pfron?

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji !

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji ! Temat domagania się alimentów na rzecz rodziców jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Dopóki jednak nie zmieni się prawodawstwo (...)

opieka społeczna

opieka społeczna ostatnio tesciowa zapłaciła 3000zł rachunku za energie elektryczno zamiast wyjasnic skąd ta kwota poszła do ops mimo ze ma 900zł emerytury i nie przysługuje jej zasiłek.pani kierownik (...)

Prognoza kryminologiczno-społeczna

Prognoza kryminologiczno-społeczna Witam, czy ktoś może zna takie pojęcie i mógłby mi wytłumaczyć pojęcie: 'prognoza kryminologiczno-społeczna'?? Byłbym bardzo wdzięczny, pozdrawiam

Społeczna szkodliwość czynu zabronionego - praca licencjacka

Społeczna szkodliwość czynu zabronionego - praca licencjacka Witam, w tym roku czeka mnie pisanie pracy licencjackiej, której tematem jest "Społeczna szkodliwość czynu zabronionego i rola tego pojęcia (...)

witam. Czy opieka społeczna wyrownuje alimenty , ktore ojciec nie zaplacil a komornik nie mial mozliwosci

witam. Czy opieka społeczna wyrownuje alimenty , ktore ojciec nie zaplacil a komornik nie mial mozliwosci witam. Czy opieka społeczna wyrownuje alimenty , ktore ojciec nie zaplacil a komornik nie mial (...)

darowizna a chora na alzheimera

darowizna a chora na alzheimera Witam! Sprawa jest taka: Zmarła siostra chorej osoby Spadek po swojej siostrze odziedziczyła chora osoba na Alzheimera Chora osoba ma dzieci, wnuki i prawnuki Syn chorej (...)

praca w warunkach szkodliwych

praca w warunkach szkodliwych czy praca przy maglu elektrycznym jest pracą w warunkach szkodliwych ? Jaka jest do tego podstawa prawna ? dziękuję z góry za odpowiedź W chwili obecnej nie ma dodatków (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

czas pracy

czas pracy Czy pracując naprzemiennie w ciągu tygodnia, jednego dnia od 10.00 - 18.00 kolejnego od 8.00 - 16.00 jest to praca zmianowa?? Jakie ma zastosowanie artykuł o rozliczeniu dobowym?? Czy konieczne (...)

Czy moge pracowac i pobierac alimenty?

Czy moge pracowac i pobierac alimenty? Mam 20 lat i studiuje zaocznie. pobieram od ojca alimenty w wysokosci 500 zl ktore wyplaca mi ZUS. czy bylaby mozliwosc znalezienia jakiejs dodatkowej pracy aby nie (...)

Porady prawne