Zmiany dot. odnawialnych źródeł energii

17.8.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii mają na celu zmianę wysokości jednostkowej opłaty zastępczej, będącej elementem pozwalającym na uelastycznienie rynku zielonych certyfikatów oraz zmniejszenie nadpodaży certyfikatów na tym rynku.

Czego dotyczy nowelizacja?

W opartym na certyfikatach systemie wsparcia dla OZE wytwórca energii w źródle odnawialnym, oprócz sprzedaży energii, otrzymuje za każdą MWh certyfikat, który jest prawem majątkowym i może być sprzedany albo na giełdzie, albo w indywidualnej transakcji typu OTC. Cena sprzedaży jest wsparciem dla wytwórcy. Z kolei sprzedawcy energii do odbiorców końcowych muszą się legitymować odpowiednią do wielkości sprzedaży liczbą certyfikatów, czyli muszą je kupić. Ewentualnie mogą uiścić tzw. opłatę zastępczą.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii zmienia sposób określania wysokości opłaty zastępczej. Zakłada ona rezygnację ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej (300,03 zł/MWh) i powiązanie jej wysokości z roczną ceną średnioważoną praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia innych niż wydane dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego (błękitne certyfikaty) i wiatraków (zielone certyfikaty).

Na czym polega zmiana?

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego zrównoważony rozwój naszego kraju w obszarze odnawialnych źródeł energii, poprzez zmianę wysokości jednostkowej opłaty, będącej elementem pozwalającym na uelastycznienie rynku zielonych certyfikatów, oraz – w perspektywie długoterminowej – zmniejszenie nadpodaży certyfikatów na tym rynku.

Porady prawne

Obowiązująca obecnie opłata zastępcza wynosi 300,03 zł i znacząco odbiega od rynkowych cen świadectw pochodzenia (zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych). Cena rynkowa zielonych certyfikatów z powodu nadpodaży w ciągu kilku lat spadła o 90%. Prawodawca uważa, że powiązanie wysokości opłaty zastępczej z ceną rynkową spowoduje większe zainteresowanie certyfikatami i stopniowe rozładowanie ich nadpodaży.

Nowelizacja zmienia wzór obliczania opłaty zastępczej. Zgodnie z ustawą, jednostkowa opłata zastępcza, o której mowa w art. 56 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, będzie wyznaczana na podstawie średniej ceny praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym i będzie naliczana w oparciu o wskaźnik 125% rocznej ceny średnioważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia innych niż wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego, z tym że nie będzie mogła być wyższa niż 300,03 złotych za 1 MWh. Opłata ma więc wynosić 125% średniej ceny danych certyfikatów z poprzedniego roku, ale nie więcej niż 300,03 zł/MWh.

Drugi ze zmienianych przepisów (art. 64 ust. 5 ustawy) odnosi się do określenia sposobu ustalania opłaty za wpis do rejestru świadectw pochodzenia, powiązanego z wysokością opłaty zastępczej. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne