Zmiany w Prawie prasowym dotyczące autoryzacji

20.11.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Nowelizacja ustawy o Prawie prasowym dotyczy autoryzowania tekstów przez osoby udzielające informacji. Dziennikarz nie będzie mógł odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie. Nowelizacja nakłada ponadto na przedstawicieli mediów obowiązek informowania osób, które udzielają mu informacji o przysługującym im prawie do autoryzacji. Znalazły się w niej też rozwiązania korzystne dla dziennikarzy, a tym samym i czytelników.

Jaki jest cel zmian? 

Głównym celem ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe jest wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce (skarga nr 18990/05), wydanego w dniu 5 lipca 2011 r. W wyroku tym Trybunał uznał, że polskie regulacje prawne dotyczące autoryzacji, a w szczególności odpowiedzialności karnej za publikację wypowiedzi bez uzyskania autoryzacji, są niezgodne z postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Ponadto w ramach nowelizacji zaproponowano tzw. dekomunizację przepisów ustawy, polegającą na usunięciu z niej nieaktualnej siatki pojęciowej.

Porady prawne

Autoryzacja na nowych zasadach

Z uwagi na powyższe, nowelizacja wprowadza po stronie dziennikarza obowiązek poinformowania osoby udzielającej informacji o prawie do autoryzacji oraz udostępnienia jej tekstu dosłownie cytowanej wypowiedzi w celu dokonania autoryzacji. Ustawa określa dokładne terminy na dokonanie autoryzacji, liczone od momentu przekazania tekstu przewidzianego do publikacji, jak również wskazuje, że autoryzacji nie stanowi zaproponowanie przez osobę udzielającą informacji nowych pytań, przekazanie nowych informacji lub odpowiedzi ani zmiana kolejności wypowiedzi w autoryzowanym tekście materiału przewidzianego do publikacji w prasie. W przypadku niedokonania lub odmowy dokonania autoryzacji w określonych terminach, wprowadza się domniemanie autoryzacji bez zastrzeżeń. Równocześnie ustawa przewiduje, że czyn polegający na opublikowaniu wypowiedzi bez umożliwienia osobie udzielającej informacji dokonania jej autoryzacji na ustawowych zasadach, stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny. Nie będzie jednak podlegał karze ten, kto opublikuje wypowiedź identyczną z udzieloną przez osobę udzielającą informacji.

W ramach tzw. dekomunizacji przepisów ustawy, nowelizacja dokonuje uaktualnienia terminologii i dostosowania jej do obecnej rzeczywistości.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne