Zmiany w zakresie obrotu suszem tytoniowym

Nowelizacja z dnia 27 października 2017 r. ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych ma zadanie ograniczyć szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi. Stanowi ona element pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. Krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem i nadzorem. 

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.

Uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym 

Zmiany przepisów o podatku akcyzowym mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom dokonującym obrotu suszem tytoniowym. Zmiany te obejmują:

  1. modyfikację przepisu określającego przedmiot opodatkowania w przypadku suszu tytoniowego; sprzedaży suszu tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotwową lub eksportem bez obowiązku uiszczenia akcyzy będą mogli dokonywać: podmiot prowadzący skład podatkowy, grupa producentów suszu tytoniowego zrzeszająca rolników oraz pośredniczący podmiot tytoniowy, natomiast sprzedaż suszu tytoniowego przez rolnika będzie się wiązała z obowiązkiem zapłaty akcyzy;
  2. nałożenie na nabywców suszu tytoniowego obowiązku przekazywania określonych informacji dyrektorowi generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
  3. modyfikacje przepisów dotyczących formy, trybu składania i wysokości zabezpieczenia akcyzowego;
  4. nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który magazynuje susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym.

Porady prawne

Uszczelnienie obrotu wysuszonymi liśćmi tytoniu 

Celem nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych jest uszczelnienie obrotu wysuszonymi liśćmi tytoniu (surowcem tytoniowym) i ograniczenie dopływu surowca tytoniowego krajowej produkcji do działających nielegalnie producentów wyrobów tytoniowych. W tym obszarze ustawa wprowadza przepisy obejmujące zasady monitorowania uprawy tytoniu oraz produkcji i zbytu surowca tytoniowego, a także nadzoru nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbytem surowca tytoniowego. Zmiany te polegają m.in. na:

  1. wprowadzeniu rejestru producentów surowca tytoniowego i obowiązku uzyskania wpisu w tym rejestrze;
  2. nałożeniu obowiązków informacyjnych na producentów surowca tytoniowego;
  3. określeniu procedury zniszczenia surowca tytoniowego;
  4. ustanowieniu sankcji za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

Kiedy nowe regulacje zaczynają obowiązywać?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących zabezpieczenia akcyzowego w formie hipoteki na nieruchomości, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne