Łatwiejsze wystawianie e-zwolnień, a od połowy 2018 r. koniec z papierowymi zwolnieniami

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw ma na celu ułatwienie stosowania regulacji dotyczących wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej, co ma skutkować zwiększeniem liczby zaświadczeń wystawianych w tej formie.

Nowy sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej

Uchwalona ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 372, z późn. zm.), określając nowy sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej. Zaświadczenia takie będą bowiem mogły być wystawiane również z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnianym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Zwolnienia w formie elektronicznej wystawiane są od początku 2016 r. Obecnie muszą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS. Zatem, choć zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, zaświadczenia lekarskie mogą być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego, to jednak dokument taki musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny, a koszty jego zakupu obciążają lekarza. Bezpłatny profil ePUAP w ocenie samych lekarzy jest zbyt czasochłonny i skomplikowany w obsłudze. Stąd w praktyce wystawianie zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej jest bardzo ograniczone. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazywano konieczność poniesienia nakładów finansowych w celu możliwości korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz ograniczenia organizacyjne związane ze skomplikowaną procedurą w przypadku chęci korzystania z elektronicznego podpisu uwierzytelnionego przy zastosowaniu profilu zaufanego ePUAP.

Przyjęta nowelizacja będzie zaś pozwalała na wystawianie zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ZUS udostępnianego nieodpłatnie przez ZUS. Po wejściu zmian w życie będzie więc można uwierzytelniać elektroniczne zwolnienia przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych ZUS, co będzie bezpłatne i prostsze. Na profilu lekarza w ZUS Zakład udostępni dane ubezpieczonych, gromadzone w swoich rejestrach, a dane samego wystawiającego pobierze z własnego rejestru lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień.

Z uwagi na konieczność dostosowania przez ZUS systemu teleinformatycznego, tak aby umożliwić wprowadzenie nowego sposobu uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej, przyjęto, że nowo wprowadzane regulacje będą obowiązywać od dnia 1 grudnia 2017 r.

Porady prawne

Do kiedy możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie papierowej?

Ponadto, w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1066 z późn. zm.) została wprowadzona zmiana przedłużająca okres przejściowy, w którym istnieje możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich zarówno w dotychczasowej formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Zgodnie z przyjętą obecnie regulacją możliwość taka będzie istniała do dnia 30 czerwca 2018 r. Wprowadzenie powyższej zmiany zostało uzasadnione koniecznością wydłużenia okresu przejściowego umożliwiającego szerokie wdrożenie nowych regulacji dotyczących wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej.

Od kiedy zmiany?

Nowelizacja wejdzie w życie 1 grudnia 2017 r. (z wyjątkiem zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia). Natomiast przepisy wykluczające wystawianie papierowych zwolnień będą obowiązywały od 1 lipca 2018 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne