14 dni Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.  Odmowa zmiany przydzielonego numeru W razie negatywnego rozpatrzenia wniosku dostawca usług w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, (...)

Powiadomienia dotyczące inspektora ochrony danych

Powiadomienia dotyczące inspektora ochrony danych

(UODO). Masz na to 14 dni od dnia odwołania. Zawiadomienie wyślij zatem w ciągu 14 dni od odwołania inspektora ochrony danych. Co zrobić krok po kroku:  1. Zawiadom Prezesa (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

, dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach: a) do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku, b) w terminie 14 dni od dnia, w którym podmiot (...)

Korekta deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Korekta deklaracji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

. Jak należałoby rozpatrywać ten przypadek, gdyby zgłoszenie zaistniałej zmiany nastąpiło z przekroczeniem terminu 14 dni? W przypadku zmiany miejsca zamieszkania stosuje się art. 6i ust. 2 (...)

Świadczenia urlopowe a wymiar urlopu

Świadczenia urlopowe a wymiar urlopu

rozdrobnieniem urlopu. Jeśli jego ochrona ma być właściwa, to określenie w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych należy rozumieć jako wymiar urlopu, gdzie występuje 14 (...)

Wynagrodzenie za czas choroby w okresie wypowiedzenia - opinia prawna

Wynagrodzenie za czas choroby w okresie wypowiedzenia - opinia prawna

(byle nie później niż 14 dni), to wówczas będzie Panu przysługiwał zasiłek chorobowy. Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, gdy niezdolność do pracy trwała co najmniej 30 dni i powstała (...)

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć płatnikowi zasiłku lub płatnikowi składek w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Termin 7 dni na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego ustala się (...)

Zasiłek chorobowy - Kto może dostać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego?

Zasiłek chorobowy - Kto może dostać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego?

niezdolność do pracy trwająca bez przerwy co najmniej 30 dni powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego: nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

czekać około 14 dni. Termin ten zależy jednak od liczby aktualnie złożonych wniosków. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy złożyłeś niekompletny wniosek) Ministerstwo wpisze cię w terminie (...)

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Do skarg (jakie przysługują (...)

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jeszcze na dłużej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jeszcze na dłużej

nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które (...)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

wydanej decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej (umowy) może złożyć odwołanie od tejże decyzji. Odwołanie podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni.     Pamiętaj, że: umowy (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

podejrzanego z obrońcą. § 4. Zastrzeżenia, o których mowa w § 2 i 3, nie mogą być utrzymywane ani dokonane po upływie 14 dni od dnia tymczasowego aresztowania podejrzanego. Art. 74. § 1. (...)

Co jeśli sprawca wypadku nie ma polisy OC?

Co jeśli sprawca wypadku nie ma polisy OC?

ten nie przekracza 14 dni; 100 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 - w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia (...)

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

starosta:  informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz  wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia (...)

Lista państw, z którymi Polska zawarła porozumienie o ruchu bezwizowym

Lista państw, z którymi Polska zawarła porozumienie o ruchu bezwizowym

EU/EOG) Litwa (jak EU/EOG) Luksemburg (jak EU/EOG stosuje regulacje Schengen) Łotwa (jak EU/EOG)   Macedonia (pobyt do 90 dni) Makao (pobyt do 90 dni) Malezja (pobyt do 90 dni

Jak ubiegać się o refundację wynagrodzenia i składek ZUS niepełnosprawnych pracowników?

Jak ubiegać się o refundację wynagrodzenia i składek ZUS niepełnosprawnych pracowników?

, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.  Umowa W terminie 14 dni od dnia zakończenia (...)

Reklamacja pocztowa

Reklamacja pocztowa

odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację. W przypadku odmowy uznania reklamacji możesz zatem złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

organu koncesyjnego wynosi 14 dni. Informując organy, które wydały odpowiednie koncesje i zezwolenia, w niektórych przypadkach przedsiębiorca może odzyskać część (...)

Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.   Umowa ze starostą W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji starosta ma zawierzeć umowę (...)

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym - jeszcze dłużej...

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym - jeszcze dłużej...

, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu kolejnych 14 dni, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

– nie później niż 12 lutego 2018 r. (30. dzień od dnia wejścia w życie ustawy - art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o STIR). Banki spółdzielcze oraz SKOK-i – nie później niż (...)

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3 tys. zł. W razie hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż (...)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, (...)

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

dla swoich pracowników. Po dostarczeniu zakupu okazało się, że ekspres nie spełnia wymagań pana Jana. Może on w takiej sytuacji w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia produktu odstąpić (...)

Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu należy niezwłocznie zasięgnąć (...)

Koronawirus: Zawieszenie zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach!

Koronawirus: Zawieszenie zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach!

życia, są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni? Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku  opiekuńczego (14 dni)  (...)

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia; zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie (...)

Kiedy przysługuje i w jakiej wysokości wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Kiedy przysługuje i w jakiej wysokości wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie (...)

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

której ZUS odmawia Ci zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do ZUS. Masz na to 14 dni (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

gospodarki narodowej (REGON), prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny powinieneś dokonać w terminie do 14 dni od daty powstania podmiotu, który będzie prowadził działalność. Zgłoszenia (...)

Propozycja zmian dotyczących pokazów handlowych

Propozycja zmian dotyczących pokazów handlowych

, termin wydłuża się do 12 miesięcy. Po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, musisz w ciągu 14 dni na własny koszt odesłać produkt. Wadliwy produkt możesz reklamować. Możesz (...)

Kontrole NFZ - jak skutecznie Świadczeniodawcy mogą bronić swoich praw

Kontrole NFZ - jak skutecznie Świadczeniodawcy mogą bronić swoich praw

. Wniosek taki składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia w przedmiocie składanego uprzednio zażalenia.   Podsumowanie: Mając na względzie liczne terminy określone (...)

Nieprzerwany urlop wypoczynkowy

Nieprzerwany urlop wypoczynkowy

wykorzystać urlop w jednej części, bądź też, co najmniej jedna jego część nie powinna być krótsza niż 14 dni. Termin ten obejmuje nie tylko dni wolne od pracy ale także wszystkie (...)

Zmiany w samorządach prawniczych

Zmiany w samorządach prawniczych

dni od dnia doręczenia decyzji. W wypadku niepodjęcia uchwały przez okręgową radę adwokacką w terminie 30 dni od złożenia wniosku o wpis, lub niepodjęcia uchwały przez Prezydium Naczelnej (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni wymaga twojej zgody lub wniosku. Natomiast jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni (...)

Odszkodowania po wichurach

Odszkodowania po wichurach

wypłatę świadczenia 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie wspomnianych wyżej okoliczności było możliwe. Przy czym nie może przekroczyć 90 dniowego (...)

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia

wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. ##baner## Zgodnie z poglądami (...)

Komisja pojednawcza - do rozwiązania sporów pracowniczych

Komisja pojednawcza - do rozwiązania sporów pracowniczych

takiego wystąpienia wynosi zaledwie 14 dni. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec komisji pojednawczej? Pracodawca jest obowiązany zapewnić komisji pojednawczej warunki lokalowe oraz środki techniczne

Uregulowana rejestracja i ochrona regionalnych i tradycyjnych nazw produktów rolnych i artykułów spożywczych

Uregulowana rejestracja i ochrona regionalnych i tradycyjnych nazw produktów rolnych i artykułów spożywczych

. Jednocześnie Minister właściwy do spraw rynków rolnych niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przypadku otrzymania sprzeciwu do wniosku o rejestrację ze strony innego państwa. Wnioskodawca, w terminie (...)

Zgoda na ratyfikację umów międzynarodowych z Nową Zelandią, Singapurem, Australią i RFN

Zgoda na ratyfikację umów międzynarodowych z Nową Zelandią, Singapurem, Australią i RFN

życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie (...)

Jak i gdzie złożyć reklamację telekomunikacyjną?

Jak i gdzie złożyć reklamację telekomunikacyjną?

, która zajmuje się rozpatrzeniem Twojej reklamacji.UWAGA! Potwierdzenie to nie jest wymagane, jeśli operator udzieli Ci odpowiedzi w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania.UWAGA! Prawo (...)

Przerwa w obradach walnego zgromadzenia

Przerwa w obradach walnego zgromadzenia

na 18 dni. Następnie przegłosowano pozytywnie tą propozycje 2 za tak do 1 przeciw. W związku z powyższym, czy jest dopuszczalne uchwalenie przerwy dłuższej niż 14 dni? Kto ponosi odpowiedzialność (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

następnie zwrócić się niezwłocznie do prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Na żądanie osoby, u której dokonano przeszukania, doręcza się jej w terminie 14 dni postanowienie (...)

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

zamierza uzyskany przychód przeznaczyć w ciągu 2 lat na zakup innego domu (mieszania), winien w terminie 14 dni od dnia zbycia złożyć stosowne oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia (...)

Kierowca łatwiej zmieni ubezpieczyciela

Kierowca łatwiej zmieni ubezpieczyciela

gdy okres ten nie przekracza 3 dni;2) 50 proc. z kwoty wymienionej w punkcie 1 - w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;3) 100 proc. z kwoty wymienionej w punkcie 1 - w przypadku gdy (...)

Po urlopie bezpłatnym bez zasiłku

Po urlopie bezpłatnym bez zasiłku

, by niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:nie pózniej niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,nie pózniej niz w ciągu 3 miesięcy (...)

Reklamacja towarów. Kilka rad, jak skutecznie to zrobić

Reklamacja towarów. Kilka rad, jak skutecznie to zrobić

skierować sprawę do sądu. Co ważne, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział wcześniej. Jeśli od doręczenia pisma reklamacyjnego minęło 14 (...)

Odwołanie w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Odwołanie w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

rozstrzygnięcia protestu lub 7 dni od upływu terminu do jego rozpatrzenia, informując jednocześnie o tym zamawiającego (zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu 7 dni od jego wniesienia). Przekazanie

Jaki podatek od czynności cywilnoprawnych trzeba zapłacić od pożyczki?

Jaki podatek od czynności cywilnoprawnych trzeba zapłacić od pożyczki?

cywilnoprawnych jest otrzymujący pożyczkę. Obowiązek podatkowy powstaje już z chwilą zawarcia umowy pożyczki i od tej daty podatnik ma 14 dni na zapłatę podatku oraz złożenie deklaracji (...)

Nowe prawa podróżnych

Nowe prawa podróżnych

zwraca wówczas turystom wszystkie wpłaty w ciągu 14 dni, ale nie płaci im odszkodowania. Klient jest niezadowolony? Ma 3 lata na dochodzenie roszczeń Do tej pory turysta mógł złożyć

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

, to ministerstwo zwróci ci opłatę za część ustną egzaminu (450 zł). Zwrot opłaty następuje w terminie 30 dni od dnia przeprowadzania części ustnej egzaminu albo 30 dni od dnia przeprowadzenia (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

, to ministerstwo zwróci mu opłatę za część ustną egzaminu (450 zł). Zwrot opłaty następuje w terminie 30 dni od dnia przeprowadzania części ustnej egzaminu albo 30 dni od dnia przeprowadzenia (...)

Prawo budowlane czeka na zmiany

Prawo budowlane czeka na zmiany

zgłoszenie budowy z dołączonym projektem budowlanym. Organ będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu od takiego zgłoszenia. W przypadku domów jednorodzinnych przewiduje się skrócenie (...)

Kary za nieuczciwą sprzedaż na pokazach

Kary za nieuczciwą sprzedaż na pokazach

, termin wydłuża się do 12 miesięcy. Po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, musisz w ciągu 14 dni na własny koszt odesłać produkt. Wadliwy produkt możesz reklamować. Jeśli (...)

Wyższe kary dla kierowców. Za co?

Wyższe kary dla kierowców. Za co?

w danym roku kalendarzowym. Gdy będzie to więcej niż 3 dni, opłata wyniesie 20 proc. maksymalnej kary; gdy okres bez OC nie przekroczy 14 dni – zapłacimy 50 proc. najwyższej grzywny; (...)

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

rejestru podmiotów gospodarczych (REGON), prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Zgłoszenia dokonuje się w miejscowym urzędzie statystycznym województwa -  w ciągu 14 dni (...)

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska?

przed turnusem. Ile trzeba czekać? NFZ ma 30 dni na rozpatrzenie skierowania – od jego wpłynięcia do oddziału. Ten termin może się przedłużyć o 14 dni ze względów (...)

Wypadek przy pracy - co dalej?

Wypadek przy pracy - co dalej?

wypełnienia tej karty, które są określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia. Część I statystycznej karty sporządza się nie później niż w terminie 14 dni (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Na jego wniosek złożony przed upływem powyższego terminu, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć (...)

Zmiana nazwiska a zmiana nazwy firmy

Zmiana nazwiska a zmiana nazwy firmy

przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Wraz ze zgłoszeniem zmian do ewidencji może Pani złożyć (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

;zwolnienia lekarskie  na okresy: od 3 do 22 września (20 dni) oraz od 23 września do 8 października (16 dni). Jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku kalendarzowym. Za (...)

Co nowego w instytutach i społecznej aktywności?

Co nowego w instytutach i społecznej aktywności?

. Przedmiotowa ustawa wprowadziła także 60–dniowy termin na dokonanie przez lokalną grupę działania czynności w procesie wyboru operacji. Nowelizacja weszła w życie w terminie 14 dni (...)

Zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej

Zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej

wojskowej i Twoja niezdolność do pracy: powstała po zwolnieniu ze służby i  trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni, powstała nie później niż w ciągu: 14 dni po zwolnieniu (...)

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

;żenia – sprzeciw od decyzji. Jeśli decyzja kasatoryjna jest wadliwa, to w terminie 14 dni od jej doręcze­nia strona może wnieść sprzeciw od decyzji do WSA. Sprzeciw wnosi się za (...)

Obowiązek aktualizacji danych w urzędzie skarbowym

Obowiązek aktualizacji danych w urzędzie skarbowym

mówi, że podatnicy podatku VAT zobowiązani są do zgłaszania zmian objętych aktualizacją w terminie 14 dni od dnia, w których nastąpiła zmiana danych. Czy powinnam zgłosić zmianę danych (...)

Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

egzaminu oraz składzie komisji egzaminacyjnej zakład ubezpieczeń powiadamia Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, nie później niż w terminie 14 dni przed ustalonym terminem (...)

Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

ubezpieczenie społeczne zobowiązani są złożyć zawiadomienie o zmianie danych, na formularzu ZUS ZPA w teminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Formularz należy złożyć we właściwej jednostce (...)

Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni (...)

Jak otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych z ZUS?

Jak otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń społecznych z ZUS?

pełnomocnika wówczas pełnomocnik powinien się udać do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia (...)

Wyższe koszty przy zaciąganiu pożyczki!

Wyższe koszty przy zaciąganiu pożyczki!

, pobieranych opłatach. Pamiętaj, że w ciągu 14 dni możesz odstąpić od umowy o kredyt konsumencki. W takiej sytuacji masz obowiązek zwrócić odsetki za czas, w którym pieniądze (...)

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

umocowanie niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia udostępnienia przez Bank decyzji PFR - Subwencja Finansowa będzie podlegała zwrotowi w całości; (...)

Apelacja od wyroku sądu grodzkiego

Apelacja od wyroku sądu grodzkiego

postępowaniu, tj.  termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie wnosi się w terminie zawitym 7 dni od daty (...)

Czas na naprawę wadliwego towaru

Czas na naprawę wadliwego towaru

rzeczoznawca ocenić usterkę. Od czasu tego pisma nic się nie wydarzyło od 3 miesięcy. Sprzedawca tłumaczy się tym, że miał obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie w ciągu 14 dni, a nie usterkę (...)

Niezgodność towaru z umową - realizacja roszczeń

Niezgodność towaru z umową - realizacja roszczeń

przez 14 dni. Może oczywiście podczas rozprawy zaproponować wymianę na nowy, ale pod warunkiem, że się Pani zgodzi. Sądem właściwym jest sąd pozwanego. Właściwy jest sąd siedziby (miejsca (...)

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

, danej osobie zostanie powierzone stanowisko dyrektora. Nie można powierzyć stanowiska dyrektora przed upływem 14 dni przewidzianych na wydanie opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

działalności dziennikarskiej wykonywanej na rzecz tej redakcji lub agencji; wykonujących indywidualnie lub w zespołach usługi artystyczne trwające do 30 dni w roku kalendarzowym; wygłaszających, (...)

Co nowego w sądownictwie?

Co nowego w sądownictwie?

zawarta w ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. wiąże się z postępowaniami przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach  o sygn. K 47/15, K 39/16 oraz K 44/16. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie to przysługuje za ten czas trwający łącznie w roku kalendarzowym: do 33 dni lub do 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył (...)

Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

pierwszej instancji stronie służy odwołanie, jeżeli przepisy prawa regulujące rozstrzyganie poszczególnych spraw nie stanowią inaczej, odwołanie należy wnieść w ciągu 14 dni od (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany; prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone (...)

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Wniosek o urlop wypoczynkowy

zostać podzielony na części, z których co najmniej jedna część wypoczynku powinna nie krócej niż 14 dni kalendarzowych. Oznacza to, że pracownik nie musi wykorzystać jednorazowo 14 (...)

Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie

Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie

. Zgodnie bowiem z art. 282b.2 OrdP kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia (...)

Rząd może nie zdążyć ze zmianami w OFE

Rząd może nie zdążyć ze zmianami w OFE

problem, ponieważ nie ma jednoznacznego zapisu co do długości vacatio legis. Przyjmuje się, że standardowo jest to 14 dni, a im zmiany ważniejsze, tym termin powinien być dłuższy. Prawo nie (...)

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

pośrednictwem marszałka województwa, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej. Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

administracyjnym, przekazuje on swoje spostrzeżenia wraz z odpowiednimi wnioskami właściwemu organowi. § 2. Organ wymieniony w § 1 zawiadamia sędziego penitencjarnego, w terminie 14 dni albo w (...)

Choroba po zakończeniu pracy

Choroba po zakończeniu pracy

ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania (...)

Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 (...)

Profil Zaufany służy przedsiębiorcy i obywatelowi

Profil Zaufany służy przedsiębiorcy i obywatelowi

Potwierdzającym. Krok 3: po założeniu Profilu w Internecie, idź do Punktu Potwierdzającego. Masz na to 14 dni od złożenia wniosku. Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższy. W (...)

Odwołanie od decyzji i zażalenie na postanowienie w postępowaniu podatkowym

Odwołanie od decyzji i zażalenie na postanowienie w postępowaniu podatkowym

postępowania postanowienie wówczas, gdy ustawa tak stanowi, odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o jej wydaniu do organu wyższego stopnia (...)

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy oraz członków jego rodziny w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy oraz członków jego rodziny w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała: 1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego; 2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy (...)

Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

Uzyskiwanie przez nauczyciela kolejnych stopni awansu

postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.    Odmowa

Działalność regulowana – instytucja wprowadzona przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Działalność regulowana – instytucja wprowadzona przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

wpis przedsiębiorcy w rejestrze na wniosek tego przedsiębiorcy, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które

Polecony do odbioru - elektronicznie!

Polecony do odbioru - elektronicznie!

;rych klient nie pobierze w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia na swój adres e-mail, dokument elektroniczny zostanie trwale usunięty z eSkrzynki użytkownika, zaś przesyłka w (...)

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania podatkowego organowi, któremu złożono zeznanie podatkowe, w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu. Właściwość

Uzupełnij dane w ewidencji działalności gospodarczej - dopisz swój PESEL

Uzupełnij dane w ewidencji działalności gospodarczej - dopisz swój PESEL

jest obowiązany przekazać w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, stała się ostateczna, informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej urzędowi statystycznemu (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

dokumentach wymaga pisemnego zgłoszenia do organu celnego właściwego ze względu na złożenie powiadomienia, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.Art. 29. 1. Organ celny może wyrazić zgodę (...)

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

, wyznaczając kontrolowanemu termin do usunięcia nieprawidłowości krótszy niż 14 dni. O udzieleniu zaleceń w tym trybie zamieszcza się wzmiankę w protokole kontroli. Bieg terminu do usunięcia (...)

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni Przykład 11Pan Krzysztof był (...)

1

2

3

4

5

...

22

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne