15.12.1969 r. iii czp 12/69 osnc 1970/3/39 Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Eksmisja a uprawnienie do lokalu socjalnego

Eksmisja a uprawnienie do lokalu socjalnego

pr. lok. – por. uzasadnienie do uchwały SN z dnia 19 września 2000 r., III CZP 30/00, OSNC 2001, nr 2, poz. 24. Także z uchwał SN z dnia 27 czerwca 2001 r., III (...)

Charakter odpowiedzialności członka zarządu na podstawie 299 ksh oraz wysokość szkody poniesionej przez wierzyciela.

Charakter odpowiedzialności członka zarządu na podstawie 299 ksh oraz wysokość szkody poniesionej przez wierzyciela.

, a zarzut taki jest procesowo dopuszczalny i nie jest sprekludowany, winno się w interesie klienta z niego skorzystać. 1 uchwała SN z dnia 7.11.2008r. sygn. akt III CZP 72/08 (OSNC (...)

Umowa najmu

Umowa najmu

(por. uchwałę SN z 15 listopada 2001 r., III CZP 66/2001, OSNC 2002, nr 9, poz. 109), obejmuje zarówno osoby, które korzystają (lub korzystały) z prawa do lokalu na (...)

Czy rękojmia publicznej wiary ksiąg wieczystych przysługuje w sytuacji prowadzenia dwóch ksiąg wieczystych?

Czy rękojmia publicznej wiary ksiąg wieczystych przysługuje w sytuacji prowadzenia dwóch ksiąg wieczystych?

oraz z dnia 29 lutego 1996 r. III CZP 16/96 OSNC 1996/5 poz. 73). Z uwagi na to, że uzgodnienie takie polega na doprowadzeniu księgi do jej rzeczywistego, a więc aktualnego w dacie (...)

Brak opłaty przy wnoszeniu skargi na czynności komornika

Brak opłaty przy wnoszeniu skargi na czynności komornika

., III CRN 136/69, nie publ., uchwała z dnia 25 września 1970 r., III CZP 58/70, OSNC 1971, nr 9, poz. 146, czy uchwała z dnia 25 marca 1980 r., III CZP (...)

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony

rozwiązania za wypowiedzeniem (tak SN w uchwale z dnia 15 lutego 1996 r., III CZP 5/96, OSNC 1996, nr 5, poz. 69). Analogiczne stanowisko co do umowy najmu lokalu zawartej na czas oznaczony (...)

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

. Zgodnie z aktualnym wciąż postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 30.11.1972 r. (sygn. III CRN 235/72, OSNC 1973/10/174), jeżeli małżonek w sposób rażący lub uporczywie, mimo (...)

Jak podzielić spółdzielcze prawa do lokalu między (byłych) małżonków?

Jak podzielić spółdzielcze prawa do lokalu między (byłych) małżonków?

otrzymywania takich praw w drodze przydziału, który dzisiaj już nie występuje. Dla przykładu można wskazać uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1985 r. (sygn. akt. III CZP (...)

Zwrot opłaty rocznej

Zwrot opłaty rocznej

egzekwowania należności z tytułu opłat właściwa jest egzekucja sądowa (por. uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 1994 r. III CZP 36/94 OSNCP 1994/11 poz. 209 i z dnia 25 czerwca (...)

Czy biegłemu sądowemu należy się wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT?

Czy biegłemu sądowemu należy się wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT?

Najwyższy m.in. w postanowieniu z dnia 3 kwietnia 1974 r., II CZ 39/74 (OSNC 1975, nr 6, poz. 93), w uchwale z dnia 28 listopada 1974 r., III CZP 76/74, (OSNC 1975, nr (...)

Uchwała SN z 30.1.2015 r. (III CZP 34/14) - Co z kwestią dopuszczalności ustanowienia prokury niewłaściwej

Uchwała SN z 30.1.2015 r. (III CZP 34/14) - Co z kwestią dopuszczalności ustanowienia prokury niewłaściwej

Najwyższego Nr 12/1938, poz. 561) oraz uchwale z 27.4.2001 r. (III CZP 6/01, OSNC Nr 10/2001, poz. 148), SN stanął na stanowisku, że dopuszczalne jest udzielenie prokury jednej osobie (...)

Komornik do opłaty egzekucyjnej nie doliczy VAT

Komornik do opłaty egzekucyjnej nie doliczy VAT

odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 4 maja 2016 r., przekazanego przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 14 września 2016 r., sygn. (...)

Kiedy można dokonać częściowego, a kiedy uzupełniającego podziału majątku wspólnego?

Kiedy można dokonać częściowego, a kiedy uzupełniającego podziału majątku wspólnego?

CZP 47/86, OSNC 1987/8/114). Z wnioskiem o podział uzupełniający mogą wystąpić również spadkobiercy jednego z byłych małżonków, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzania oprócz

Kto oprócz (byłych) małżonków może być uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego?

Kto oprócz (byłych) małżonków może być uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego?

lub odwrotnie, albo gdy częściowy dział spadku nie dotyczy udziału spadkodawcy w majątku wspólnym (tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 02. marca 1972 r., III CZP 100/71 OSNC (...)

Wpis odrębnej własności lokalu do księgi wieczystej ma zawsze charakter konstytutywny

Wpis odrębnej własności lokalu do księgi wieczystej ma zawsze charakter konstytutywny

r., III CZP 29/02 (OSNC 2003, nr 6, poz. 76). Trybunał Konstytucyjny pośrednio wyraził natomiast pogląd, że omawiany wpis ma charakter deklaratywny. Rozpoznając skargę konstytucyjną (...)

Wynagrodzenia za zajęcie części nieruchomości przez przedsiębiorcę linii energetycznych - służebność przesyłu

Wynagrodzenia za zajęcie części nieruchomości przez przedsiębiorcę linii energetycznych - służebność przesyłu

a właścicielem nieruchomości (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2009 r., II CSK 137/09, nie publ., i postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2010 r., III (...)

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

poszkodowana bezpośrednio i dochodzić naprawienia własnej krzywdy, doznanej poprzez naruszenie jej własnego dobra osobistego (tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 13 lipca 2011 r. III (...)

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

Jak zabezpieczyć się przed stratą mieszkania przez długi ojca?

E., Sokołowski T., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, LEX, 20144 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 1983 r., III CZP 3/83, OSNC (...)

Gdy brak lokalu socjalnego, gmina i lokator odpowiadają in solidum

Gdy brak lokalu socjalnego, gmina i lokator odpowiadają in solidum

września 2006 r., P 14/06) i orzecznictwa Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 7 kwietnia 2006 r., III CZP 21/06, OSNC 2007, nr 2, poz. 22) odpowiedzialność gminy jest (...)

Wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego mogą być podstawą przepisania klauzuli wykonalności

Wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego mogą być podstawą przepisania klauzuli wykonalności

. (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 1997 r., III CZP 125/96, OSNC 1997/5/51). Art. 194 u.f.i wskazuje, jakie dokumenty sporządzone przez fundusz sekurytyzacyjny mają (...)

Oświadczenie zarządu spółdzielni można później potwierdzić jak pełnomocnictwo

Oświadczenie zarządu spółdzielni można później potwierdzić jak pełnomocnictwo

uchwały Sądu Najwyższego - zasady prawnej - z dnia 30 maja 1990 r., III CZP 8/90 (OSNC 1990, nr 10-11, poz. 124). W uzasadnieniu tej uchwały wyrażono zapatrywanie, że teoria (...)

Kto ma pokryć szkodę zalania mieszkania?

Kto ma pokryć szkodę zalania mieszkania?

literatury prawniczej opowiada się za tym, iż przepis ten nie znajduje tu zastosowania, a powinno się stosować art. 415 kc (tak np.: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1969 r.; III CZP (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem - opinia prawna

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem - opinia prawna

zatem skutkowało powstaniem hipoteki łącznej na powstałych w wyniku zniesienia przez fizyczny podział współwłasności nieruchomości. W ostatnim z orzezczeń, z dnia 20 marca 2003 r., III (...)

Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

postępowania, a przed wniesieniem skargi o jego wznowienie, nie może spowodować zawieszenia postępowania (tak uchw. SN z 19 grudnia 1997 r., III CZP 66/97, OSNC 1998, nr 4, poz. (...)

Stopy procentowej nie można oznaczać w opisowy sposób

Stopy procentowej nie można oznaczać w opisowy sposób

.: Dz.U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 ze zm.).Już w uchwale z dnia 7 lipca 2000 r., III CZP 27/00 (OSNC 2001, z. 1, poz. 3) SN ogólnie stwierdził, że w b.t.e. wymagane jest (...)

Do kogo kierować roszczenie o zwrot nakładów, gdy doszło do nieodpłatnego zbycia udziału?

Do kogo kierować roszczenie o zwrot nakładów, gdy doszło do nieodpłatnego zbycia udziału?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 maja 2006 r., III CZP 11/06 (OSNC 2007, nr 3, poz. 38), zgodnie z którą roszczenie o zwrot wartości nakładów poczynionych przez jednego (...)

Odpowiedzialność rodzica za długi pełnoletniego dziecka - opinia prawna

Odpowiedzialność rodzica za długi pełnoletniego dziecka - opinia prawna

. (III CZP 91/86; OSNC z 1988 r. Nr 4, poz. 42): Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu - odpowiedni do jego wieku i (...)

Wysokie alimenty

Wysokie alimenty

, nr 11, poz. 198; por. wytyczne SN - 1987; zob. uzasadnienie uchwały SN z dnia 31 stycznia 1986 r., III CZP 76/85, OSNC 1987, nr 1, poz. 4). alimenty

Liczba odpisów wniosku

Liczba odpisów wniosku

grzywnę lub zwolnienia od kosztów sądowych (tak uchwala  SN z 27 października 2005 r., III CZP 65/2005, OSNC 2006, nr 3, poz. 50). Jednak naszym zdaniem z ostrożności (...)

Zakaz anatocyzmu, a faktyczna możliwość uiszczenia odsetek od zaległych odsetek

Zakaz anatocyzmu, a faktyczna możliwość uiszczenia odsetek od zaległych odsetek

162/05, LEX nr 186899 2 uchwała SN z dnia 18 maja 1994 r., III CZP 70/94, OSNC 1994, nr 11, poz. 220 3 A. Mariański, Podatkowe konsekwencje zawarcia umowy pożyczki, Prz. Pod. 2007, (...)

Jaka część majątku wspólnego nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

Jaka część majątku wspólnego nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

1975/4/51). Uchwała o praktycznie tej samej treści została następnie powtórzona przez Sąd Najwyższy w dniu 9.10.1985 r. (sygn. III CZP 53/85, OSNC 1986/9/136). Dopiero w (...)

Koszty zastępstwa dla radcy prawnego

Koszty zastępstwa dla radcy prawnego

innymi kosztami egzekucyjnymi (tak też SN w uchwale z 4 sierpnia 2006 r. (III CZP 48/2006, OSNC 2007, nr 5, poz. 70). Natomiast koszty zastępstwa w toku procesu są zaspokajane razem (...)

Należysz do dużej czy małej wspólnoty mieszkaniowej?

Należysz do dużej czy małej wspólnoty mieszkaniowej?

lokale, znajdujące się w budynku. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, mogą stanowić odrębne nieruchomości. W uchwale z dnia 9 grudnia 1999 r., III CZP (...)

Rozwiązanie spółki cywilnej dwuosobowej w razie wystąpienia wspólnika a kwestie podatkowe

Rozwiązanie spółki cywilnej dwuosobowej w razie wystąpienia wspólnika a kwestie podatkowe

jakiejkolwiek podstawie czy to umownej, czy też sukcesji generalnej. Otóż istotnie w uchwale z 21 listopada 1995 r. III CZP 160/95 (OSNC 1996/3 poz. 33) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, (...)

Domek na działce leśnej

Domek na działce leśnej

działką siedliskową jest działka jest działka pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego. (uchwała SN z 15.12.1969 r. III CZP 12/69 OSNC 1970/3/39). budowa, działka, (...)

Uchwała spółki kapitałowej sprzeczna z ustawą – nieważna z mocy prawa?

Uchwała spółki kapitałowej sprzeczna z ustawą – nieważna z mocy prawa?

Najwyższego 7 sędziów z dnia 18 września 2013 r., III CZP 13/13, OSNC 2014/3/23. spółki kapitałowe

Umorzenie egzekucji a bezczynność wierzyciela

Umorzenie egzekucji a bezczynność wierzyciela

postępowania z mocy samego prawa, to na to postanowienie przysługuje zażalenie (tak SN w uchwale z dnia 16 maja 1996 r., III CZP 44/96, OSNC 1996, nr 9, poz. 117).  - Z. Szczurek (...)

Majątek spółdzielni

Majątek spółdzielni

w Sprawach Karnych 2003 poz. 1520). W uchwale Sądu Najwyższego z 6 lutego 1996 r. (III CZP 4/96 OSNC 1996/4 poz. 58) czytamy, że art. 3 prawa spółdzielczego nie statuuje bynajmniej (...)

Problematyka odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki na postawie 299 ksh a wygaśnięcie jego mandatu.

Problematyka odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki na postawie 299 ksh a wygaśnięcie jego mandatu.

kontrolować, czy ich kontrahent ma organ zdolny do reprezentacji spółki, czy tylko za taki się podaje. [1] Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 7 listopada 2008r. (...)

Koszty postępowania egzekucyjnego

Koszty postępowania egzekucyjnego

. (III CZP 93/2010, OSNC 2011/7-8 poz. 80): Przepis art. 49 ust. 4 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. (...)

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

spadkodawcą dziedziczenia po nim, może dziedziczyć po tym spadkodawcy na podstawie sporządzonego przez niego testamentu (uchw. SN z dnia 15 maja 1972 r., III CZP 26/72, OSNC 1972, (...)

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia

testamentu (uchwała SN z dnia 15 maja 1972 r., III CZP 26/72, OSNC 1972, nr 11, poz. 197), może też otrzymać zapis. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia musi zostać pod rygorem nieważności (...)

Zarządzanie nieruchomością czy prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – opinia prawna

Zarządzanie nieruchomością czy prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – opinia prawna

. (III CZP 19/99 OSNC 2000/2/23). Pojęcie zarządcy pojawia się w ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. nr 46, poz. 543). Według tej ustawy (przepis art. 185 ustawy) zarządzanie

Umowne ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pośrednictwo nieruchomościami zawartej na czas nieokreślony

Umowne ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pośrednictwo nieruchomościami zawartej na czas nieokreślony

(Wyrok Sądu Najwyższego -Izba Cywilna z dnia 20 grudnia 2005 r. V CK 295/2005). Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów z dnia 6 listopada 2003 r. (...)

Wniosek wierzyciela o wpis do księgi wieczystej

Wniosek wierzyciela o wpis do księgi wieczystej

wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.  Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów z 15 marca 2006 r. (III CZP 106/2005, (...)

Odszkodowanie za zniszczony środek trwały

Odszkodowanie za zniszczony środek trwały

uchwale z dnia 16 października 1998 r. III CZP 42/98 (OSNC 1999/4 poz. 69): „odszkodowanie za szkodę w majątku służącym do działalności opodatkowanej nie powoduje (...)

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej a nieważność bezwzględna

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej a nieważność bezwzględna

lutego 2005 r., III CZP 81/2004, OSNC 2005, nr 12, poz. 204, na tle art. 42 pr.spółdz. w brzmieniu sprzed 22 lipca 2005 r., które można w całości odpowiednio odnieść (...)

Przedawnienie roszczenia o nakłady na wspólny dom

Przedawnienie roszczenia o nakłady na wspólny dom

podstaw prawnych do przyjęcia innej chwili jego powstania czy wymagalności)" ( tak uchwała SN z 10 maja 2006 r., III CZP 11/2006, OSNC 3/2007, poz. 38).Zatem roszczenie to stało (...)

Wykonanie wyroku nakazującego eksmisje lokatora

Wykonanie wyroku nakazującego eksmisje lokatora

Najwyższego z dnia 11 września 1997 r. III CZP 38/97, OSNC 1997 r., nr 12, poz. 190). W takim przypadku egzekucja zostanie wstrzymana do czasu wskazania przez gminę takiego (...)

Usprawnienie procedury wbrew przepisom

Usprawnienie procedury wbrew przepisom

orzecznictwie SN kwestia ta w zasadzie nie budzi wątpliwości (np. uchwała z 30 marca 2006 r., III CZP 14/06, OSNC 2006/10/165).  Rzeczpospolita 12.09.2008 r. procedura (...)

1

2

3

4

5

...

20

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne