aneks do umowy najmu zmiana stawki za czynsz Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

. Płatnikowi składek nie przysługuje prawo do wniesienia zastrzeżeń do aneksu do protokołu kontroli, jeżeli aneks ten został sporządzony w związku z rozpatrzeniem zastrzeżeń (...)

Jak dokonać zmiana czynszu najmu? (podniesienia)

Jak dokonać zmiana czynszu najmu? (podniesienia)

częściej niż raz na kwartał. Ponieważ przez cały okres trwania umowy nie zmieniałem ustalonej stawki 65 USD chciałbym podnieść czynsz do poziomu realnego wyrażonego już nie (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

zawartą na czas nieoznaczony. Stosownie do art. 6. ust. 1 u.o.p.l. zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłaty kaucji wynajmującemu przez najemcę (czyli lokatora). Kaucja W (...)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

odpowiedzialny za wszelkie remonty, kto będzie za nie płacił, czy TBS zwróci pieniądze, gdy mimo partycypacji w kosztach nie otrzymałeś mieszkania i czy twoi najbliżsi wstąpią w prawo (...)

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej Kraków, ale z tego co wiem, nie wpisano jej jeszcze na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu. Fakt, że nie (...)

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

powstaje przychód z najmu czy dzierżawy? Przychód z tytułu najmu, dzierżawy powstaje, gdy faktycznie otrzymamy lub będą nam postawione do dyspozycji pieniądze (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

nieruchomości w udziale do ½. Na podstawie umowy podziału nieruchomości do używania współwłaściciele zgodnie ustalili, iż każdy z nich będzie miał prawo do wyłącznego (...)

Najem lokali użytkowych

Najem lokali użytkowych

osoby fizyczne czy osoba fizyczna sama jest takim organem, powinna mieć upoważnienie wynikające z umowy bądź statutu do dokonywania czynności za spółkę. Bez względu na strony (...)

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

- czynsz płatny jest za cały czas najmu z góry, gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc - czynsz płatny jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, gdy (...)

UMOWA NAJMU  - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

UMOWA NAJMU - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

ograniczenia dotyczące umowy najmu lokalu - zarówno w kontekście najmu na cele mieszkalne, jak i najmu powierzchni handlowych, biurowych, etc. Umowa najmu co do (...)

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy. Art. 71.  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

szczególne zasady amortyzacji.   Zasady te polegają na ustaleniu stawki amortyzacyjnej w proporcji do okresu umowy. Stawki amortyzacyjne podatnik (korzystający) może (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

. Jeśli wynajmujący chce zmienić inne postanowienia umowy najmu niż czynsz, a nie chce tej umowy wypowiadać, można zmienić umowę. Do tego jest już jednak potrzebne zgodne (...)

Zmiana warunków zawartej umowy najmu

Zmiana warunków zawartej umowy najmu

wypowiedzenia, to nie można żądać odszkodowania za niewykonanie zobowiązania, gdyż umowa już nie obowiązuje i zobowiązanie wygasło. najem, wypowiedzenie, czynsz, zmiana umowy, (...)

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

przede wszystkim ustalić kwotę czynszu najmu. Wiem, że muszę to zrobić w postaci aneksu do tej umowy. Ale czy mogę wysłać takie pismo przewodnie informujące prezesa klubu o zmianach (...)

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

, zgodnie z zapisem umowy, że najemca będzie płacić wynajmującemu czynsz regulowany w wysokości za m2 powierzchni użytkowej, oprócz czynszu najemca będzie uiszczać opłaty za (...)

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

mogą one być realizowane także w oparciu o tzw. „zwykłe” umowy najmu, wynikające z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Decyzja w tym zakresie należy do (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

rozbijane w celu refakturowania poszczególnych jego części. Przykład: Pan Jan wynajmuje biuro od firmy X. W umowie najmu zapisano, że czynsz najmu wynosi 50 zł za 1 m2., (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

macierzyńskiego za okres tego urlopu w okresie objętym wnioskiem, dołączonego do wniosku pracownika o udzielenie urlopu rodzicielskiego. Do wypłaty przez ZUS zasiłku macierzyńskiego (...)

Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, (...)

Wypowiedzenie wysokości czynszu najmu

Wypowiedzenie wysokości czynszu najmu

wynajmującego oświadczenia woli o wypowiedzeniu dotychczasowej stawki czynszu. Przepis ten dotyczy wypowiadania stawki czynszu umowy najmu zawartej na czas określony jak i umowy (...)

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

;łdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa do: wynalazków, (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

rejestrów są przekazywane do rejestru centralnego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw pracy. Stosownie do art. 90c ust. 11 ustawy dane z rejestru centralnego mogą być (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

PIT według stawki liniowej, mogą płacić tzw. uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. W tym przypadku zaliczki płaci się co miesiąc do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. (...)

Obniżenie czynszu za najem

Obniżenie czynszu za najem

skali roku 10 % dotychczasowego czynszu albo dotychczasowych opłat za używanie lokalu. najem, czynsz, podwyżka, obniżenie, pozew, negocjacje, umowa, zmiana umowy

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

, którą w sprawach o wydanie przedmiotu najmu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok. W doktrynie wskazano, iż (...)

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

upadłościowego nieruchomości upadłego wywołuje takie same skutki w stosunku do umowy najmu lub dzierżawy, jak sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. Z tego wynika, iż nabywca (kiedy dojdzie (...)

Czynsz w nieruchomości gminy i osoby fizycznej

Czynsz w nieruchomości gminy i osoby fizycznej

kodeksu cywilnego, właściciel ma nieograniczone prawo do ustalenia czynszu do wysokości odpowiadającej 3% wartości odtworzeniowej i wyłączone jest w tej sytuacji uprawnienie lokatora do (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

zostanie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności. Wprowadzone zostaną dopłaty do czynszów w programie „Mieszkanie na start.” (...)

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy Najemca powinien także udostępnić (...)

Właścicielu, sprawdź, jakie masz prawa wobec najemcy

Właścicielu, sprawdź, jakie masz prawa wobec najemcy

zamiennego nie powoduje ustania najmu dotychczas zajmowanego lokalu, ani nie jest zawierana odrębna umowa najmu lokalu zamiennego na czas trwania naprawy. Czynsz za lokal będący przedmiotem (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

możliwość używania przez podatników kas rejestrujących on-line do prowadzenia ewidencji sprzedaży, na podstawie pisemnej umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny do (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

stosowanie przepisów Działu IV ustawy – Ordynacja podatkowa do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT. Za wprowadzeniem w zakresie kar za błędy w ewidencji odesłania (...)

Dwie umowy zawarte do jednego przedmiotu najmu

Dwie umowy zawarte do jednego przedmiotu najmu

wygaśnięcie, zmiana administratora itp. W zasadzie prawidłowym byłoby, gdyby strony zawierając nową umowę najmu określiły, co dzieje się z kaucją. Jeżeli według poprzedniej umowy (...)

Wynajmujesz lokal? Sprawdź, jak może się skończyć stosunek najmu

Wynajmujesz lokal? Sprawdź, jak może się skończyć stosunek najmu

językowego, „zdarzenie" to wydarzenie, fakt, a zatem postanowienia umowy ograniczające się jedynie do stwierdzenia, że dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy najmu zawartej (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc. § 2.  Jeżeli (...)

Umowa najmu lokalu pod działalność gospodarczą

Umowa najmu lokalu pod działalność gospodarczą

lokal większy piętro wyżej, zapewnił, że tam będą odpowiednie warunki do wykonywania mojej pracy. Zgodziłem się i 01.10 2005 przeniosłem się do innego lokalu, został sporządzony aneks (...)

Nabycie własności gruntu od spółdzielni

Nabycie własności gruntu od spółdzielni

fizycznej stałem się dzierżawcą gruntu od spółdzielni na mocy nowej umowy o dzierżawę terenu ze spółdzielnią. Po trwałym związaniu obiektu z gruntem, spółdzielnia stworzyła aneks do (...)

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zatem stosowanie obecnie obniżonej stawki VAT (7%) (...)

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

do 50 zł Sporządzenie innego protokołu niż protokołu przyjęcia na przechowanie dokumentu i protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród do 200 (...)

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do (...)

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

PIT od działalności gospodarczej, a ryczałt od najmu...

świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.   Powyższe przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, (...)

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

) dyrektywy 2003/71/WE.Zmiana art. 53 ust. 4 ma na celu doprecyzowanie transpozycji do prawa krajowego art. 15(5) dyrektywy 2003/71/WE.Zmiana art. 53 ust. 7 ma na celu doprecyzowanie transpozycji (...)

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

przewidziany. Wypowiedzenie w przypadku każdej umowy, to czas, kiedy jedna ze stron umowy złożyła w tej kwestii oświadczenie woli i w taki sposób sprawiła, iż z chwilą upływu umówionego (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

czynsz) po spłacie kredytu przez TBS;  w przypadku budowy mieszkań społecznych z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy, będzie możliwość zmiany umowy najmu na umowę (...)

Udokumentowanie czynszu za lokal

Udokumentowanie czynszu za lokal

odpowiedzi serwisu e-pranik.pl: Dokument księgowy a wpis do księgi przychodów Zaplata za czynsz wg umowy a koszt podatkowy najem, czynsz, rachunek, faktura VAT, działalność (...)

Jaki należy zapłacić podatek od korzyści osiąganych z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia?

Jaki należy zapłacić podatek od korzyści osiąganych z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia?

). Zatem dla określenia wysokości przychodu z najmu zaliczanego do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków na przyszłość co do zasady należy do majątku wspólnego, (...)

Czynsz najmu mieszkania

Czynsz najmu mieszkania

używania lokalu, za okres od upływu terminu wypowiedzenia. Gdy zaś lokator nie skorzysta z przysługujących mu uprawnień w ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia, jest obowiązany uiszczać czynsz/opłaty (...)

1

2

3

4

5

...

45

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne