art 217 paragraf 1 Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego. Zasady ogólne Dział I Sąd Dział II Art. 9. (...)

Niejasnych przepisów podatkowych nie można interpretować na niekorzyść podatnika

Niejasnych przepisów podatkowych nie można interpretować na niekorzyść podatnika

budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

.), nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach sądowych wykonuje Krajowa Rada Sądownictwa (§ 1), a do nadzoru, o którym mowa w § 1, przepisy art. (...)

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

brzmienie art. 49 w związku z art. 46 Ppsa. Po drugie normodawca jako racjonalny celowo rozróżnił skutki wobec osoby fizycznej i pozostałych stron. Ta uwaga była aktualna w chwili podjęcia (...)

Limity odliczeń PIT za 2008 rok

Limity odliczeń PIT za 2008 rok

. Wydatki odlicza się od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Art. 26c ustawyZ uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać (...)

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 (...)

Pozycja prawna syndyka

Pozycja prawna syndyka

całą stanowczością, iż nieporozumieniem jest zastosowanie w tym przypadku art. 217 Ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Przywołajmy bowiem treść tego przepisu: Art2171. Jeżeli

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, wynosi 23%. Zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 1 (...)

Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

Opodatkowanie niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową

ustaw. Na jej podstawie z dniem 1 stycznia 2009 roku, do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzony został przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 p.d.o.p zgodnie, z którym (...)

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

(art. 246 § 1 k.s.h.), notarialnego zaprotokołowania takiej uchwały (art. 255 § 3 k.s.h), zgłoszenia zmiany w rejestrze handlowym i zarejestrowania takiej zmiany (art. 256 (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

jego zwolnienie z pracy w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 52 § 1 pkt 1 K.p.”. Nietrzeźwość pracownika zatem bezsprzecznie jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków

Kto według TK ma prawo do określenia opłat abonamentowych?

Kto według TK ma prawo do określenia opłat abonamentowych?

Krajowej Radę Radiofonii i Telewizji do określenia opłat abonamentowych jest niezgodny z art. 217 oraz jest zgodny z art. 213 ust. 1 Konstytucji. Trybunał orzekł także, że art. (...)

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

stosowania art. 2 pkt 6, art.2 pkt 27e, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 6 pkt 1, art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Objaśnienia służą zwiększeniu pewności (...)

Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2020 rok

Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2020 rok

(pożyczki), o których mowa w pkt 1 i 2 - do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed 1 stycznia 2007 r., nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 (...)

Jak odzyskać rzecz zatrzymaną przez Policję - opinia prawna

Jak odzyskać rzecz zatrzymaną przez Policję - opinia prawna

. Zatrzymanie rzeczy może nastąpić jedynie w zakresie określonym w art. 217 § 1 k.p.k., tj. można zatrzymać rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub te, które zostały zajęte w (...)

Niedookreślona definicja „działalności gospodarczej” a podatek

Niedookreślona definicja „działalności gospodarczej” a podatek

podatku dochodowym od osób fizycznych jest zgodny z art. 84 w związku z art. 217 w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji. Ponadto umorzył postępowanie w pozostałym zakresie. (...)

Kasy fiskalne taksówkarzy

Kasy fiskalne taksówkarzy

. 1 oraz art. 217 Konstytucji.W drodze ustawy o VAT z 1993 r. na podatników sprzedających towary i świadczących usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (...)

Czy dłuższy wyjazd zagraniczny zwalnia z obowiązku rozliczenia podatkowego w Polsce?

Czy dłuższy wyjazd zagraniczny zwalnia z obowiązku rozliczenia podatkowego w Polsce?

dotyczy. Z tą zasadą koresponduje art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przepisy art. 3 ust. 1, 1 a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem (...)

Zmiany w ustawach podatkowych

Zmiany w ustawach podatkowych

wiążących interpretacji prawa podatkowego - które zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2007 roku. Interpretacje te będzie wydawał Minister Finansów. Dodane przepisy art. 80a i art. (...)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

przepisów art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., do której uzyskania przepisy te, w zamyśle ustawodawcy, nie służą. Przedmiotem wniosku Skarżącej (...)

Ustanowienie odrębnej własności lokali jako sposób fizycznego podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków.

Ustanowienie odrębnej własności lokali jako sposób fizycznego podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków.

lokali, czyli tzw. nieruchomości lokalowych wynika z art. 7 ust. 1 i art. 11 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r., o własności lokali (dalej u.w.l.). W razie ustanowienia (...)

Czy wydatki na świadczenia medyczne dla pracowników są dla nich przychodem do opodatkowania?

Czy wydatki na świadczenia medyczne dla pracowników są dla nich przychodem do opodatkowania?

wszystkim dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów (w związku z uchyleniem wspomnianego wyżej przepisu art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).   Warto (...)

Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu

Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu

Szkody majątkowe Spółdzielni Mieszkaniowej sięgają wielu milionów złotych. Oskarżeni odpowiadają z artykułów 18 paragraf 3 kk w zw. z art.296 paragraf 3 kk. Czy w tym wypadku sprawę (...)

Co się dzieje ze starą interpretacją podatkową w razie zmiany przepisów?

Co się dzieje ze starą interpretacją podatkową w razie zmiany przepisów?

art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy". Z treści tego przepisu wynika, że wnioski złożone przed dniem wejścia w życie powołanej ustawy (przed (...)

Zatwierdzenie przeszukania

Zatwierdzenie przeszukania

wydanie, a osoba ta nie złożyła wniosku, o którym mowa w art. 217 § 4.Jak jednak wynika z opisu sytuacji, w Pańskim przypadku istniało uprzednio wydane postanowienie prokuratora, (...)

Nie można odliczać VAT-u od czynności pozornych

Nie można odliczać VAT-u od czynności pozornych

towarów i usług oraz żądania zwrotu ewentualnej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Trybunał stwierdził, że kwestionowany przepis rozporządzenia został wydany na podstawie art. 23 (...)

Naruszenie nietykalności osobistej

Naruszenie nietykalności osobistej

karane przez art. 217. § 1 kodeks karnego, który stanowi, iż: Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia (...)

Przedawnienie przestępstwa skarbowego

Przedawnienie przestępstwa skarbowego

art. 44 uszczuplenia za 2002 i 2003) ponieważ od roku 2001 minęły 3 lata. Czy można dla należności z roku 2001 zastosować art. 44 paragraf 1 pkt 1 oraz pragraf 3? Czy z (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

kalendarzowych miesiąca, za który zasiłek macierzyński przysługuje (wynik podlega zaokrągleniu do 1 gr według ogólnych zasad) oraz pomnożenie przez liczbę dni, za które przysługuje (...)

Zwrot wydatków na noclegi nie stanowi przychodu

Zwrot wydatków na noclegi nie stanowi przychodu

"świadczenia" w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., gdyż Spółka jedynie zwraca pracownikowi wydatki ponoszone przez niego w interesie i na rzecz Spółki. Przepisy prawa pracy nie (...)

Wymóg potwierdzenia dla celów VAT odbioru faktury korygującej przez kontrahenta niezgodny z Konstytucją

Wymóg potwierdzenia dla celów VAT odbioru faktury korygującej przez kontrahenta niezgodny z Konstytucją

. 29 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz z art. 92 ust. 1 i z art. 217 Konstytucji. Powyższy przepis utraci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy (...)

Opłaty skarbowe - Czynności urzędowe

Opłaty skarbowe - Czynności urzędowe

gospodarczą niewymienioną w niniejszym ustępie    1). 1 087 zł  2). 514 zł 3). 288 zł 4). 1 135 zł 5). 412 zł  6). 616 zł   Od (...)

Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

na podstawie art. 639 kc nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania, jeżeli przyjmujący zamówienie poniósł ponadto jakąś szkodę w związku z niewykonaniem zobowiązania (...)

Zmiany w PIT na 2007 rok

Zmiany w PIT na 2007 rok

. 2006 r., Nr 217, poz. 1588) PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych w 2007 roku, koszty uzyskania przychodów, ulga, skala podatkowa, ulga odsetkowa, sprzedaż mieszkań, zwolnienie, pomoc domowa, (...)

Zwolnienie z tajemnicy statystycznej

Zwolnienie z tajemnicy statystycznej

pochopnego zwolnienia z tajemnicy statystycznej. Z tych samych względów, co wskazane powyżej, unormowanie art. 180 § 1 k.p.k. w odniesieniu do tajemnicy statystycznej, narusza art. (...)

Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

  Ile wynosi podatek od dywidend i udziału w zyskach osób prawnych? Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dywidendy

Jak płatnik powinien naliczać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

Jak płatnik powinien naliczać koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy?

obowiązujące od 1 stycznia 2004 r. brzmienie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może stanowić podstawy do uwzględniania w 2005 r. kosztów uzyskania (...)

ZUS może weryfikować wysokość wynagrodzenia pracownika

ZUS może weryfikować wysokość wynagrodzenia pracownika

− niż wynikająca z umowy o pracę − wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, jest zgodny z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 oraz (...)

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2007 rok

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2007 rok

wyjątkiem art. 1 pkt 18 lit. a tiret trzecie, w części dotyczącej dochodów Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiących równowartość dochodów uzyskanych przez Fundusz Kolejowy, (...)

Pedofile na terapię, nieletni gwałciciele za kratki

Pedofile na terapię, nieletni gwałciciele za kratki

rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody (art. 191a § 1 k.k.). Kryminalizacji podlega również tzw. grooming, czyli nawiązywanie (...)

Czy ulga odsetkowa przysługuje współkredytobiorcy kredytu zaciągniętego przez podatnika?

Czy ulga odsetkowa przysługuje współkredytobiorcy kredytu zaciągniętego przez podatnika?

? Odliczeń tych kredytobiorca dokonuje w kwocie faktycznie spłaconych odsetek, w ramach limitu, o którym mowa w art. 26b ust. 4 pkt 2 u.p.d..o.f. Zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 6 u.p.d.o.f. (...)

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rok

Zmiany w Ordynacji podatkowej na 2007 rok

art. 80a i art. 80b oficjalnie pozwolą na podpisywanie deklaracji podatkowych przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnictwo (udzielone np. doradcy podatkowemu)  zwolni

Czy dowód z nagrania może zostać użyty w postępowaniu cywilnym?

Czy dowód z nagrania może zostać użyty w postępowaniu cywilnym?

osobiste w prawie polskim podlegają ochronie (art. 24 kc) Pomocny w tym zakresie może okazać się katalog dóbr osobistych, ujęty w art. 23 kc, zgodnie z którym to przepisem: „dobra

Skutki wyłączenia sędziów

Skutki wyłączenia sędziów

sprawa została zarejestrowana i otrzymała syg. akt, pokrzywdzony - na podstawie art. 315 par. 1 k.p.k. - złożył wniosek potwierdzony dowodami - dokumentami, aby sąd rejonowy - na podstawie art. (...)

"Gwałt na osobie" jest równoznaczny z "przemocą"

naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 § 1 k.k.), a także stosowanie zarówno przemocy wobec osoby w celu zmuszenia do określonego zachowania (art. 191 § 1 (...)

Ustawa wprowadzająca automatyzację załatwiania spraw przez KAS

Ustawa wprowadzająca automatyzację załatwiania spraw przez KAS

grup VAT na etapie rejestracji tej grupy, jako podatnika VAT (art. 6 pkt 1 lit. b ustawy), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.   Krajowa Administracja Skarbowa

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w PIT

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w PIT

;w?Ustawodawca przewidział jednocześnie wyjątek od ogólnej reguły zawartej w art. 3 ust. 1  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 3 ust. 3 tej ustawy stanowi (...)

Jak skutecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej?

Jak skutecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej?

art. 2 k.s.h. zastosowanie znajduje art. 61 § 1 k.c. zdanie pierwsze, zgodnie z którym: „oświadczanie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z (...)

Zawiadomienie wspólników o połączeniu spółek z oo

Zawiadomienie wspólników o połączeniu spółek z oo

ogłoszenia, miejsce oraz termin, w którym wspólnicy mogą się zapoznać z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1; termin ten nie może być krótszy niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne