art 74 ust 2 pkt 2c Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

odpowiednio w art. 23 ust. 5 pkt 1 i 2. 6. Zajęcia, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 23 ust. 5 pkt 1, mogą być (...)

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

na rynku regulowanym oraz korektę odesłań w związku z nowelizacją art. 38-40 ustawy.Zmiany art. 7 ust. 3 pkt 2 i 4, ust. 4 pkt 1, 1a oraz nowy pkt 4a (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

Kodeksu Celnego, 2) zaksięgowaną na podstawie art. 218 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, 3) niezaksięgowaną - w przypadkach, o których mowa w art. 220 ust. (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

. Podstawa prawna niedokonania rejestracji podmiotu jako podatnika VAT: art. 96 ust. 4a pkt 1 ustawy o VAT - dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą;  art. (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 3-5 lub w art. (...)

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

). Natomiast zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy, kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a, czyli nie zapewnia poddania obiektu kontrolom, a także (...)

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

1718/13, uwzględniając wyrok TSUE w sprawie C-37/16 - SAWP, uznał, że: ,,W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust. 2a oraz art. 30 ust. (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego. Zasady ogólne Dział I Sąd Dział (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

przychodów, zgodnie z treścią art. 22 ust. 9 pkt 3, ust. 9a i ust. 9aa ustawy o PIT. Ponadto należy wskazać na wynagrodzenie wypłacane podczas urlopu dla poratowania (...)

Kodeks karny

Kodeks karny

, pozbawienie praw publicznych oraz zakazy i nakaz wymienione w art. 39 pkt 2, 2d, 2e i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10, zakazy oraz obowiązek wymienione w art. 39 pkt (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

w odpowiednim celu (art. 105 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). W takim przypadku może być uprawniony do wykonywania pracy na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 12 lit b w związku (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

oraz art. 30 ust. 2 lit. c RODO), wskazując nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Natomiast obowiązek dokumentowania zabezpieczeń wynika z art. (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

mowa w art. 45a ust. 1 Rozporządzenia 282/2011, przez organy podatkowe Artykuł 45a ust. 2 Rozporządzenia 282/2011 stanowi, że organ podatkowy może obalić domniemanie przyjęte (...)

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

których mowa w art. 75aa-75ac, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.Art. 2. Użyte w ustawie określenia (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

. a, ust. 7, art. 106b ust. 1 pkt 1, art. 106i ust. 3 pkt 1 w związku z art. 19a ust. 1 i 2 ustawy o VAT  Obowiązek podatkowy z tytułu (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

wprowadzanych w art. 61 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy jest doprecyzowanie obowiązujących przepisów poprzez wskazanie podmiotów (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Sądownictwa (paragraf 2 ww. artykułu). Zgodnie zaś z treścią paragrafu 3 tegoż artykułu, do nadzoru, o którym mowa w § 1 i 2, przepisy art. 175dd § 2 i 3 oraz (...)

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

w decyzji administracyjnej o ustaleniu opłaty wydanej na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 tej ustawy lub w drodze umowy zawartej na podstawie art. (...)

Karta podatkowa w 2018 roku

Karta podatkowa w 2018 roku

. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

;rym mowa w art. 29 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy o PIT, przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT niestosuje się. W konsekwencji ulgą dla młodych nie są (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

4-7 [ustawy o CIT]”. Prawa i wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT Przepis art. 16b, do którego odsyła art. 15e ust. 1 pkt (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

wynagrodzenia za okres 2 tygodni. § 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania w razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 23 1 . Art. (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Glöckner oraz pkt 75 połączonych spraw C-180/98 do C-184/98 - Pavlov and Others). Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

– do 91 dni. Art. 4 pkt 3 (art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej) Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli (...)

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3. § 2. Przepis art. 24 § 4 stosuje się odpowiednio. Art. 26. § 1. W przypadku wyłączenia pracownika (art. 24) jego bezpośredni (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

wynikające z art. 20 ust. 2 lit. a oraz art. 21 ust. 1 TFUE prawo do swobodnego przemieszczania się w ramach strefy Schengen nie jest uzależnione od posiadania transkrybowanego (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

, kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego. § 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53-58 i art. (...)

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

samorządu terytorialnego należy wskazać, że stosownie do przepisów: art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, (...)

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, sąd może odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego wymienionego w art. 22 § 2 pkt 2-6 lub w art. (...)

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

gospodarczej.Ad. Art. 1 pkt 11/Art. 82 ust. 2 pkt 3/ - uwaga jak do art. art. 80 ust. 2 pkt 3;Ad. Art. 1 pkt 11/Art. (...)

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Natomiast (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu (art. 6. ust. 4 u.o.p.l.). Uprawnienie stron do zastrzeżenia kaucji ogranicza art. 6 ust. 2 u.o.p.l.; niedopuszczalne jest (...)

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

współpracujących ze sobą (art. 4 ust. 3 pkt 2 projektu). Warunkiem jej prowadzenia jest zawarcie z takim podmiotem lub grupą podmiotów umowy przez podmiot wprowadzający (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

przez powiatowy urząd pracy. Prace interwencyjne Art. 2 ust. 1 pkt 26, art. 51, art. 56, art. 59, art. 59a i art. 61a ustawy z dnia 20 kwietnia (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy. (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

, art. 22e ust. 1 i 2, 22f ust. 3, art. 22g ust. 17 oraz art. 22k ust. 9 ustawy o PIT). Wprowadzono ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

zasadach ogólnych – na tym etapie zatem mechanizm reverse charge nie będzie miał zastosowania). Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 (...)

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

pierwszeństwo obowiązywania i stosowania, c) Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne – jest niezgodny z art. 2, art. 8 i art. (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym (art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT); 10. organ zatrudnienia – od świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy (art. 35 ust. 1 pkt (...)

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców

wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. Art. 22. Przepisy art. 12 ust. 2 i 3, art. 13, art. 21 oraz art. (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

sprzedaży do art. 107 ust. 1 pkt 2. Zmiana art. 2 pkt 30 ma na celu zliberalizowanie zasad dotyczących nabywania wierzytelności przez standaryzowane fundusze (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

podmiotóww okresie poprzedzającym wstąpienie do grupy VAT przekroczył próg 10 000 euro/42 000 zł (art. 22a ust. 1 pkt 3 oraz art. 28k ust. 2 pkt (...)

Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

, określając czas jej trwania. Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące. Przepisy art. 20 § 2 i art. 21 § 1 stosuje się odpowiednio. § (...)

Nowelizacja przepisów o prądzie

Nowelizacja przepisów o prądzie

indywidualnej – art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2). Przepisy przejściowe W art. 6 nowelizacji sformułowano przepisy przejściowe, które wiążą (...)

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

, przebywającego na obszarze gminy.§ 5. We wniosku, o którym mowa w § 1, podaje się dane wymienione w art. 26 § 7 i 8.Art. 29. § 1. Spis wyborców w jednostkach, (...)

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% - stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

zatrudnieniu i o roszczenia z tym związane, c) odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu; 2) ze stosunków rodzinnych o:  a) rozwód, b) separację, c)  (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne