art. 10 par 1 k. r. o. Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

zastrzeżeniem art. 24 i art. 25. W myśl art. 21 ust. 1 ustawy o stanie klęski żywiołowej ograniczenia, o których mowa w art. 20, mogą polegać na: 1) (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

ustawy, w zakresie dotyczącym uprawnień Ministra Sprawiedliwości, jest zgodny z art. 10 ust. 1, art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji.- art. 40 par. 1 (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

, takie jak art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, art. 38 ust. (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Przepisów art. 96 nie stosuje się. § 2. Do zarządu powołanego zgodnie z § 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. (...)

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

stopniu niepełnosprawności,3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o (...)

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

ogólnej i rozdziału XXXVIII Kodeksu karnego, z zastrzeżeniem § 2.§ 2.  Przepisy art. 18 § 2 i 3, art. 19, art. 20, art. 21 § 2 i 3, art. 22-24, (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

4-7 [ustawy o CIT]”. Prawa i wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT Przepis art. 16b, do którego odsyła art. 15e ust. (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy. 2. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 10 ust. 3, art. 18 ust. 3, art. 58 ust. 2, art. (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

ludności, [w:] K. Biernat, M. Dobek-Rak, P. Mierzejewski, Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz, LEX 2013 r.). Z treści przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego. Zasady ogólne Dział I Sąd Dział II Art. 9. (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

. Nr 137, poz. 926, z późn. zm. ). Art. 62. Art. 63. 1. Decyzja o zabezpieczeniu, o której mowa w art. 61, wygasa po upływie 10 dni od dnia powiadomienia (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

których mowa w art. 9 ust. 1, lub  dotyczą wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10.  W motywie 13 preambuły RODO wskazano, że (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

;rym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, nie musi zawierać wszystkich danych przewidzianych dla oświadczenia nabywcy, o którym mowa w art. 45a ust. 1 lit. (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

;wnorzędnymi? Spór o właściwość między sądami równorzędnymi rozstrzyga ostatecznie sąd wyższego rzędu nad sądem, który pierwszy wszczął spór. Sądem (...)

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

niezgodne z Konstytucją, jest niezgodny z art. 2, art. 7 i art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1, art. 178 ust. 1 i art. 190 ust. 1 Konstytucji. (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym (art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT); 10. organ zatrudnienia – od świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy (art. 35 ust. (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

chorobowego oraz art. 17 w związku z art. 35 ust. 2 tej ustawy w przypadku zasiłku opiekuńczego). Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 lutego 2014 r. sygn. akt SK 18/13 („Art. (...)

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

; jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 10 000 m2,  wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m2;  salach widowiskowych i sportowych (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

) Banki i SKOK-i nie przekazują izbie rozliczeniowej kompleksowej informacji o rachunkach (art. 119zp § 1 pkt 1 O.p.) i zestawień transakcji dotyczących rachunków (art. (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 58 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

z przetwarzaniem danych osobowych (art. 51 ust. 1 ww. rozporządzenia) oraz za monitorowanie stosowania dyrektywy 2016/680 dla ochrony tych praw i wolności (art. 41 ust. 1 ww. dyrektywy), (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. „Chcemy (...)

Kodeks karny

Kodeks karny

, o którym mowa w art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).Art. 47a. (skreślony) (...)

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

;. Art. 2. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681) w art. 6 po ust. 4b dodaje się ust. 4c–4o w brzmieniu: „4c. (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

listopada 2019 r. Korygowanie transakcji z odwrotnym obciążeniem zakończonych przed 1 listopada 2019 r.: Również dotychczasowe zasady dotyczą podatników, na rzecz których (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

, kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego. § 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53-58 i art. (...)

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

; wzór zawiadomienia o wpisaniu do rejestru wyborców,f)  wzór wniosku, o którym mowa w art. 18 § 10, o skreślenie wyborcy z (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Lasów Państwowych zawierane są w istocie przez Skarb Państwa. Dodatkowo potwierdzają to zapisy art. 33 ust. 3 pkt 1, art. 34 pkt 1 i art. 35 ust. 1 pkt 1 (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

art. 74 ustawy o ewidencji ludności od dnia 1.01.2018 r. znosi się obowiązek meldunkowy. Jak będzie przebiegać weryfikacja pobytu stałego pracodawcy? Rządowy projekt ustawy o (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej (art. 42i ustawy o VAT). Od kiedy można wystąpić o WIS? Podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS już od 1 (...)

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

wyłączają możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko treści dokumentów wymienionych w tych przepisach. Art. 76a. § 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

.1 lub art. 139 o ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub – dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia (...)

Karta podatkowa w 2018 roku

Karta podatkowa w 2018 roku

1* 137,60 zł + 8,60 zł od każdego miejsca ponad 16 3 Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) – o liczbie miejsc:     do (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

art. 9 pkt 10 i 14 ustawy o finansach publicznych brak jest bowiem podstaw prawnych do określenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (w oparciu o art. (...)

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

dniem 1 stycznia 2018 r.  Głównym źródłem zmian jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)

Postępowanie egzekucyjne wobec skazanego wyrokiem karnym - opinia prawna

Postępowanie egzekucyjne wobec skazanego wyrokiem karnym - opinia prawna

a przed podziałem majątku wspólnego, nie do poszczególnych składników tego majątku ale do udziału w tym majątku. Zgodnie z art. 43 § 1 k. r. o.  (...)

Ułatwienia przy zakupie biletów lotniczych i nakłady inwestycyjne wliczane od razu w koszty?

Ułatwienia przy zakupie biletów lotniczych i nakłady inwestycyjne wliczane od razu w koszty?

kwocie 100 tys. zł podlega niezamortyzowana wartość tego środka trwałego (art. 22k ust. 17 updof i art. 16k ust. 17 updop). W sytuacji, gdy podatnik poniesie wydatek inwestycyjny (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

energii". Uchwała ta weszła w życie 17 lipca 2015 r. Podstawą do opracowania uchwały jest art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Zgodnie z art. (...)

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

towarów i usług - art. 99, art. 109; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - art. 82, art. 193a;  ustawa z 10 września 1999 (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

od jej wejścia w życie. W nowelizacji wskazano, że mają to być dokumenty określone w art. 31 par. 2a obecnej ustawy o SN. Ale w tej ustawie nie ma  art. 31 par. 2a, (...)

Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

w sposób natarczywy lub oszukańczy,podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności. Art. 59. Art. 60. Art. 60[1]. § 1.  Kto wykonuje działalność gospodarczą (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

odniesieniu do rozliczania niektórych usług budowlanych zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia? 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc w trybie zarządzenia tymczasowego na czas trwania procesu o rozwód. Zasądzono  (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

stosowanym przez członka grupy VAT, wykorzystującego ten pojazd (zob. art. 86 ust. 2a, art. 86a, art. 90, 90b ustawy o VAT). W przypadku gdy samochód będzie wykorzystywany (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów (art. 16d ust. 1, art. 16e ust. 1 i 2, art. 16f ust. 3, art. 16g ust. 13, art. 16k (...)

TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości  polskich sądów...

TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości polskich sądów...

ustroju i właściwości polskich sądów oraz trybu postępowania przed polskimi sądami, jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 w (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

podmiotóww okresie poprzedzającym wstąpienie do grupy VAT przekroczył próg 10 000 euro/42 000 zł (art. 22a ust. 1 pkt 3 oraz art. 28k ust. 2 pkt 3 ustawy o (...)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

duchownym zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przepisy art. 1 § 3 oraz art. 2 i art. 8 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.Art. (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne