art. 151 par. 1 Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Infomacja dla pracownika o warunkach stosunku prac

Infomacja dla pracownika o warunkach stosunku prac

odpowiednich przepisów prawa pracy. Zgodnie z art. 151 par. 1 z ind. 1 k.p. pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy 21.00 a 7.00. Wobec tego nie ma przeszkód aby (...)

Czas pracy pracownika zatrudnionego przy pracy w ruchu ciągłym

Czas pracy pracownika zatrudnionego przy pracy w ruchu ciągłym

wysokości 100% wynagrodzenia w rozumieniu art. 151 z ind. 1 par. 1 pkt 1 k.p. Godziny pracy, o których mowa, nie są godzinami nadliczbowymi w rozumieniu art. (...)

Odmowa pracy w nadgodzinach

Odmowa pracy w nadgodzinach

zastosowania kary. Wymierzenie kary upomnienia uzasadnione jest nawet w przypadku niewielkiego stopnia winy. Liczba godzin nadliczbowy przepracowanych na podstawie art. 151 par 1 pkt (...)

Kto dostanie wyższą wypłatę?

Kto dostanie wyższą wypłatę?

nocy. Zgodnie z art. 151, par. 1 k.p. pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 (...)

Czy kumulowanie dodatków za godziny nadliczbowe jest dopuszczalne?

Czy kumulowanie dodatków za godziny nadliczbowe jest dopuszczalne?

przepisów o czasie pracy, ponieważ odwołanie zamieszczone w art. 151[11] § 2 k.p. dotyczy § 1 art. 151[1] k.p. Oznacza to, że przepis o czasie pracy w niedziele i (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego. Zasady ogólne Dział I Sąd Dział II Art. 9. (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

art. 59-62 i art. 64-66 stosuje się w przypadku: 1) śmierci partnera,  2) ogłoszenia upadłości partnera,  3) wypowiedzenia umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera. (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

ustawy, w zakresie dotyczącym uprawnień Ministra Sprawiedliwości, jest zgodny z art. 10 ust. 1, art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji.- art. 40 par. 1 (...)

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3. § 2. Przepis art. 24 § 4 stosuje się odpowiednio. Art. 26. § 1. W przypadku wyłączenia pracownika (art. 24) jego bezpośredni (...)

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

stosuje się odpowiednio do osób prawnych. OSOBY PRAWNE Dział II Art. 43[1]. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, (...)

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

których mowa w art. 75aa-75ac, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:1) (...)

*Praca powyżej 12 godzin

*Praca powyżej 12 godzin

pracodawca, jako podmioty ustanawiające regulamin pracy, albo sam pracodawca wydający ogłoszenie, o którym stanowi art. 150 par. 1 k.p. Swoboda oceny nie może tu oznaczać jej dowolności, (...)

Uzupełnienie umowy o pracę

Uzupełnienie umowy o pracę

tym pracodawca ma 3 miesiące na uzupełnienie treści umowy zgodnie z art. 151 par. 5. Nowe postanowienia umowne obowiązywać będą od dnia włączenia ich do umowy o pracę. umowa, zmiana, (...)

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

(np. pracownic w ciąży, młodociani). Jakie systemy czasu pracy można stosować? Kodeks pracy określa (w art. 129, art. 135–140[1], art. 143 i 144), jakie systemy (...)

Zobowiązanie nauczyciela do pracy w porze nocnej

Zobowiązanie nauczyciela do pracy w porze nocnej

.). Zgodnie z art. 151 z ind. 7 par. 1 k.p. pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Przy czym pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie (...)

Ochrona pracowników związkowych

Ochrona pracowników związkowych

warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, wobec pracowników będących członkami zakładowej organizacji związkowej, która jest reprezentatywna w rozumieniu art. 241 [25a] par. 1 (...)

Jak liczyć termin odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Jak liczyć termin odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności?

k.k.w. winno być traktowane jako przedłużenie okresu odroczenia wykonania kary udzielonego na podstawie art. 151 § 1 k.k.w. W kolejnych zatem postanowieniach wydanych w tym przedmiocie (...)

Praca ponad limit nadgodzin

Praca ponad limit nadgodzin

mógł odmówić pracy ponad 150 nadgodzin w roku kalendarzowym? W doktrynie podkreślono, że w art. 151 § 4 par. 4 przewiduje, nieznaną poprzednio naszemu prawu pracy, możliwość (...)

Jak rozliczyć czas pracy pracowników?

Jak rozliczyć czas pracy pracowników?

? Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 Kodeksu pracy wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie (...)

Skutki wyłączenia sędziów

Skutki wyłączenia sędziów

sprawa została zarejestrowana i otrzymała syg. akt, pokrzywdzony - na podstawie art. 315 par. 1 k.p.k. - złożył wniosek potwierdzony dowodami - dokumentami, aby sąd rejonowy - na podstawie (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

pracy oraz zmiany pracodawcy Na jaki okres będzie wydane zezwolenie na pracę sezonową, jeśli np. wniosek był wpisany na 3 miesiące np. od 1 maja do 1 sierpnia , wiza wydana od 1 (...)

Wyjaśnienia dotyczące polityki kadrowej wobec funkcjonariuszy Policji z długoletnim stażem pracy

Wyjaśnienia dotyczące polityki kadrowej wobec funkcjonariuszy Policji z długoletnim stażem pracy

na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy o Policji może nastąpić z urzędu lub na wniosek strony. W przypadku wszczęcia procedury zwolnienia z urzędu, w myśl par. 21 Rozporządzenia Ministra (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

danych, których obszar zakreślony jest w art. 8 ustawy. Ustawodawca konkretyzuje w ten sposób definicję wskazaną w art. 3 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, gdzie przywołane (...)

Informacje na temat spółki z o.o.

Informacje na temat spółki z o.o.

Najwyższy w wyroku z dnia 14 lutego 2003 r. (IV CKN 1779/2000, OSNC 2004/5 poz. 76) wskazał: Przepis art. 151 § 4 k.s.h. nie wyłącza przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h. (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

od jej wejścia w życie. W nowelizacji wskazano, że mają to być dokumenty określone w art. 31 par. 2a obecnej ustawy o SN. Ale w tej ustawie nie ma  art. 31 par. 2a, tylko (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1 lub 2, art. 158 ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. (...)

Odwołanie członka zarządu

Odwołanie członka zarządu

akt odwołania stanowi inaczej (art. 203 par. 3 ksh w zw. z art. 231 par 2 pkt 1 ksh). Odwołany członek zarządu może także uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników, (...)

Dobowy odpoczynek a praca w nocy

Dobowy odpoczynek a praca w nocy

sugestię o odpowiednich zdolnościach psychofizycznych pracownika. Zgodnie z art. 207 par. 2 k.p. pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych (...)

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

ust. 1 lub 2, art. 158 ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; jest małżonkiem (...)

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wymogu złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu jest brakiem formalnym, o jakim mowa w art. 49 par 1 (...)

Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia

Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia

sprawach z zakresu prawa spadkowego przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego (art. 519(1) par. 1 k.p.c.). Sąd Najwyższy może natomiast postanowienie zmienić, uchylić (...)

Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

odmowie sprostowania osobę, która zgłosiła wniosek o sprostowanie (art. 155 § 1 k.p.k.). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 (...)

Konsekwencje niewykonania wyroku

Konsekwencje niewykonania wyroku

par. 1 i 3 k.k. popełnionych w ciągu przestępstw i za to na podstawie art. 286 par. 3 k.k w zw. z art. 91 par. 1 k.k. oraz art. 34 k.k., art. 35 (...)

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

Ustalanie treści regulaminu wynagradzania

zbiorowy pracy wyraźnie odnosi się do kwestii uchylenia regulaminu w całości lub w części. (Ad 1) Zgodnie z art. 77 z ind. 2 par. 4 k.p. regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli (...)

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

drodze roszczenia negatoryjnego (art. 222 par.2 KC). Samodzielne roszczenie negatoryjne z art. 222 par.2 KC powstaje natomiast w razie naruszeń bezpośrednich. Przez immisje bezpośrednie (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

wskażą dopiero wówczas możliwa będzie eksmisja do wskazanej przez gminę noclegowni lub schroniska (art. 4 u.o.p.l. w zw. z art. 1064 par. 4 k.p.c.). Należy jednak pamiętać, (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

(art. 246 § 1 k.s.h.), notarialnego zaprotokołowania takiej uchwały (art. 255 § 3 k.s.h), zgłoszenia zmiany w rejestrze handlowym i zarejestrowania takiej zmiany (art. 256 (...)

Elastyczny czas pracy od 23 sierpnia 2013 roku w polskich firmach - uwagi natury ogólnej

Elastyczny czas pracy od 23 sierpnia 2013 roku w polskich firmach - uwagi natury ogólnej

ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 129 otrzymuje brzmienie: „Art. (...)

Niezdolność i nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Niezdolność i nieobecność w pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

chorobą zawodową. (art. 53 par. 1 pkt 1 lit. b). Okres ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę (o którym mowa wyżej) rozpoczyna swój bieg od następnego dnia kalendarzowego, (...)

Wątpliwości wobec aktu oskarżenia

Wątpliwości wobec aktu oskarżenia

podatków wynosiła ok.10 tys. zł). Akt oskarżenia postawiono o przestępstwo z art. 18 par.3 kk w zw. z art. 296 par.1, par.2 i par.3 kk w zw. z art. 271 par.1 (...)

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za nadgodziny

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za nadgodziny

zapłatą każdego takiego świadczenia wierzycielowi (pracownikowi) należą się odsetki za opóźnienie w wysokości tzw. odsetek ustawowych (por. art. 481 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego).  (...)

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

dóbr osobistych (art. 23 w zw. z art. 355 par. 2 k.c.). Z drugiej strony, jeśli przedsiębiorca uzna, że w przyszłości być może skorzysta z danych kandydata na potrzeby rekrutacyjne, (...)

Przyczyna wypowiedzenia - opinia prawna

Przyczyna wypowiedzenia - opinia prawna

Pani art. 461 par. 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który reguluje postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy. W myśl postanowień tego artykułu, powództwo w sprawach z zakresu (...)

Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym

Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym

, należy go dopuścić do udziału w tej czynności, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu w razie zwłoki (art. 316 par. 1 k.p.k.). Ponadto, pokrzywdzonego (...)

Czas pracy lekarzy - pracowników zakładów opieki zdrowotnej

Czas pracy lekarzy - pracowników zakładów opieki zdrowotnej

ponad wymiar 48 godzin na tydzień przysługuje lekarzowi wynagrodzenie obliczone analogicznie do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151[1] § 1-3 kp) oraz analogicznie (...)

Przedawnienie karalności czynu a zadośćuczynienie

Przedawnienie karalności czynu a zadośćuczynienie

lub 5 lat w zależności od wagi czynu.  Inaczej jednak ma się sprawa jeśli chodzi o roszczenia powstałe w wyniku popełnienia przestępstwa. Zgodnie z art. 442[1] par. 2, jeżeli szkoda (...)

Wynagrodzenie prowizyjne a dodatek za nadgodziny

Wynagrodzenie prowizyjne a dodatek za nadgodziny

nadliczbowych. Jakie wynagrodzenie lub jego część ma stanowić podstawę obliczania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych? Zgodnie z art. 151[1] § 3 Kodeksu pracy wynagrodzenie stanowiące (...)

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

wykonalności. Poddanie się egzekucji przez dłużnika w akcie notarialnym nie oznacza, że egzekucja tego świadczenia nie podlega ogólnym regulacjom dotyczącym postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z par. (...)

Problemy związane z umową sprzedaży energii elektrycznej dla wspólnoty - opinia prawna

Problemy związane z umową sprzedaży energii elektrycznej dla wspólnoty - opinia prawna

przedsiębiorstwo energetyczne. Proponuję, aby analizując umowę przedłożoną przez WAM, pamiętać o treści przepisów art. 58 par. 1 i par.2 kc, w myśl których (...)

1

2

3

4

5

...

20

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne