art.10 kodeksu pracy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

podstawie art. 92 Kodeksu pracy. Taka możliwość wynika z przepisu art. 92 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym prawo do wynagrodzenia za czas choroby (...)

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

Przestój – jako nieplanowana przerwa w pracy

miejscu pracy, uniemożliwiających pracownikowi jej wykonywanie, gdy jednocześnie pozostaje on zgodnie z art. 128 § 1 kodeksu pracy do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy (...)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

zostanie orzeczenie lekarskie stwierdzające negatywny wpływ wykonywanej przez pracownika pracy na jego zdrowie. Szczegółowe zasady wydawania zaświadczeń w trybie art. 55 § 1 kodeksu (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

;art. 41 1 ; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. Art. 46.  Art. 47.  Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, (...)

Ważność i konsekwencje umowy w sprawie szkolenia zawartej z pracodawcą - opinia prawna

Ważność i konsekwencje umowy w sprawie szkolenia zawartej z pracodawcą - opinia prawna

cywilnoprawnej obowiązku zwrotu wynagrodzenia należy uznać za sprzeczne z art. 84 kodeksu pracy. Zgodnie z art. 58 § 1 kodeksu cywilnego, czynność prawna sprzeczna z ustawą (...)

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

ZOZ-u świadectwa pracy, w których stwierdzono, że: stosunek pracy ustał z dniem 31.12.2001 w wyniku rozwiązania w trybie przekazania pracownika na mocy Art.231 kodeksu Pracy. (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

pracowników obowiązków informacyjnych określonych w RODO (zob. art. 13 i art. 15 RODO). Ewidencjonowanie czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii Ewidencjonowanie czasu (...)

Jedno miejsce pracy, wielu pracodawców – a koordynator ds. BHP.

Jedno miejsce pracy, wielu pracodawców – a koordynator ds. BHP.

art. 207 kodeksu pracy odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy własnym pracownikom jest niepodzielna, w związku, z czym wyznaczenie koordynatora (...)

Świadectwo pracy wydaje się inaczej

Świadectwo pracy wydaje się inaczej

stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie, bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53 albo art. 55 Kodeksu pracy, na mocy porozumienia (...)

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, w którym pracownik jest zatrudniony.  Normy i wymiar czasu pracy Przepisy Kodeksu pracy (...)

Poprawka w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Poprawka w sprawie ochrony przeciwpożarowej

obowiązany zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Kolejny art. 207 Kodeksu pracy stanowi, że za wszystkie zdarzenia w zakładzie pracy ponosi odpowiedzialność (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

ustawodawca zdecydował, w jakiej formie pracodawca powinien pozyskiwać informacje o kandydacie do pracy. Ponieważ, zgodnie z art. 22[1] § 3 Kodeksu pracy, udostępnienie pracodawcy (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

poniesionych przez pracownika (art. 2379 § 3 Kodeksu pracy). Stosownie do art. 1041 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy regulamin pracy, określając prawa i obowiązki (...)

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

W jaki sposób mogę się ochronić przed zwolnieniem z pracy?

pracownikom stosunków pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 41 Kodeksu pracy, jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie (...)

Obowiązki bhp przedsiębiorcy wobec zleceniobiorcy – czy zgodnie z przepisami trzeba szkolić i badać współpracownika?

Obowiązki bhp przedsiębiorcy wobec zleceniobiorcy – czy zgodnie z przepisami trzeba szkolić i badać współpracownika?

zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy (...)

Co każdy powinien wiedzieć z dziedziny BHP?

Co każdy powinien wiedzieć z dziedziny BHP?

wykonywania pracy Z art. 210 Kodeksu pracy wynika m.in., iż w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie (...)

Zmiana przepisów przeciwpożarowych w Senacie

Zmiana przepisów przeciwpożarowych w Senacie

. Otóż, w art. 15 Kodeksu pracy została zapisana jedna z naczelnych zasad prawa pracy, która jednoznacznie określa, że pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa (...)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

renty albo który jest zatrudniony w innym zakładzie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy lub w kilku zakładach pracy łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy prowadzącemu (...)

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

., Nr 79, poz. 854 ze zmianami). Ochrona przedemerytalna stosunku pracy Zgodnie z przepisem art. 39 kodeksu pracy (dalej: kp) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, (...)

Przedawnienie w prawie pracy

Przedawnienie w prawie pracy

wyrażenie użyte w art. 291 § 2 kodeksu pracy ,,od dnia, w którym zakład pracy powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody" należy rozumieć dzień, w (...)

Art. 81 kodeksu pracy - przestój a wynagrodzenie

Art. 81 kodeksu pracy - przestój a wynagrodzenie

? Jeśli chodzi o pojęcie „wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszergowania", którym posługuje się art. 81 par. 1 kodeksu pracy, to przyjmuje się co do zasady, (...)

Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

art. 300 Kodeksu pracy, zgodnie z którym: "W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego. Zasady ogólne Dział I Sąd Dział II Art. (...)

Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, w przypadku gdy pracodawca wskaże (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

druku stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia, świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, oświadczenie

Czy można zrezygnować z tworzenia z ZFŚS w trakcie roku - opinia prawna

Czy można zrezygnować z tworzenia z ZFŚS w trakcie roku - opinia prawna

zapytaniu to art. 13 i art. 243 kodeksu pracy. Nie znajdą zastosowania w opisanej sprawie, gdyż nie pozostają one w związku z omawianym problemem. Przepis art. 13 kodeksu (...)

Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

, zostało uregulowane w kodeksie pracy w od art. 291 do art. 295 kodeksu pracy.        Zgodnie z art. 291 § 1 kodeksu pracy (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

, kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego. § 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53-58 i art. (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

przedemerytalnym Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, (...)

Zmiana wysokości wynagrodzenia w jakim trybie? - opinia prawna

Zmiana wysokości wynagrodzenia w jakim trybie? - opinia prawna

wypowiedzeniem wynikających z umowy warunków pracy i płacy przewidzianym w art. 42 kodeksu pracy (Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94). Wypowiedzenie takie, dla swojej skuteczności powinno (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

członków ich rodzin; posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

pracy (w myśl ustawy osoby zarejestrowane nie muszą przyjmować takich ofert pracy)? PUP powinien informować bezrobotnych i poszukujących pracy o ofertach pracy odpowiadających (...)

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych

Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych

jeśli nie wyczerpał jeszcze w tym roku kalendarzowym okresu 33 lub 14 dni wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu (...)

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, dotyczące zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, (...)

Porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy przez pracownika

tu zastosowanie art. 169 kodeksu pracy, którey stanowi, iż pracownik traci prawo do urlopu przysługującego w roku, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

stosunku pracy należy ocena, czy potrzeby zakładu pracy uzasadniały skorzystanie z art. 42 § 4 K.p. i czy wobec tego odmowa przez pracownika podjęcia tej innej pracy mogła (...)

Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.

Pracodawca nie chce mnie ponownie zatrudnić.

, „miejsce pracy\"), które zgodnie z art. 53 § 5 kodeksu pracy pracodawca powinien mu zaoferować i którego nawiązania dochodzi, ewentualnie żąda odszkodowania (...)

Czy można zwolnić nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia?

Czy można zwolnić nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia?

Nauczyciela znajduje zastosowanie art. 41 Kodeksu Pracy? Sąd uchwalił, iż w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych (...)

Czy warto zatrudnić się w charakterze telepracownika?

Czy warto zatrudnić się w charakterze telepracownika?

;rej mowa w art. 29 § 3 Kodeksu pracy, przekazywanej wszystkim pracownikom, telepracownikowi powinna być przekazywana również dodatkowa informacja, związana ze specyfiką pracy (...)

Prawo pracy a koronawirus

Prawo pracy a koronawirus

: konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art. 155 § 1 Kodeksu pracy); (...)

Czy można wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w walucie obcej?

Czy można wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w walucie obcej?

zatem wykonane przez świadczenie (zapłatę) w złotych polskich. Wypłata wynagrodzenia za pracę Zgodnie z art. 300 Kodeksu pracy w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

odpowiadające rodzajowi pracy. Kodeks pracy wskazuje teraz, że umowa o pracę powinna: określać strony umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia umowy, warunki pracy i płacy, rodzaj pracy, (...)

Zmniejszenie wynagrodzenia przez pracodawcę - opinia prawna

Zmniejszenie wynagrodzenia przez pracodawcę - opinia prawna

płacy jest wypowiedzeniem wynikających z umowy warunków pracy i płacy przewidzianym w art. 42 Kodeksu pracy (Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94). Wypowiedzenie takie, dla swojej skuteczności (...)

Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, 8) wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, (...)

Właściwość sądu pracy - opinia prawna

Właściwość sądu pracy - opinia prawna

dniem 2 listopada 2002 r. Jeżeli jednak - bez swej winy - pracownik nie dokona tej czynności, zgodnie z art. 265 §1 Kodeksu pracy - sąd pracy na wniosek pracownika postanowi (...)

Przyczyna wypowiedzenia - opinia prawna

Przyczyna wypowiedzenia - opinia prawna

wypowiedzenie umowy o pracę, po zbadaniu przez sąd, okaże się wystarczająco jasna i dostatecznie konkretnie sformułowana. Zgodnie z art. 264 par. 1 Kodeksu Pracy, odwołanie od wypowiedzenia (...)

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

Powołanie, mianowanie, wybór - czym się różnią stosunki pracy zawarte na tych podstawach?

, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Te stosunki pracy są skonkretyzowane w dalszych przepisach Kodeksu pracy (w rozdziale III Kodeksu pracy). Kiedy (...)

Dopuszczalność potrącenia z wynagrodzenia - opinia prawna

Dopuszczalność potrącenia z wynagrodzenia - opinia prawna

kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy (tzn. kary porządkowe za nieprzestrzeganie ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów BHP itp.). Ponadto z wynagrodzenia (...)

Wprowadzenie przerwy w pracy

Wprowadzenie przerwy w pracy

została wprowadzona w/w przerwa w pracy, a na który Pan/Pani powołuje się bezpośrednio (art. 141 kodeksu pracy) jest następująca: „Art. 141. § 1. Pracodawca może (...)

Świadectwo pracy - informacje o nagrodach

Świadectwo pracy - informacje o nagrodach

którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 kodeksu pracy, okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne