art.2092 Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

; 1, art. 41, art. 43 § 2, art. 51, art. 57, art. 58 § 1 i 2a, art. 60 § 1 i 2, art. 62, art. 63, art. 66 § 1, art. 67, art. (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy. (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3, art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu postępowania karnego. Zasady ogólne Dział I Sąd Dział II Art. 9. (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

;łowo określonych w ustawie (art. 119zi oraz 119zj O.p.). Obowiązki: prowadzenie STIR (art. 119zg pkt 6 O.p.); ustalanie wskaźnika ryzyka automatycznie w STIR (art. 119zn § 2 O.p.) (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

;  Oddział 7Wygaśnięcie umowy o pracę Art. 63. Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Art. 631.  § 1. Z (...)

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

implementacji art. 6 (5) dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia. Polega ona na wydłużeniu terminu zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

odmowy zastosowania art. 189f k.p.a., w przypadku, gdy naruszenie w dacie wydania decyzji I instancji było znikome i H. L. zaprzestał dalszego prowadzenia działalności; c) art. 11 w zw. z art. (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

instytucje i organizacje. Zwolnienia celne Rozdział 3 Art. 51.  Kwotę należności wynikającą z długu celnego: 1) powstałego na podstawie art. 202-205, art. 210, art. 211 (...)

Kodeks karny

Kodeks karny

17 lat.§ 2.  Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

, inni współuczestnicy nie odpowiadają. Art. 106. Udział prokuratora w sprawie nie uzasadnia zasądzenia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa ani od Skarbu Państwa. Art. 107. Interwenient (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

, kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego. § 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 53-58 i art. 60. § (...)

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (skreślony). Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy. 2. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 10 ust. 3, art. 18 ust. 3, art. 58 ust. 2, art. 67 ust. 1, art. (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

związku ze zmianami w art. 187. Zmiana art. 191 i art. 192 wynika z wprowadzenia możliwości zlecania zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami podmiotom trzecim, która to możliwość (...)

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3. § 2. Przepis art. 24 § 4 stosuje się odpowiednio. Art. 26. § 1. W przypadku wyłączenia pracownika (art. 24) jego bezpośredni przełożony (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

art. 30, art. 33 ust 3 i 5 oraz art. 35 ust 7 RODO. Wskazane w RODO wymagania, wymienione w art. 30, art. 33 ust 3 i 5 oraz art. (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

udokumentowany zgodnie z treścią art. 42 ust. 4 ustawy o VAT. Forma dokumentów, o których mowa w art. 45a ust. 1 lit. b ppkt i) oraz art. 45a ust. 3 Rozporządzenia 282/2011 Przepisy (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

przemysłowej w jej art. 66 ust. 2 oraz art. 76 – art. 81 (w zakresie wynalazku), art. 163 (w zakresie znaku towarowego). Umowa licencyjna może również dotyczyć pozostałych (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

zadań w ramach wspólnej obsługi tych jednostek (zgodnie z art. 10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

odpowiednio przepisy art. 60, z wyjątkiem § 3.§ 5. Przepisu art. 59 nie stosuje się.Art. 61[5]. (uchylony).Art. 61[6]. § 1. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji.§ (...)

Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

w sposób natarczywy lub oszukańczy,podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności. Art. 59. Art. 60. Art. 60[1]. § 1.  Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

zarząd powierniczy uległ przekształceniu w zarząd (wskutek skreślenia z dniem 3 sierpnia 1948 r. wyrazu powierniczy w art. 4, art. 6, art. 7 i art. 15 rozporządzenia Prezydenta (...)

Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem

Obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem

zmianę okoliczności”. Jako wzorce kontroli w skardze konstytucyjnej powołano następujące przepisy: art. 1, art. 2, art. 7, art. 18, art. 21 ust. 1, art. 30, (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

;rych mowa w art. 60, to zgodnie z art. 64 ust. 5 Rada Ministrów ma taką możliwość. Zmiana zawarta w art. 64 ust. 3 ustawy wynika m.in. z konieczności doprecyzowania brzmienia tej (...)

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

społecznej (art. 98 ustawy), osoby z tytułu opłat określonych przepisami ustawy (np. art. 61 ust. 1, art. 97 ustawy), czy też osoby z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (art. (...)

Niekonstytucyjne przeszukania

Niekonstytucyjne przeszukania

kontroli osobistej, nie określając granic tej kontroli,jest niezgodny z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji; 16) art. 14 ust. 7 pkt 1 ustawy o Centralnym (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

(art. 8 ust. 2 ustawy zasiłkowej) Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia przysługiwał na zasadach ogólnych, tj. mógł przysługiwać za cały  okres zasiłkowy (182 dni/270 dni

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

zaufania.informacje o jednostceakty wykonawcze z Dz.U. i M.P.Art. 31. O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w art. 28, art. 29 § 1 i art. (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

ustawy prawo o szkolnictwie, w szczególności art. 115 (obowiązki nauczyciela akademickiego), art. 116 ust. 7 (twórczy, indywidualny charakter całości pracy nauczyciela akademickiego) (...)

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców

wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. Art. 22. Przepisy art. 12 ust. 2 i 3, art. 13, art. 21 oraz art. 24 pkt (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

opodatkowaniu. Przepis art. 22 ust. 3b ustawy o PIT jest regulacją szczególną w stosunku do unormowań art. 22ust. 3a ustawy o PIT (niemających zastosowania do przychodów określonych (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

oraz art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT.  Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego (CIT albo PIT)  Zarówno ustawa o CIT, jak i ustawa o

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

przez powiatowy urząd pracy. Prace interwencyjne Art. 2 ust. 1 pkt 26, art. 51, art. 56, art. 59, art. 59a i art. 61a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

;lnika-stronę umowy (art. 61 w zw. z art. 103 KSH) i wypowiedzenie jej przez wierzyciela jednego (lub kilku) ze wspólników (art. 62 § 2 w zw. z art. 103 KSH) - tj. (...)

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne (art. 139 ust. 1 pkt 5 ustawy emerytalnej) zbiega się z potrąceniem z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (art. 139 ust. (...)

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

– jako płatnik działający na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 5 ustawy o CIT albo art. 41 ust. 4 w związku z art. (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

; oświadczenia dla potrzeb zastosowania art. 88q, pozwalającego na wpis wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na 3 lata, analogiczny do art. 14 ustawy z dnia 20 lipca (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Wsparcia Rolnictwa) oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (wymienione również egzemplifikacyjnie w art. 33 ust. 3, art. 34 i art. 35 ust. 1 ustawy o lasach) różnią (...)

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

.”; 6)      after art. 55, the following art.55a and art. 55b are inserted: “Art. 55a. 1. Whoever publicly and contrary to the facts attributes (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

przypadku art. 115 § 1 w zw. z art. 1 § 1 k.r.o., w połączeniu z art. 18 Konstytucji (M. Wojewoda [w:] System prawa prywatnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Tom 20c, op. cit., (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy - wskazał NSA. W judykaturze, na gruncie wykładni art. 70c O.p. w zw. (...)

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

których mowa w art. 75aa-75ac, art. 140g ust. 2, art. 140i i art. 140k, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:1) (...)

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

niezgodne z Konstytucją, jest niezgodny z art. 2, art. 7 i art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1, art. 178 ust. 1 i art. 190 ust. 1 Konstytucji. 3. Art. 19 ust. 1 akapit (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

(art. 116 KSH), podjęciem czynności reprezentacyjnych spółki bez poinformowania osoby trzeciej o źródle swego umocowania lub z przekroczeniem jego granic oraz działając bez umocowania

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

do uzupełnienia braków wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienie wniosku bez rozpoznania." Ad. art. 1 pkt 3 /art. 27 ust. 7/Proponujemy skreślić. Uwagi jak do art. 25 ust. (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

art. 2, art. 10, art. 173, art. 176 ust. 2 i art. 178 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.- art. 22 par. 6 powyższej (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

art. 19 ust. 1 i art. 2 TUE oraz art. 47 KPP należy interpretować w ten sposób, że utworzona od podstaw izba sądu ostatniej instancji Państwa Członkowskiego – właściwa (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

seniorów (zob. art. 31a ust. 8 i ust. 9 ustawy o PIT); 4. Wniosek o stosowanie/niestosowanie ulgi dla młodych (zob. art. 34 ust. 4b oraz art. 32 ust. 6 ustawy o PIT); 5. Wniosek (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

, art. 22e ust. 1 i 2, 22f ust. 3, art. 22g ust. 17 oraz art. 22k ust. 9 ustawy o PIT). Wprowadzono ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat z (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne