art.286 1 kk w zw. z art. 12 kk. Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Prywatny akt oskarżenia i pozew adhezyjny

Prywatny akt oskarżenia i pozew adhezyjny

Chciałbym wiedzieć, czy kierując do sądu prywatny akt oskarżenia z art. 212 §1 kk w zw. z art. 12 kk tj. o ciągłe pomawianie mnie o czyny (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

danych otrzymanych od banków i SKOK-ów (art. 119zu § 1 pkt 1 O.p.) oraz udostępnionych z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej (...)

Przedawnienie karalności przestępstwa

Przedawnienie karalności przestępstwa

przestępstwo z art.258 § 2 KK w zw. z art. 65 KK; art 291 § 1 KK w zw. z art. 65KK; art (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

odstąpiono od wymogu art. 10 § 1 k.p.a., co utrwalono w aktach w trybie art. 10 § 3 k.p.a. Odwołując się do treści art. 48a ust. 1 pkt 3 w (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

czyny te zostały dokonane w stosunku do mienia znacznej wartości bądź do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10), art. 287 § (...)

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. (...)

Kodeks karny

Kodeks karny

17 lat.§ 2.  Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. (...)

Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

lat 2 do 12. W nowelizowanym art. 207 k.k., w dodawanym § 1a, wprowadza się postać kwalifikowaną przestępstwa znęcania się określonego w § 1, przy (...)

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

§ 1, art. 70 § 1, 2 i 4, art. 72, art. 73 § 1 oraz art. 73a § 1 i 2 można orzec przepadek przedmiotów określonych w (...)

Kto może złożyć wniosek o naprawienie szkody w postępowaniu karnym?

Kto może złożyć wniosek o naprawienie szkody w postępowaniu karnym?

§ 1 k.k. w zw. z art. 39 pkt 5 k.k.) mogą złożyć: pokrzywdzony i podmioty wykonujące prawa pokrzywdzonego (art. 49 § 1 - 4 k.p.k.), (...)

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

implementację art. 5 (1) w zw. z art. 2 (2) dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia przez wskazanie, że obowiązek ogłoszenia wezwania powstaje w (...)

Świadczenie pieniężne na rzecz określonych instytucji w przypadku warunkowego umorzenia

Świadczenie pieniężne na rzecz określonych instytucji w przypadku warunkowego umorzenia

postępowania karnego sąd, zgodnie z art. 67 § 3 kk w zw. z art. 49 § 1 kk, może orzec świadczenie pieniężne na rzecz dowolnego podmiotu, wpisanego (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

stalkingu? Dodatkowo sąd może zakazać zbliżania się do ofiary lub nakazać unikania jakichkolwiek kontaktów z nią. Ponieważ uporczywe nękanie z art. 190a k.k. jest (...)

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

spełniać przesłanki przestępstwa znieważenia. Ten czyn zabroniony opisany w art. 216 § 1 k.k. jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego. art. 216 (...)

Konsekwencje niewykonania wyroku

Konsekwencje niewykonania wyroku

par. 1 i 3 k.k. popełnionych w ciągu przestępstw i za to na podstawie art. 286 par. 3 k.k w zw. z art. 91 par. 1 k.k. oraz art. (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

stosowanie domniemania w odwrotny sposób, sprowadzający się do uznania, że w przypadku nieposiadania wskazanych w art. 45a ust. 1 lit. a) lub b) w zw. (...)

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

kumulatywna, czyli oskarżenie o popełnienie przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 (...)

Pijanemu rowerzyście można zakazać prowadzenia wszelkich pojazdów!

Pijanemu rowerzyście można zakazać prowadzenia wszelkich pojazdów!

, a więc w sposób rażąco niewspółmierny. Kumulacja podstaw orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów z art. 42 § 1 k.k. i art. 42 § 2 k.k. nie powinna budzić (...)

Akt oskarżenia o dwa przestępstwa

Akt oskarżenia o dwa przestępstwa

spowodował umyślnie naruszenie jej narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni; art. 158§1 w zw. z art. 157§2 kk w zw. z art.11§2 (...)

Sędziemu na sali rozpraw nie wolno wszystkiego

Sędziemu na sali rozpraw nie wolno wszystkiego

Prokuratury Okręgowej w Warszawie, co stanowić miało przestępstwo z art. 231 § 1 w zw. z art. 266 § 2 i art. 241 § 1 w (...)

Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu

Przestępstwo nadużycia zaufania-właściwość sądu

Szkody majątkowe Spółdzielni Mieszkaniowej sięgają wielu milionów złotych. Oskarżeni odpowiadają z artykułów 18 paragraf 3 kk w zw. z art.296 paragraf 3 kk. (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

przekształceniu w zarząd, wskutek skreślenia z dniem 3 sierpnia 1948 r. wyrazu "powierniczy" w art. 4, 6, 7, i 15 tego rozporządzenia - art. 1 pkt 19 w zw. (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

, 84, 86 § 2 i art. 89 Kodeksu postępowania karnego.Art. 31. § 1. W razie śmierci oskarżyciela posiłkowego, o którym mowa w art. 27 § 1 i 2, sąd zawiesza postępowanie, (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem § 2-4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

, przypadki, w których organ celny pobiera zabezpieczenie: 1) w związku z prowadzeniem składu celnego;2) w związku z korzystaniem z zawieszającej procedury (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

prowadzone zgodnie z programem szkolenia i obejmuje: 1) część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie: a) podstaw kierowania pojazdem (...)

Co może pokrzywdzony w procesie karnym? - opinia prawna

Co może pokrzywdzony w procesie karnym? - opinia prawna

. W razie uwzględnienia tego pisma oraz uwzględnienia w opisie czynów zarzucanych osobom z firmy dokonującej przeróbek popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

art. 59-62 i art. 64-66 stosuje się w przypadku: 1) śmierci partnera,  2) ogłoszenia upadłości partnera,  3) wypowiedzenia umowy spółki przez partnera lub wierzyciela (...)

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

analizy konstrukcji ustawowej przestępstwa uporczywego nękania z art. 190a k.k. Zagadnienia wybrane). Jak wynika z przytoczonych poglądów, dla istnienia przestępstwa (...)

Surowe kary dla piratów drogowych

Surowe kary dla piratów drogowych

, którego następstwem jest śmierć człowieka albo ciężki uszczerbek na jego zdrowiu (art. 177 § 2 w zw. z art. 178 § 1 k.k.). Pijany lub (...)

Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności

. popełnionych w ciągu przestępstw i za to na podstawie art. 286 par. 3 k.k. w zw. z art. 91 par. 1 k.k. oraz art. 34 k.k., 35 par. (...)

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

CZĘŚĆ OGÓLNA Art. 1. § 1.  Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w (...)

Czasem na klauzulę trzeba poczekać

Czasem na klauzulę trzeba poczekać

art. 196 § 1 k.k.w.). Środek karny z art. 46 § 1 k.k. ma charakter penalny, a wprowadzono go po to, by pokrzywdzony mógł dochodzić roszczeń wynikających (...)

Prawomocne orzeczenie sądu karnego a później ujawnione czyny

Prawomocne orzeczenie sądu karnego a później ujawnione czyny

powziętego zamiaru. Co to jest „czyn ciągły”?  Zgodnie z art. 12 Kodeksu karnego (k.k.), dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach (...)

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony kilkakrotnie wykonuje się równocześnie

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony kilkakrotnie wykonuje się równocześnie

środki karne wymienione w art. 39 pkt 1 - 3 k.k., które nie są tego samego rodzaju,wykonaniu podlega jeden ze środków z art. 39 pkt 1 - 3 (...)

Walka z porwaniami dla okupu...

Walka z porwaniami dla okupu...

tym, że zgodnie z projektem wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika staje się zbrodnią, należało wykreślić z katalogu ujętego w art. 25 § 1 pkt 2 k.p.k. art. (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

odpowiedzialność karną na podstawie art. 216 k.k. Art. 216 k.k. nie wyszczególnia sposobów przestępnego zachowania. . Odpowiedzialność karna za przestępstwo (...)

Przywłaszczenie prawa majątkowego

Przywłaszczenie prawa majątkowego

fałszywych twierdzeń składanych z pełną świadomością ich nieprawdziwości jest próbą przywłaszczenia sobie prawa majątkowego i jest popełnieniem przestępstwa z art. 284 § 1 (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

w odpowiednim celu (art. 105 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). W takim przypadku może być uprawniony do wykonywania pracy na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 12 (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

;lnika-stronę umowy (art. 61 w zw. z art. 103 KSH) i wypowiedzenie jej przez wierzyciela jednego (lub kilku) ze wspólników (art. 62 § 2 w (...)

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

Spowodowanie wypadku po użyciu alkoholu

pozbawienia wolności na okres od 1,5 miesiąca do 4,5 roku. Dodatkowo obligatoryjny jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1-10 lat – art. 42 § 2 w zw. z (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy - wskazał NSA. W judykaturze, na gruncie wykładni art. (...)

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

organu. Art. 37. § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na (...)

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

mowa w art. 12 § 4 i 7, sporządza się na podstawie wykazów osób, które będą w nich przebywać w dniu wyborów, z zastrzeżeniem (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

ustawy: 1w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; (...)

Sąd Najwyższy o szczepieniach...

Sąd Najwyższy o szczepieniach...

czynów z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 126a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – (...)

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

przepisy.  Art. 38. Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Art. 39. § 1. Kto jako organ osoby prawnej (...)

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w ww. art. 173, art. 174 lub art. 177 k.k. W przypadku niektórych przestępstw, popełnienie ich (...)

Sądy orzekające w sprawach o przestępstwa z dekretu o stanie wojennym musiały stosować się do przepisów

Sądy orzekające w sprawach o przestępstwa z dekretu o stanie wojennym musiały stosować się do przepisów

Eugeniusza R. za jego przynależność do NSZZ „Solidarność” i było działaniem na jego szkodę, tj. przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. i art. 189 § 2 k.k. (...)

Przepadek rzeczy niebędącej własnością sprawcy można orzec tylko wyjątkowo

Przepadek rzeczy niebędącej własnością sprawcy można orzec tylko wyjątkowo

próby. Nadto orzekł wobec niego karę grzywny. Powołując jako podstawę prawną art. 202 § 5 k.k. w zw. z art. 44 § 2, 7 i 8 k.k. orzekł (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne